Grantovi
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

PREGLED ODOBRENIH PROJEKATA U OKVIRU PROGRAMA PARTNERSKOG GRAĐANSKOG ZASTUPANJA II – CAPP II U PERIODU 2009-2013. GODINA

1.
Nosilac projekta: Vanjskopolitička inicijativa BH, Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Analiza procesa i sadržaja reforme Ustava BiH
Budžet: 24.813,00 USD
Period imlementacije: 15. mart 2009 – 15. avgust 2009. godine

Sažetak:

Cilj projekta je kreiranje objektivne i opširne analize trenutne bh. legislative i odredbi u Ustavu BiH kojima nedostaje implementacija i koje vode ka većoj disfunkcionalnosti, sa preporukama o ustavnim promjenama koje se trebaju provesti kako bi se bh. legislative uskladile sa zahtjevima EU. Analizom će biti identifikovani ključni problemi koji okružuju ustavnu reformu, te predloženi metodi za uključenje civilnog društva u proces.


Kontakt:

Adresa: Kranjčevićeva 19/8 Centar, 71 000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 568 860
E-mail: info@vpi.ba ; Web: www.vpi.ba


2.
Nosilac projekta: Udruženje građana „Tender“, Banja Luka
Partneri: ----------
Projekat: Uspostavljanje prve watch dog funkcije nevladinog sektora u cilju smanjenja korupcije u javnim nabavkama u zdravstvenim ustanovama
Budžet: 43.607,00 USD
Period imlementacije: 1. juni 2009 – 30. novembar 2010. godine

Sažetak:

UG Tender će ovim projektom vršiti analize, izvještavanje i informisanju generalne i stručne javnosti u vezi sa sprovođenjem Zakona o javnim nabavkama i procesima koji prate njegovu primjenu, u cilju sprječavanja zloupotreba, smanjenja korupcije i unaprijeđenja stanja u ovoj oblasti. S obzirom na probleme u sektoru zdravstva i količinu javnih sredstava koja se troše na javne nabavke, fokus projekta će biti na povećanje transparentnosti i odgovornosti procesa provođenja javnih nabavki u ovom sektoru.


Kontakt:

Adresa: Vladike Platona 3/kancelarija 15, 78000 Banja Luka, BiH
Tel: +387 51 230 000
E-mail: tender-bl@hotmail.com ; Web: www.tender.ba


3.
Nosilac projekta: Fondacija “Centar za zastupanje građanskih interesa” (CPI), Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Hiperion
Budžet: 149.998,00 USD
Period imlementacije: 1. maj 2009 – 31. decembar 2010. godine

Sažetak:

Projekat „Hiperion“ ima namjeru da populariše pitanja vezana za funkcioniranje sektora javnih finansija u BiH. Kroz projekat bi se na jednom mjestu prikupljali, analizirali i objavljivli podaci o javnoj potrošnju na svim nivoima javne uprave u BiH. Direktno i indirektno će se podsticati javne diskusije o javnoj potrošnji u Bosni i Hercegovini, sa analizama o kriterijima svrhovitosti i dugoročnoj koristi za građane.


Kontakt:

Adresa: Ćemaluša 7/I, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 259 595
E mail: info@cpi.ba ; Web: www.cpi.ba


4.
Nosilac projekta: Udruženje “Centar za razvoj medija i analize”, Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Online magazin “Žurnal” (www.zurnal.info) - jedina slobodna teritorija u BiH
Budžet: 302.760, 00 USD
Period imlementacije: 5. juni 2009 – 4. septembar 2011. godine

Sažetak:

Projekat formiranja i objavljivanja elektronskih novina (online magazina) - www.zurnal.info ima za opšti cilj ponuditi bh. javnosti prve elektronske novine koji će prema profesionalnim standardima i na principima istraživačkog novinarstva na dnevnoj bazi tematski obrađivati, analizirati i u javnosti aktuelizirati najvažnije probleme i moguća rješenja u cilju doprinosa razvoju demokratije i bosanskohercegovačkog društva. Pored ostalih, online magazin će posebno obrađivati teme koje su u fokusu programa Partnerskog građanskog zastupanja II – CAPP II.


Kontakt:

Adresa: Antuna Hangija 7, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 263 546
E mail: redakcija@zurnal.info


5.
Nosilac projekta: Udruženje Centar za humanu politiku, Doboj
Partneri: ----------
Projekat: Kontrolisana i odgovorna javna potrošnja
Budžet: 19.080,00 USD
Period imlementacije: 1. juni 2009 – 15.novembar 2009. godine

Sažetak:

Projekat ima za cilj da ponudi kvalitetno iztraživanje problema revizije javnog sektora i javne potrošnje i njegovo predstavljanje javnosti. Rezultati i preporuke istraživanja doprinijeće efikasnijoj reviziji javnog sektora, povećanoj institucionalnoj odgovornosti za adekvatno reagovanje na revizorske izvještaje i povećanju odgovornosti za planiranje i trošenje javnih sredstava u BiH.


Kontakt:

Adresa: Pijeskovi C2/68, 74 000 Doboj, BiH
Telefon: +387 53 241 909
E mail: chp@chpngo.org ; Web: www.chpngo.org


6.
Nosilac projekta: Udruženje GEA – Centar za istraživanje i studije, Banja Luka
Partneri: ----------
Projekat: Izvještaj o postojećim načinima utvrđivanja plata poslanika i delegata u parlamentarnim tijelima BiH uz prijedlog uspostavljanja dugoročno održivog modela
Budžet: 30.371,20 USD
Period imlementacije: 1. decembar 2009 – 31. maj 2010. godine

Sažetak:

Ovim projektom GEA će ponuditi transparentno, sistemsko rješenje za pitanje utvrđivanja plata poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini BiH, Parlamentu Federacije BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske, koje bi trebalo obezbijediti dugoročno pravičan, racionalani efikasan način utvrđivanja pomenutih plata, te onemogućiti netransparentna povećanja na bazi ad hoc odluka. Rješenje bi bilo bazirano na rezultatima analize praksi rješavanja ovog pitanja u razvijenim evropskim zemljama kao i na međunarodnoj usporedbi visine plata parlamentarnih predstavnika u odnosu na različite indikatore ekonomske razvijenosti.


Kontakt:

Adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 107, 78 000 Banja Luka, BiH
Telefon: +387 51 317 357
E mail: info@gea.ba ; Web: www.gea.ba


7.
Nosilac projekta: Forum građana Tuzla
Partneri: ----------
Projekat: Ustavne promjene u BiH – civilna inicijativa
Budžet: 157.359,00 USD
Period imlementacije: 1. novembar 2009. – 31. maj 2011. godine

Sažetak:

Ovim projektom se prevashodn oželi stvoriti ambijent u kojem će se afirmisati dijalog i kompromis kao preduslov uspješnosti procesa reforme Ustava BiH, imajući u vidu trenutnu političku situaciju u zemlji. Namjera je da se provede široka javna raspravu o reformi Ustava BiH imajući u vidu (1) ratifikovane međunarodne ugovore kojima su preuzete određene obaveze; (2) promijenu dijelova Ustava BiH za koje se pretpostavlja da mogu dobiti podršku kako od strane političkih stranaka tako i od aktera civilnog društva, građana i medija; i (3) unaprijeđenja koja će voditi funkcionalnijem i efikasnijem radu državnih institucija (Predsjedništvo BiH, Parlament BiH, Vijeće ministara BiH).


