eNewsletter: Centri civilnih inicijativa - pokreću 7 lokalnih kampanja
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

 


Centri civilnih inicijativa, u okviru projekta Lokalna uprava za kvalitet života građana – faza 2 koji finansira EU, pokreću ukupno 7 lokalnih kampanja, koje će se do januara naredne godine provoditi u sljedećim općinama/gradovima:  Bijeljina, Zenica, Mostar, Livno, Doboj, Travnik, Foča. Kampanje će se implementirati u saradnji sa nekoliko lokalnih NVO-a, kojima su u proteklom periodu pruženi i treninzi iz oblasti javnog zagovaranja i vođenja građanskih kampanja u predizbornom periodu. Problemi koji su odabrani za rješavanje identifikovani su u saradnji sa lokalnim NVO-ima, a kao baza za izbor problema poslužili su i skoro objavljeni izvještaji o kvalitetu života građana u opštinama BiH. saznaj više… 

 

Bijeljina: “Povećanje efikasnosti rada Agencije za mala i srednja preduzeća”

Bijeljinska Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća postoji već 6 godina, a da nije postigla očekivane rezultate u ovoj oblasti. Uprkos tome što je osnovana ova Agencija i što opština izdvaja određena sredstva, rezultati u praksi su izostali, čak se može reći da su poražavajući. Naime, nastavlja se trend smanjenja broja novoosnovanih u odnosu na broj zatvorenih samostalnih radnji. Takođe, zbog loše komunikacije između same Agencije i preduzetnika, postoji problem nedovoljne informisanosti preduzetnika o mogućnostima dobijanja podsticajnih sredstava. Iz tog razloga je neophodno izvršiti  reformu ove Agencije, pod kojom se svakako podrazumjeva i povećanje sredstava iz budžeta ali i efikasnije trošenje istih. Ciljevi kampanje su povećanje izdvajanja iz opštinskog budžeta za podsticaje malih i srednjih preduzeća (MSP); izrada plana unapređenja modela za subvencionisanje MSP, te informisanje preduzetnika o mogućnosti subvencionisanja  od strane Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća.   Organizacija partner na provedbi ove kampanje je Paradigma Bijeljina.

 

Zenica: “Prostor za mlade”

Mnoga udruženja i nezavisni kolektivi, koji se između ostalog bave pitanjima mladih, pa i sami mladi, suočeni su sa egzistencijalnim problemima i nedostatkom prostora za obavljanje aktivnosti i realizovanje svojih programa. Na teritoriji opštine Zenica postoje dva prostora u vlasništvu Opštine, koja se ne koriste, a koja bi se mogla iskoristiti za ove namjene, te je stoga cilj kampanje obezbjediti od Opštine prostorije koje bi bile date na korištenje mladima Zenice. Kampanja se provodi u suradnji sa Forumom građana Zenice.

 

Mostar: “Biram DA sigurno bicikliram”

U Gradu Mostaru je u posljednjih nekoliko godina primjetan trend porasta građana koji redovno koriste bicikl, međutim biciklističke staze i trake, kojima bi se isti mogli sigurno kretati kroz grad, ne postoje. Iako su gradske vlasti najavljivale da će pokrenuti određene aktivnosti po ovom pitanju, za sada još ništa nije učinjeno kako bi se biciklistima omogućilo sigurno prometovanje kroz grad. Cilj kampanje je ukazati na potrebu planiranja I izgradnje biciklističke infrastrukture u Gradu Mostaru, postavljanje horizontalne I vertikalne signalizacije u onim dijelovima grada u kojima to prostorne mogućnosti dopuštaju I u kojima je biciklistički promet najfrekventniji, te usvajanje odluke u Gradskom vijeću Grada Mostara, kojom bi se Grad Mostar obvezao da se ubuduće prilikom planiranja I rekonstrukcija određenih cestovnih dionica u obzir uzme I biciklistička infrastruktura. Kampanju u saradnji sa CCI provodi Biciklistički klub Mostar.

 

Livno: “Inicijativa za izradu i donošenje Strategije za mlade Općine Livno”

U Livnu veliki problem predstavlja nezaposlenost, osobito među mladim osobama, te sve više mladih odlazi iz Livna jer ne vide neku perspektivu za ostanak i zasnivanje vlastitih obitelji. Nemogućnost pronalaska zaposlenja je uzrok socijalnih anomalija, prepreka formiranju obitelji i reprodukciji, te osnovni razlog za napuštanje zemlje. Iz tog razloga potrebno je donošenje sustavnih dokumenata kao što je Strategija za mlade Općine Livno (i propratnih akata), koja bi na sustavan način izdefinirala sve probleme mladih osoba u ovoj općini, te ponudila rješenja za njihovo otklanjanje. Cilj kampanje je iniciranje tematske sjednice na Općinskom vijeću na temu „Problematika mladih u Livnu“, te podnošenje inicijative ka načelniku općine i Općinskom vijeću za donošenje Strategije za mlade Općine Livno, kojom bi se sustavno radilo na poboljšanju statusa mladih u Općini Livno u sljedećim oblastima: zapošljavanje, obrazovanje, zdravlje, socijalna politika, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, informiranje, kultura, sport I sl. Kampanju provodi Vijeće mladih Općine Livno.

 

Doboj: „Otvaranje javne kuhinje na podrušju Opštine Doboj“

Trenutno u Doboju ne postoji javna kuhinja, iako prema informacijama iz Centra za socijalni rad postoji potreba za oko 200 obroka dnevno, te je cilj ove kampanje doprinijeti uspostavljanju javne kuhinje na području opštine Doboj. Kampanju u saradnji sa CCI provodi ToPeeR Doboj.

 

Travnik: „Sistem objedinjene naplate komunalnih računa“

U Travniku ne postoji objedinjena naplata komunalnih računa građana, te je stoga cilj kampanje uvesti jedinstvenu naplatu komunalnih usluga, čime bi se povećala naplativost i smanjile takse koje građani daju pri višestrukom plaćanju. Kampanju na terenu provodi organizacija Udruženje potrošača opštine Travnik.

 

Foča: „Povećanje izdvajanja iz budžeta Opštine za siromašne na području opštine Foča”

U Opštini Foča ne postoji javna kuhinja, kao niti bilo kakav drugi vid sistemske pomoći siromašnom stanovništvu ove opštine. Cilj kampanje je doprinijeti otvaranju javne kuhinje na području opštine Foča, te osiguranje drugih vidova socijalne pomoći za siromašne i socijalno ugrožene kroz Budžet Opštine. Kampanja se provodi u suradnji sa partnerom na Projektu D.C. Nove nade Foča

 

Sve kampanje žele doprinijeti unaprijeđenju kvaliteta života na lokalnom nivou, a kroz bolji, transparentniji rad lokalne uprave, a gdje će se komunikacija sa građanima odvijati dvosmjernim kanalom.