Kontakt:

Adresa: Ulica Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla, BiH
Telefon: +387 35 258 075
E mail: forum_tz@bih.net.ba; Web: www.forumtz.com


8.
Nosilac projekta: Udruženje “Centar za istraživačko novinarstvo” (CIN), Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Istraživački projekat o kvalitetu života bh građana
Budžet: 139.025,00 USD
Period imlementacije: 1. decembar 2009 – 28. februar 2011. godine

Sažetak:

Ovim projektom namjerava se istraziti povezanost korupcije i politickih krugova u oblastima obrazovanja, zdravstvene zastite kao i drugih oblasti. Putem objavljivanja najmanje 12 tekstova/priča, javnosti će biti omogućen pristup jasnim i nepristrasnim informacijama o korupciji u javnom sektoru, kao i o političkom uticaju na trošenje javnih sredstava. Konačno, CIN će krerati preporuke za unaprijeđenje postojećeg stanja, a u vezi sa uklanjanjem sistemskih uzroka postojećeg stanja povezanosti politike i korupcije.


Kontakt:

Adresa: Dolina 11, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 560 040
E mail: info@cin.ba; Web: www.cin.ba


9.
Nosilac projekta: Udruženje „Informaciono dokumentacioni centar“ (IDC), Sarajevo
Partneri: Udruženje „Vaša prava BiH“, Sarajevo
Projekat: Istraživanje korupcije i osposobljavanje građana za učešće u procesu unapređivanja sistema financijskih reparacija za žrtve rata u Bosni i Hercegovini
Budžet: 149.784,00 USD (zbog prekida ugovora realizovan je budžet u iznosu od 18.442, 00 USD)
Period imlementacije: 1. decembar 2009. – 28.02.2010. (ugovor je trebao trajati do 30. novembra, ali je ranije prekinut)

Sažetak:

IDC namjerava, u partnerstvu sa Udruženjem “Vaša prava”, istražiti postojanje korupcije i zloupotreba u dodjeli i korištenju javnih sredstava za davanje nadoknada žrtvama rata u BiH, te o nalazima provesti snažnu informativnu kampanju u svrhu informisanja birača u predizborno vrijeme o odgovornim pojedincima I političkim subjektima za takvu stanje. Dodatno, IDC će identifikovati preporuke za poboljšanje pravnog okvira sa potencijalom da redukuju ovakvo stanje u budućnosti te iste uputiti u formalnu policy proceduru kao i uključiti u politički dnevni red predizborne kampanje tokom 2010. godine.


Kontakt:

Adresa: Dubrovačka 2, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 725 350
E mail: centar@idc.org.ba ; Web: www.idc.org.ba


10.
Nosilac projekta: Udruženje Roma „EuroRom“, Tuzla
Partneri: Udruženje “Bosanska pomoć “ (BOSPO), Tuzla;
EUR Romalen, Kakanj
Projekat: Smanjenje nezaposlenosti Roma u BiH kroz sprovedbu Akcionog plana za zapošljavanje Roma
Budžet: 125.760,00 USD
Period imlementacije: 1. decembar 2009 – 30. april 2010. godine

Sažetak:

EuroRom će, u partnerstvu sa Udruženjima BOSPO iz Tuzle i EUR Romalen Kakanj, pratiti i analizirati efikasnost provođenja programa zapošljavanja Roma i trošenja namjenskih sredstava tokom 2009. i 2010., te javno iznijeti nalaze i, bazirano na njima, zastupati za donošenje konkretnijih programa za zapošljavanje Roma i budžetskih sredstava za ovu namjenu, a unutar realizacije postojećeg Akcionog plana BiH za riješavanje problema Roma u 2010. i 2011. Adekvatna i snažna medijska kampanja biće dizajnirana i provedena kao podrška pomenutim aktivnostima zastupanja, a koja će uključiti TV emisiije, spotove, pres konferencije, saopštenja za medije itd.


Kontakt:

Adresa: Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan-tribina A) 75 000 Tuzla, BiH
Telefon: +387 35 228 884
E mail: eurorom_bih@yahoo.com


11.
Nosilac projekta: Udruženje žena „Priroda“, Bratunac
Partneri: Udruženje „Prijatelji Srebrenice“, Srebrenica
Projekat: Jednake šanse zapošljavanju – obaveza demokratskog društva
Budžet: 65.461,15 USD
Period imlementacije: 1. decembar 2009 – 31. decembar 2010. godine

Sažetak:

Udruženje žena “Priroda”, u partnerstvu sa Udruženjem „Prijatelji Srebrenice“, će mobilisati biznis i resurse lokalnih samouprava opština Bratunac, Srebrenica, Vlasenica i Milići kako bi dale zamah povećanju zaposlenosti u ciljanoj regiji. Reagujući na ranije analize potreba tržišta rada, finansirane od strane USAID-a, Udruženje „Priroda“ sa svojim partnerom, će zastupati da ciljane opštine uspostave fondove za podršku zapošljavanju u svojim budžetima, organizovaće Sajam zapošljavanja, po prvi put u regiji – u saradnji sa ključnim pereduzećima iz regije, te analizirati efekte Sajma zapošljavanja i programa podrške zapošljavanju i kampanjom zastupati za njihovu veću efikasnost.


Kontakt:

Adresa: Svetog Save bb. (Vatrogasni dom), 75430 Bratunac, BiH
Telefon: +387 56 410 662
E mail: priroda@teol.net ;


12.
Nosilac projekta: Udruženje “Centar za razvoj i preduzetništvo” (CRP), Tuzla
Partneri: Udruženje slijepih Kantona Sarajevo
Projekat: Osobe sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada – stvaranje normativnih i institucionalnih predpostavki za zapošljavanje i socijalnu uključenost
Budžet: 149.960.13 USD
Period imlementacije: 15. januar 2010 – 31. jul 2011. godine

Sažetak:

CRP će, zajedno sa koalicijom organizacija osoba sa invaliditetom iz raznih gradova FBiH, voditi kampanju zastupanja s ciljem usvajanja Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom u FBiH, te neophodnih podzakonskih akata, u cilju uspostavljanju funkcionalnog pravnog i institucionalnog okvira za početak njegovog provođenja. Aktivnosti uključuju snažno i kontinuirano komuniciranje sa javnošču kroz pun opseg medijskih događaja, razvoj potrebnih politika, monitoring rada odgovornih vlasti, te jačanja kapaciteta uključene koalicije NVOa u svrhu projektne implementacije kao i održivosti projektnih rezuultata.


Kontakt:

Adresa: Mihajla i Živka Crnogorčevića 1, 75 000 Tuzla, BiH
Telefon: +387 35 364 320
E mail: crp@bih.net.ba ; Web: www.crp.org.ba


13.
Nosilac projekta: Udruženje „Fontana“, Banja Luka
Partneri: Omladinsko komunikativni centar (OKC), Banja Luka
Projekat: Radio – medij jednakih mogućnosti za sve
Budžet: 90.234,14 USD
Period imlementacije: 1. februar 2010 – 30. septembar 2011. godine

Sažetak:

Udruženje „Fontana“, u saradnji sa partnerom OKC iz Banja Luke, će mobilisati resurse NVO sektora (Medija Centar Sarajevo, OKC, i druge organizacije osoba sa invaliditetom (OSI)), privatnog biznisa i sredstva vlasti – Fonda za zapošljavanje OSI u RS kako bi edukovao najmanje 20 osoba sa invaliditetom o sposobnostima i znanjima radio novinarstva, te minimalno njih 10 zaposlio na privatnim i/ili javnim radio stanicama, koje su pismeno potvrdile svoju spremnost za ovakav doprinos projektu. Zaposlene osobe sa invaliditetom će imati svoj medijski prostor na radio stanicama tokom kojeg će raditi na aktuelizaciji pitanja i prava OSI tokom predizborne kampanje.


Kontakt:

Adresa: Kalemegdanska 16, 78 000 Banja Luka, BiH
Telefon: +387 51 463 142
E mail: info@fontana.ba ; Web: www.fontana.ba


14.
Nosilac projekta: Udruženje građana „Zašto ne“, Sarajevo
Partneri: Omladinski pokret REVOLT, Tuzla;
UNSA GETO, Banja Luka;
Forum mladih BN, Bijeljina;
Forum mladih Stolac
Projekat: RAZGLASAJ! – Građanska predizborna kampanja za Opšte izbore u Bosni i Hercegovini 2010.
Budžet: 130.000,00 USD
Period imlementacije: 15. januar 2010 – 14. novembar 2010. godine

Sažetak:

UG ‘Zašto ne’, u koaliciji sa četiri partnerske organizacije će provesti sveobuhvatnu GOTV kampanju tokom izborne 2010 godine pokrivajući geografski urbane centre u BiH, a s ciljem osnaživanja spremnosti mladih da izađu na izbore. Kampanja će sadržavati niz tradicionalnih kao i inovativnih aktivnosti baziranih na informacionim tehnologijama bliskim primarno mladim ljudima, ali i ostalim gradjanima. Ulične i outdoor aktivnosti, glosometar – softver za kreiranje glasackih prefernecija građana, web portal, socijalne mreže, you tube, mailing liste, angažman muzickih umjetnika, kampanje u vrijeme izborne sutnje ('mi necemo sutjeti') i na izborni dan – samo su glavne grupe planiranih aktivnosti.


Kontakt:

Adresa: Envera Šehovića 10/2, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 618 461
E mail: info@zastone.ba ; Web: www.zastone.ba


15.
Nosilac projekta: Udruženje Centar za humanu politiku, Doboj
Partneri: Institut za razvoj mladih KULT, Ilidža
Projekat: Izaberi bolje
Budžet: 74.328,00 USD
Period imlementacije: 1. februar 2010 – 31. maj 2011. godine

Sažetak:

CHP će analizirati realizaciju predizbornih obećanja tokom perioda 2006. – 2010. za nosioce vlasti na nivou oba entiteta i drzave BiH. Ključni segmenti od značaja za građana biće obrađeni (zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvo, sloboda kretanja, poljoprivreda itd) kako bi se kreirala realna slika efikasnosti rada i odgovornosti aktulenih političkih aktera, kao važna informacija za građane i njihovu ulogu tokom izbornog dana. Dodatno, CHP će raditi na identifikaciji imovinskog stanja ključnih političkih aktera u svjetlu promjena u odnosu na 2006, i mogucih zaključaka povezanosti sa obavljanjem političkih funkcija tokom pomenutog perioda. Takođe, u okviru projekta zastupaće se promjene Izbornog zakona u oblasti preciznijeg definisanja procesa i sadržaja imovinskih prijava političara kao i propisivanje sankcija za političke kandidate koji daju lažne ili nekompletne informacije o svojoj imovini. Sve opisano pratiće adekvatna medijska aktivnost i vidljivost u javnosti.


Kontakt:

Adresa: Pijeskovi C2/68, 74 000 Doboj, BiH
Telefon: +387 53 241 909
E mail: chp@chpngo.org ; Web: www.chpngo.org


16.
Nosilac projekta: NVO “Otvorena mreža”, Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Televizija Kontrast
Budžet: 130.000,00 USD
Period imlementacije: 1. februar 2010 – 30. septembar 2010. godine

Sažetak:

NVO “Otvorena mreža ” će kreirati i na TV PINK (kao i putem fruštvenih mreža) emitovati 24 satirične polučasovne emisije, koje će, u svjetlu predstojećih Opštih izbora, skrenuti pažnju javnosti na životne probleme građana. Namjera je da se na ovaj originalan i inovativan način doprinese postavljanju ovih tema kao prioriteta unutar predizbornih programa političkih subjekata. Problemi koji će se kroz ovaj projekat tretirati sa namjerom da se doprinese njihovom rješavanju su svi oni problemi koje su bh građani definisali u “Građanskoj platformi, s posebnim akcentom na probleme koji se odnose na nezaposlenost, netransparentnost javne potrošnje i korupciju u zdravstvu i obrazovanji.


Kontakt:

Adresa: Hamdije Čemerlića 21, 75 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 664 403
E mail: info@otvorenamreza.ba ; Web: www.otvorenamreza.ba


17.
Nosilac projekta: Transparency International BiH, Banja Luka
Partneri: ----------
Projekat: Transparentnost u finansiranju političkih partija u BiH tokom predizborne kampanje 2010.
Budžet: 100.000,00 USD
Period imlementacije: 1. februar 2010 – 31. maj 2011. godine

Sažetak:

Namjera TI BIH jeste da kroz ovaj projekat uradi procjenu zakonskog okvira koji uređuje političko finansiranje i obezbjeđenje transparentnosti troškova izbornih kampanja, kao i načina obezbjeđenja sredstava. Analiza i procjena zakonskog okvira i prakse vršiće se prema TI CRINIS metodologiji koja je bazirana na sveobuhvatnom istraživanju transparentnosti političkog finansiranja, kako iz ugla onoga što zakon nalaže, tako i iz ugla onoga što se dešava u praksi. Osim toga, TI BIH će provesti javnu kampanju promovisanja rezultata istraživanja i zagovaranja za unaprijeđenje legislative u ovoj oblasti. Konačno, ovim projektom biće izvršen monitoring finansiranja političkih partija za Opšte izbore 2010. godine u BiH.


Kontakt:

Adresa: Gajeva 2, 78 000 Banja Luka, BiH
Telefon: +387 51 216 928
E mail: info@ti-bih.org ; Web: www.ti-bih.org


18.
Nosilac projekta: Udruženje “Budi moj prijatelj”, Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Podrška inkluziji Roma u izborni proces 2010. godini
Budžet: 48.762,50 USD
Period imlementacije: 15. mart 2010 – 31. decembar 2010. godine

Sažetak:

Udruženje “Budi moj prijatelj” (BMP) iz Sarajeva će implementirati projekat sa ciljem uključivanja Roma u izborni proces za Opšte izbore 2010. godine. Projekat će se paralelno odvijati u pravcu djelovanja na programe političkih partija, te u pravcu motivisanja Roma da učestvuju u izbornom procesu. BMP će analizirati predizborne programe glavnih političkih partija kako bi procijeno njihovu opredijeljenost za rješavanje problema romske populacije. O rezultatima analize javnost će biti informisana, te će se zagovarati dalje senzibiliziranje političkih partija za rješavanje ključnih problema Roma.


Kontakt:

Adresa: Patriotske lige 24, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 668 660
E mail: bmf@bih.net.ba ; Web: www.budimojprijatelj.co.ba


19.
Nosilac projekta: Udruženje građana“Demokratija-Organizovanje-Napredak” (DON), Prijedor
Partneri: ----------
Projekat: Prvi nam je put !- Mladi posmatraju izbore 2010
Budžet: 23.621,00 USD
Period imlementacije: 1. maj 2010 – 30. novembar 2010. godine

Sažetak:

UG “DON” će u saradnji sa 40 srednjih škola, putem identifikacije problema u 10 opština, organizovati forume kandidata, te motivisati mlade za izlazak na izbore. Biće organizovana neformalnu mrežu mladih iz 40 srednjih škola sa ciljem veće motivacije mladih u predizbornim, izbornim i postizbornim aktivnostima, održana 43 treninga za 20 vršnjačkih edukatora i volontere, obučeno preko 800 mladih ljudi, organizovano 10 foruma kandidata u 10 opština, kreirani i distribuisani promotivni materijali i publikacije sa ciljem motivisanja mladih za izlazak na izbore.


Kontakt:

Adresa: Miloša Obrenovića 18a, 79 101 Prijedor, BiH
Telefon: +387 52 231 155
E mail: info@donprijedor.org ; Web: www.donprijedor.com


20.
Nosilac projekta: Udruženje građana za lokalne razvojne inicijative „ALDI“, Goražde
Partneri: ----------
Projekat: Monitoringom javne potrošnje do efikasne vlade
Budžet: 59.869,00 USD
Period imlementacije: 1. april 2010 – 31. januar 2011. godine

Sažetak:

Projekat je kreiran sa namjerom da pozitivno doprinese rješavanju problema neefikasne, netransparentne, neplanske i neodgovorne potrošnje budžetskih sredstava kojima raspolažu vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i kantona. U tom smislu, ALDI će uraaditi analizu i dati pregled budžetske potrošnje državnih, entitetskih i kantonalnih vlasti za period od izbora u 2006. do 2010. primarno po prioritetima iz Građanske platforme, te ih uporediti sa administrativnim troskovima vlasti (potrošnja na plate itd.) kako bi pokazao stvarnu opredjeljenost vlasti prema rješavanju problemima građana. Pored toga, biće analizirani stvarne efekte rada vlasti u smislu ostvarenog progresa na ispunjavanju ciljeva sadržanih u "Građanskoj platformi" u protekle četiri godine, te komparirani sa rezultatima rada vlasti susjednih zemalja. O svim rezultatima ALDI će informisati BiH javnosti putem medijske kampanje koja će se provesti mjesec dana prije izbora, a ukljucuje štampane letke za gradjane, gostovanja u elektronskim medijima, objavu izvjestaja putem interneta, video spotovima i sl.


Kontakt:

Adresa: Panorama b.b., 73 000 Goražde, BiH
Telefon: +387 37 227 850
E mail: aldi@aldi.ba ; Web: www.aldi.ba


21.
Nosilac projekta: Omladinski komunikativni centar, Banja Luka
Partneri: Udruženje građana „Nešto više“, Sarajevo
Projekat: Zaposli se voloniranjem-volontiraj da bi se zaposlio
Budžet: 133.930,04 USD
Period imlementacije: 1. maj 2010 – 30. septembar 2011. godine

Sažetak:

Omladinski komunikativni centar (OKC) i njihov projektni partner Udruženje građana „Nešto Više“ (UGNV) žele doprinijeti smanjenju nezaposlenosti mladih u Bosni i Hercegovini jačanjem njihove konkurentnosti na tržištu rada zastupanjem za donošenje i poboljšanje zakona u BiH u vezi sa prepoznavanjem volonterskog rada. Ovim projektom će se kampanjama, medijskim akcijama, lobiranjem, mobilisanjem mladih, uticati na implementaciju Zakona o volontiranju RS i Zakona o visokom obrazovanju Republike Srpske (RS), te usvajanje Zakona o volontiranju Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) ,kao i pokretanje procesa za donošenje izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju FBiH.


Kontakt:

Adresa: Lazarička br. 2, 78 000 Banja Luka, BiH
Telefon: +387 51 921 592
E mail: okcbl@okcbl.org ; Web: www.okcbl.org


22.
Nosilac projekta: Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBiH), Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Povećanje učešća građana sa invaliditetom na izborima kroz poboljšanje zakonskih akata i pristupa biračkim mjestima
Budžet: 44.957,26 USD
Period imlementacije: 1. april 2010 – 31. novembar 2010. godine

Sažetak:

Glavni cilj projekta je stvaranje uslova za povećanje učešća osoba sa invaliditetom (OSI) u izbornom procesu i u društvenom životu BiH u skladu sa odredbama člana 29. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. U tom smislu, biće kreirana analize postojećeg stanja zakonodavstva, propisa, prakse i fizičkih uslova i mogućnosti za učešće OSI u izbornom procesu, a potom će biti sprovedena kampanja informisanja OSI i šire javnosti, te zagovaranja izmjena pravila i procedura za glasanje kako bi se olakšalo i unaprijedilo njihovo učešće u izbornom procesu.


Kontakt:

Adresa: Muse Ćazima Ćatića 12, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 476 880
E mail: zvjezdanad@aeobih.com.ba ; Web: www.aeobih.com.ba


23.
Nosilac projekta: Fondacija za kreativni razvoj (FKR), Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Hayd u park
Budžet: 19.983,00 USD
Period imlementacije: 1. maj 2010 – 31. oktobar 2010. godine

Sažetak:

FKR ovim projektom namjerava, kroz medijsku komunikaciju, ohrabriti građane da snažnije učestvuju u izbornom procesu. U tom smislu, FKR TV produkcijski tim će kreirati 12 epizoda serijala “Hayd u park” sa 39 TV materijala usmjerenih na Izbore u BiH 2010, te obezbijediti njihovo prikazivanje u okviru programa RTV FBiH i ATV Banja Luka, te kroz web portal “Hayd u park” kao i 10 drugih prijateljskih portala civilnog društva. Putem ovog serijala biće prezentovana istraživanja, akcije, te stavovi, mišljenja i preporuke civilnih lidera u BiH da motiviraju građana za izlazak na izbore i odabir političkih predstavnika osjetljivih na potrebe i probleme građana.


Kontakt:

Adresa: Hrasnička cesta 12, 71 210 Ilidža, BiH
Telefon: +387 33 762 141
E mail: info@fkr.edu.ba ; Web: www.fkr.edu.ba


24.
Nosilac projekta: Udruženje “Demokratski omladinski pokret” (DOP), Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Moja 2010.
Budžet: 25.594, 00 USD
Period imlementacije: 1. juni 2010 – 30. novembar 2010. godine

Sažetak:

Fokus projekta je na povećanju izborne participacije mladih koji su tek stekli pravo glasanja i koji tradicionalno apstiniraju iz izbornog procesa. DOP želi unaprijediti znanja i informisanost mladih ljudi u BiH o izbornom procesu, te njihovu participaciju u društvenim procesima u BiH, uključujući i Opšte izbore 2010. U tom smsilu, DOP će organizovati minimalno 100 radionica za mlade u srednjim školama i fakultetima Sarajeva kao i drugim gradovima, organizati 3 konferencije za sučeljavanje mladih i predstavnika političkih partija kako bi raspravljali pitanja obrazovanja, nezaposlenosti mladih i kreiranja omladinski politika. Biće snimljen i emitovan izborni spot koji će pozivati mlade da izađu na izbore i glasaju.


Kontakt:

Adresa: Soukbunar 16, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 61 902 615
E mail: dopbih@live.com ; Web: www.dopbih.ba


25.
Nosilac projekta: Udruženje “Radio Kameleon – Otvorena mreža za zaštitu ljudskih prava i demokratiju”, Tuzla
Partneri: ----------
Projekat: Izbori (se) 2010!
Budžet: 89.410,00 USD
Period imlementacije: 1. juni 2010 – 28. februar 2011. godine

Sažetak:

Kameleon će implementirati projekat sa ciljem povećanja učešća građana, a posebno mladih, na Opšim izborima 2010. U tom smilsu biće provedeno istraživanje među mladima na bazi čijih će se nalaza kreirati kampanju koja će obuhvatiati 1) radio emisije Udri muski na radio Kameleonu, b) 6 uličnih događaja sa stand-up glumcima i muzikom, c) 100 billboard-a i 50 citylight-ova. U tri mjeseca kampanje poruke na ovim medijima će biti vezane za trenutno stanje državi, a sve u cilju da se pomjeri fokus sa predizborne političke retorike vezane za nacionalizam i međuentitetske razmirice na pitanja od interesa za mlade ljude.


Kontakt:

Adresa: Ul. Milana Jovanovića 6, 75 000 Tuzla, BiH
Telefon: +387 35 302 500
E mail: foundation@kameleon.ba


26.
Nosilac projekta: Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini (UZOPI), Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Analiza realizovanih zahtjeva Platforme povratnika, izbjeglih i raseljenih lica u periodu 2006–2010
Budžet: 73.187, 43 USD
Period imlementacije: 1. juni 2010 – 28. februar 2011. godine

Sažetak:

UZOPI će analizirati napredak u realizaciji obećanja vlasti prema populaciji izbjeglih i raseljenih lica u proteklih 4 godine (Platforma IRL), kao i predizborne platforme partija u smislu njihove usklađenosti prema glavnim problemima ove populacije. O nalazima obje analize UZOPI će široko informisati građane na javnim skupovima u 30 opština kao i putem medija (TV, radio i pisani), kao vid njihovog informisanja i motivisanja u vezi sa glasanjem na izborni dan. Nakon izbora, UZOPI će zagovarati kod BiH vlasti usvajanje dvije mjere s ciljem riješavanja problema identifikovanih tokom projekta.


Kontakt:

Adresa: Mihrivode 29, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 239 604
E mail: uzopi@bih.net.ba ; Web: www.uzopibih.com.ba


27.
Nosilac projekta: Forum građana Tuzle
Partneri: ----------
Projekat: Opšti izbori u BiH – Vlast je u rukama birača
Budžet: 16.320, 00 USD
Period imlementacije: 1. juni 2010 – 30 novembar 2010. godine

Sažetak:

Forum gradjana Tuzla će implementirati GOTV kampanju u 10 opština Tuzlanskog Kantona i Istočne RS kako bi doprinijeli povećanju izlaznosti građana (posebno mladih) na predstojeće izbore. Glavnina kampanje će biti bazirana na održavanje najmanje 10 uličnih štandova i događaja tokom kojih će se građanima dijeliti promotivni materijali – majice i leci sa prikladnim sadržajem. Mladi ljudi će biti pozivani i da pismenim putem (aluzija na glasanje) daju svoje prijedloge šta očekuju od nove vlasti. Ovi prijedlozi će kasnije od strane organizatora biti sistematizovani i korišteni u TV emisijama, a takođe će kao analiza biti upućeni novoizabranim vlastima. Dodatno, u ciljanim opštinama FGT će sprovesti poster kampanju, te kreirati i emitovati na medijima u ciljanoj regiji promotivne radio jinglove i dvije TV emisije.


Kontakt:

Adresa: Ulica Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75 000 Tuzla, BiH
Telefon: +387 35 258 075
E mail: forum_tz@bih.net.ba; Web: www.forumtz.com


28.
Nosilac projekta: Udruženje građana RS „Stop mobbing“, Trebinje
Partneri: ----------
Projekat: Zajedno protiv Korupcije
Budžet: 18.000, 00 USD
Period imlementacije: 1. juli 2010 – 28. februar 2010. godine

Sažetak:

Udruženje ‘Stop Mobing’ će u Trebinju uspostaviti telefon za prijavu slučajeva korupcije u Domu Zdravlja, Opštoj bolnici Trebinje i provesti kampanju za informisanje građana (ukljucujući radio emisije, plakate i brošure), s ciljem aktuelizovanja pitanja borbe protiv korupcije kroz prijavljivanje konkretnih slucajeva. U sklopu projekta, Stop Mobing ce sarađivati sa policijom u Trebinju, Transparency International-om kao i menadžmentom Opšte bolnice Trebinje, Doma zdravlja Trebinje u smislu procesuiranja informacija dobijenih od građana i njihovom riješavanju, te informisanju javnosti.


Kontakt:

Adresa: Dušanova 18, 89101 Trebinje, BiH
Telefon: +387 65 822 719
E mail: stop.mobbing@yahoo.com ; Web: www.stop-mobbing.org


29.
Nosilac projekta: Omladinska informativna agencija (OIA), Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Mladi i izbori 2010
Budžet: 18.000, 00 USD
Period imlementacije: 1. juli 2010 – 31. oktobar 2010. godine

Sažetak:

Inicijativa Mladi i Izbori 2010 je projekt za povećanje izlaznosti mladih BiH na parlamentarne izbore 3.10.2010. u organizaciji OIA BiH i partnera iz različitih dijelova države, te uz podršku NED-a, CCI-a i Misije OSCE-a. Osnovne komponente i aktivnosti projekta su (1) Trening i mentorski program za lokalne aktiviste i multiplikatore, (2) Web platforma (mladi.info) i poziv za omladinske video klipove i postere, (3) Lokalne akcije – outreach u zajednici i (4 )On line outreach. Ukupno 40 mladih lidera, koji će proći dodatnu obuku, a koji dolaze iz najmanje 16 lokalnih zajednica zajednički će u najmanje 30 gradova realizirati svoje lokalne akcije koje uključuju direktnu komunikaciju sa mladima i građanima (ulične akcije i izložbe omladinskih postera na temu izbora, emitiranje video klipova, komunikacija sa kandidatima i sl.). Očekuje se da se projekat kroz projekt direktno utiče na povećanje svijesti najmanje 50.000 mladih o važnosti njihovog učešća na izborima.


Kontakt:

Adresa: Ferhadija 28, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 237 764
E mail: oia@oiabih.info; Web: www.oiabih.info


30.
Nosilac projekta: Demokratski centar „Nove nade“, Foča
Partneri: ----------
Projekat: Izbori i vi
Budžet: 5.000,00 USD
Period imlementacije: 1. juli 2010 – 31. decembar 2010. godine

Sažetak:

Ovim projektom se želi poboljšati informisanost građana, posebno na području opštine Foča, o temama vezanim za izbore, što će doprinijeti i većem izlasku građana na Opte izbore 2010. Kampanjom „IZBORI i Vi” će se doprinijeti osiguranju fer i slobodnih izbora, promovisati učešće građana u izbornom procesu, edukovati građani o važnosti izbora i njihovom angažmanu, pratiti eventualne nepravilnosti tokom izbora i ukazivati na iste, te promovisati transparentnost i odgovornost izabranih dužnosnika. U tom smilsu, neke od najvažnijih plairanih projektnih aktivnosti su edukacija birača, media monitoring, monitoring izboring procesa, te radio emisije.


Kontakt:

Adresa: Njegoševa bb (Hotel Zelengora), 74 300 Foča, BiH
Telefon: +387 58 210 012
E mail: d.c.novenade@blic.net


31.
Nosilac projekta: Fondacija „Ekipa“, Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Glasaj pametno!
Budžet: 44.000,00 USD
Period imlementacije: 16. jul 2010 – 15. oktobar 2010. godine

Sažetak:

Ovim projektom se namjerava kroz promociju albuma i djelovanja Dubioza Kolektiva, kao i korištenje novih tehnologija kao sredstva komunikacije, pokušati uticati na uključenje, edukaciju i osvještavanje mladih u kontekstu predstojećih izbora, kao i na procenat mladih koji će glasati na izborima. Konkretnije, projektom se namjerava promovisati potreba za izlaskom na izbore kroz koncertne promocije Dubioza Kolektiva i internet, te informisati mladi u bar 5 BiH gradova o izbornom procesu, glasanju i političkoj ponudi na izborima, te potrebi za uključenjem u izborni proces.


Kontakt:

Adresa: Zabrđe bb, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 61 257 603
E mail: ekipa@ekipa.ba;


32.
Nosilac projekta: Agencija za razvoj preduzeća (EDA), Banja Luka
Partneri: NVO „Inea“, Tuzla
Projekat: Liberalizacija tržišta rada u BiH
Budžet: 115.638,50 USD
Period imlementacije: 1. novembar 2010 – 31. decembar 2011. godine

Sažetak:

Ovim projektom se želi doprinijeti fleksibilnosti i dinamizaciji tržišta rada i povećanju zaposlenosti u BiH kroz obezbjeđenje pretpostavki za ravnopravniji nastup aktera privatnog i javnog sektora na tržištu rada i unaprijeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira. Nakon provedenih analiza problema, projektne aktivnosti će uključiti i provođenje kampanje za primjenu i unapređenje postojećih zakona koji regulišu tržište radne snage, čime treba da se obezbijedi funkcionalna primjenu zakona u oba entiteta i omogući privatnim agencijama da, koristeći javna budžetska sredstva, ponude dodatne mogućnosti zapošljavanja i prekvalifikacije nezaposlenim u BiH.


Kontakt:

Adresa: Ravnogorska 24, 78 000 Banja Luka, BiH
Telefon: +387 51 300 241
E-mail: eda@edabl.org ; Web www.edabl.org


33.
Nosilac projekta: Institut za razvoj mladih „Kult“, Ilidža
Partneri: ----------
Projekat: Javna sredstva, racunajte na mlade
Budžet: 93.043,05USD
Period imlementacije: 1. mart 2011 – 31. Maj 2011. godine

Sažetak:

Ovim projektom Kult želi povećati odgovornosti državnih institucija za trošenje javnih sredstava kroz unaprijeđenje mehanizama (politika) reagovanja na neregularnosti navedene u revizorskim izvještajima, te povećati pritisak na zastupnike/ce u oba doma Parlamentarne skupštine BiH da revizorskim izvještajima ozbiljnije pristupaju. Poseban fokus će se dati na problem nesankcionisanja nenamjenske i proizvoljne potrošnje javnih sredstava za mlade, te nemara državnih vlasti odgovornih za pitanja mladih prema preporukama revizora.


Kontakt:

Adresa: Ul. 4. viteške brigade 34-36, 71 210 Ilidža, BiH
Telefon: +387 33 778 778
E-mail: kult@mladi.org ; Web www.kultbih.org


34.
Nosilac projekta: Udruženje građana „Tender“, Banja Luka
Partneri: ----------
Projekat: Okrugli sto na temu "Normativna i institucionalna osnova u novom ZJN-a za uspješnu borbu protiv korupcije u BiH"
Budžet: 4.895,00 USD
Period imlementacije: 1. februar 2011 – 28. februar 2011. (1 mjesec)

Sažetak:

Ovim mini projektom UG Tender će u februaru 2011. godine organizovati Okrugli sto na temu: "Normativna i institucionalna osnova u novom Zakonu o javnim nabavkama (ZJN) za uspješnu borbu protiv korupcije u BiH", na kojem bi bilo prisutno oko stotinu učesnika. Uspješno održavanje Okruglog stola u predloženo vrijeme, jedinstvena je prilika od ključnog značaja za donošenje kvalitetnijeg Zakona o javnim nabavkama i time stvaranja bitne osnove za uspješnu borbu za smanjenje korupcije u narednom, četverogodišnjem mandatnom periodu.


Kontakt:

Adresa: Vladike Platona 3/kancelarija 15, 78 000 Banja Luka, BiH
Telefon: +387 51 230 000
E-mail: tender-bl@hotmail.com ; Web: www.tender.ba


35.
Nosilac projekta: Udruženje “Infohouse”, Sarajevo
Partneri: Fondacija “Cure”, Sarajevo
Projekat: Interventni fond za zensko preduzetnistvo
Budžet: 21.037,67 USD
Period imlementacije: 1. mart 2011. – 31. juli 2011. godine

Sažetak:

Udruženje INFOHOUSE i Fondacija CURE pokreću inicijativu za formiranje Interventnog Fonda za žensko poduzetništvo koji bi jednokratno finansirao projekte žena namjenjenih njihovom samozapošljavanju pod sloganom „Nećemo karanfil, hoćemo posao!“. Cilj projekta jeste poboljšati perspektivu zapošljavanja žena kao marginalizirane i ugrožene populacije u BiH kroz niz javno- zagovaračkih i medijskih akcija, a povodom 100 godina Međunarodnog praznika za žene.


Kontakt:

Adresa: Skenderija 15, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 209 304
E mail: infohouse@infohouse.ba ; Web: www.infohouse.ba


36.
Nosilac projekta: Transparency International BiH, Banja Luka
Partneri: ----------
Projekat: Prevencija korupcije u visokom obrazovanju kroz unapređenje transparentnosti na univerzitetima u BiH
Budžet: 149.980,00 USD
Period imlementacije: 1. april 2011 – 31. januar 2013. godine

Sažetak:

TI zeli doprinijeti smanjenju korupcije putem povećanja nivoa transparentnosti u funkcionisanju javnih univerziteta u BiH, te stvaranja preduslova za usaglašavanje zakonskog okvira koji reguliše oblast visokog obrazovanja. Konkretnije, TI BiH će uraditi analizu zakonskog okvira i budžetskih izdvajanja za visoko obrazovanje, sačiniti istraživanje percepcije o korupciji na visokoškolskim ustanovama, provesti javnu informativnu kampanju, raditi na unaprijedjenju antikoruptivnih mehanizama na univerzitetima kroz razvoj politika, ali i vodjenje kampanja zastupanja.


Kontakt:

Adresa: Gajeva 2, 78 000 Banja Luka, BiH
Telefon: +387 51 216 928
E mail: info@ti-bih.org ; Web: www.ti-bih.org


37.
Nosilac projekta: Udruženje za zaštitu žiranata u BiH, Šamac
Partneri: ----------
Projekat: Žiranti bez države, prevareni i nezašićeni
Budžet: 46.650,00 USD
Period imlementacije: 1. mart 2011 – 30. april 2012. godine

Sažetak:

Projekat ima za cilj sprovođenje aktivnosti zagovaranja bolje zakonske i institucionalne zaštite žiranata i pomoći prevarenim žirantima, koji trebaju doprinijeti da se usvoje nova zakonska zakonska rješenja koja će obezbijediti bolju institucionalnu i drugu zaštitu žiranata od prevara i neinformisanosti, kao i pružiti konkretnu informativnu, pravnu i drugu pomoć prevarenim žirantima. Osnovne aktivnosti u ovom projektu su (1) pružanje informativne, pravne i druge pomoći prevarenim žirantima, (2) zagovaranje sankcionisanja odgovornih za prevare žiranata i druge nezakonitosti i (3) zagovaranje bolje zakonske i institucionalne zaštite žiranata.


Kontakt:

Adresa: Kralja Aleksandra I Karađorđevića bb , 76 230 Šamac, BiH
Telefon: +387 54 611 005
E mail: info@ziranti.org ; Web: www.ziranti.org


38.
Nosilac projekta: Udruženje “Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije”, Tuzla
Partneri: ----------
Projekat: MITOlovac
Budžet: 83.650,00 USD
Period imlementacije: 15. maj 2011 – 14. oktobart 2012. godine

Sažetak:

Ideja ovog projekta je da u javnosti osnaži prisustvo teme korupcije i ukaže na važnost borbe protiv ove društvene anomalije. U tom smislu Kameleon namjerava provesti istraživanje percepcije javnosti o korumpiranosti javnih institucija u BiH, kao i analizu validnosti i relevantnosti strateških antikoruptivnih dokumenata većeg broja javnih institucija. Biće kreiran i portal www.mitolovac.ba koji će služiti kao polazna tačka za sve informacije vezano za korupciju u BiH. Agresivna PR kampanja, promocije ideje antikorupcije i portala Mitolovac bit će mix tehnika klasičnog oglašavanja, online oglašavanja i gerila marketinga.


Kontakt:

Adresa: Ul. Milana Jovanovića 6, 75000 Tuzla, BiH
Telefon: +387 35 302 500
E mail: foundation@kameleon.ba ; www.mitolovac.ba


39.
Nosilac projekta: Omladinski centar “Vermont”, Brčko
Partneri: ----------
Projekat: Stop korupciji
Budžet: 46.481,52 USD
Period imlementacije: 1. mart 2011 – 30. novembar 2011. godine

Sažetak:

Projektom se namjeravaju kreirati konkretni mehanizmi za suzbijanje korupcije na Ekonomskom fakultetu u Brčkom, te lokalnom Zdravstvenom centru, kroz zajednicki angazman OC “Vermont” i predstavnika zaposlenih i menadzmenta pomenutih institucija. Takođe, namjera je podići svijest građana Brčkog o problemu korupcije kroz provođenje medijske kampanje na lokalnim medijima, uličnim akcijama, obukom građana (posebno onih u ruralnim područjima) i treniranjem predstavnika zdravstvenog i obrazovnog sektora.


Kontakt:

Adresa: Episkopa Nikolaja Velimirovića br.9, 76 100 Brčko Distrikt, BiH
Telefon: +387 49 218 524
E mail: vermont@teol.net ; www.vermontbrcko.com


40.
Nosilac projekta: Udruženje Centar za humanu politiku, Doboj
Partneri: ----------
Projekat: Odgovornije postupanje po reviziji
Budžet: 129.525,00 USD
Period imlementacije: 1. april 2010 – 30 juni 2013. godine

Sažetak:

Ovaj projekat ima za cilj da putem javnog zagovaranja doprinese jačanu institucionalnih kapaciteta i odgovornosti entitetskih parlamentarnih tijela za reviziju za postupanje po revizorskim izvještajima i podršku jačanju nezavisnosti i efikasnosti revizorskih institucija. Osnovne aktivnosti projekta su (1) saradnja sa entitetskim parlamentarnim tijelima za reviziju, sa fokusom na izvršavanje obaveze razmatranja pojedinačnih revizorskih izvještaja i preuzimanja dobre prakse iz državnog parlamenta i (2) medijski pritisak i informisanje, koji podrazumjevaju informativno praćenje rada entitetskih parlamentarnih tijela za reviziju, debatne emisije i drugu informativnu kampanju.


Kontakt:

Adresa: Pijeskovi C2/68, 74 000 Doboj, BiH
Telefon: +387 53 241 909
E mail: chp@chpngo.org ; Web: www.chpngo.org


41.
Nosilac projekta: Udruženje građana „Tender“, Banja Luka
Partneri: ----------
Projekat: Jačanje prve watch dog funkcije nevladinog sektora u cilju smanjenja korupcije u javnim nabavkama
Budžet: 48.879,78 USD
Period imlementacije: 1. april 2011 – 31. jul 2012. godine

Sažetak:

UG “Tender” ovim projektom želi doprinijeti jačanju antikorupcijske aktivnosti i procesa kroz povećanje transparentnosti i odgovornosti odgovornih u procesu provođenja javnih nabavki. Namjera je smanjiti korupciju i zloupotrebe u procesu javnih nabavki kroz povećanje efikasnosti rada i odgovornosti vladinih tijela i institucija, npr. Agencije za javne nabavke, Ureda za razmatranje žalbi, itd., i poboljšati Zakon o javnim nabavkama u segmentu žalbi u postupcima javnih nabavki. Namjera je povećati kapacitete i sposobnosti najmanje 5 organizacija civilnog društva da pravovremeno identifikuju nepravilnosti i reaguju u skladu sa svojim mandatom na slučajevima korupcije i zloupotrebe u procesu javnih nabavki koje obavljaju organi u BiH.


Kontakt:

Adresa: Vladike Platona 3/kancelarija 15, 78000 Banja Luka, BiH
Telefon: +387 51 230 000
E-mail: tender-bl@hotmail.com ; Web: www.tender.ba


42.
Nosilac projekta: Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj
Partneri: ----------
Projekat: Univerzitet bez korupcije
Budžet: 61.688,36 USD
Period imlementacije: 1. april 2011 – 31. Mart 2012. godine

Sažetak:

Helsinski odbor za ljudska prava u RS želi doprinijeti povećanju stepena poštovanja ljudskih prava u oblasti obrazovanja u Republici Srpskoj, djelujući na smanjenje korupcije na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (odsijek Bijeljina). Helsinski odbor će raditi u smjeru razvoja i primjene antikoruptivnih mehanizama na pomenutom univerzitetu, a kroz saradnju sa studentima i predstavnicima univerziteta, kao i u smjeru jacanja javne podrske i pritiska da se nivo korupcije smanji.


Kontakt:

Adresa: Račanska 31, 76 300 Bijeljina,, BiH
Telefon: +387 55 419 274
E mail: helcomm@teol.net ; Web: www.helcommrs.org


43.
Nosilac projekta: Unija za održivi povratak i integracije (UZOPI), Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Monitoring javnih sredstava za održivi povratak
Budžet: 100.485,92 USD
Period imlementacije: 1. septembar 2011 – 31. decembar 2012. godine

Sažetak:

Ovim projektom se želi unaprijediti transparentnost i odgovornost rada vladinih institucija za podršku povratka u BiH kroz uspostvaljanje procesa praćenja realizacije sredstava za podršku povratku u BiH u 30 opština u BiH (u kojima će se realizovati najviše sredstava). Izvještaji i nalazi monitoringa biće snažno medijski predstavljeni, a biće uspostavljen i portal na kojem će postojati baza podataka za sve nivoe vlasti sa podacima o izdvojenim i utrošenim sredstvima, imenima korisnika javnih sredstava, vrsti i namjeni donacije (stambeni objekat, ekonomska održivost, infrastruktura i dr.), neregularnostima i nepravilnostima pri raspodjeli i utrošku javnih sredstava. Konačno, UZOPI će u cilju unaprijeđenja stanja u ovoj oblasti dostaviti prijedloga za poboljšanje pravilnika za raspodjelu sredstava Komisiji za izbjeglice i raseljena lica BiH.


Kontakt:

Adresa: Mihrivode 29, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 239 604
E mail: uzopi@bih.net.ba ; Web: www.uzopibih.com.ba


44.
Nosilac projekta: Udruženje građana RS “Stop mobbing”, Trebinje
Partneri: ----------
Projekat: Zdravo zdravstvo, korupcija stop
Budžet: 22.000,00 USD
Period imlementacije: 1. septembar 2011 – 30. april 2012. godine

Sažetak:

Kao nastavak prethodnih projektnih aktivnosti realizovanih u Trebinju, ovim projektom biće nastavljene aktivnosti borbe protiv korupcije u zdravstvu i geografski proširene na ukupno sedam opština Istočne Hercegovine (Bileća, Gacko, Ljubinje, Berkovići, Nevesinje, Foča i Trebinje). U cilju informisanja građana ovih opština i aktuelizovanja pitanje borbe protvi korupcije biće provedena informativna kampanja „Hrabro NE korupciji„ koje će obuhvatitie aktivnosti direktnog kontakta sa građanima, distribuciju promotivnih materijala, održavanje radio emisija i sl., a biće uspostavljena i web stranica www.stopkorupciji.info , putem koje bi se, između ostalog, mogli prijavljivati slučajevi korupcije. Konačno, planirana je uspostava konkretnih antikoruptivnih mehanizama u zdravstvenim institucijama u navedenim opštinama.


Kontakt:

Adresa: Dušanova 18, 89101 Trebinje, BiH
Telefon: +387 65 822 719
E mail: stop.mobbing@yahoo.com ; Web: www.stop-mobbing.org


45.
Nosilac projekta: Udruženje građana za lokalne razvojne inicijative “ALDI”, Goražde
Partneri: ----------
Projekat: Provođenje analize politika rada u Bosni i Hercegovini i definisanje ključnih preporuka za njihovo poboljšanje do 2014. godine
Budžet: 28.831,31 USD
Period imlementacije: 1. septembar 2011 – 16. april 2012. godine

Sažetak:

Ovim projektom ALDI namjerava doprinijeti boljem razumijevanju potreba za reformama u oblasti politika rada, zasnovano na iskustvima zemalja Evropske unije. U tom smislu, biće kreirana sveobuhvatnu analiza stanja i efekata politika rada u Bosni i Hercegovini u proteklih deset godina uz komparativni pregled ostvarenih rezultata u odnosu na druge zemlje u regionu, ali i u EU, kao i analiza zaposlenosti i nezaposlenosti u BiH po svim nivoima, sa pregledom troškova implementacije aktivnih i pasivnih politika rada vanbudžetskih fondova u oblasti rada. Nalazi istraživanja, sa konketnim preporukama za poboljšanje zakonodavnog okvira u oblasti politika rada biće predstavljeni javnosti.


Kontakt:

Adresa: Panorama b.b., 73 000 Goražde, BiH
Telefon: +387 37 227 850
E mail: aldi@aldi.ba ; Web: www.aldi.ba


46.
Nosilac projekta: Udruženje građana “Zašto ne”, Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Istinomjer – javno zagovaranje za implementaciju predizbornih obećanja partija na vlasti
Budžet: 82.000,00 USD
Period imlementacije: 1. septembar 2011 – 30. juni 2012. godine

Sažetak:

U namjeri da doprinesu povećanju efikasnosti i odgovornosti političkih partija na vlasti u odnosu na data predizborna obećanja za Opšte izbore 2010., UG "Zašto ne" ovim projektom namjerava uspostaviti kontiunuiran monitoring realizacije predizbornih obećanja vladajućih političkih partija. U tom smislu, redovno će se obavještavati javnost u BiH o ostvarenom progresu u implementaciji obećanja, a kampanjama zagovaranja uticaće na donosioce odluka da implementiraju najvažnija obećanja, uz poseban fokus na obećanja vezana za proritetne oblasti javnog poziva CAPP II (javne potrošnja, zapošljavanje, borba protiv korupcije i pitanja mladih).


Kontakt:

Adresa: Envera Šehovića 10/2, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 618 461
E mail: info@zastone.ba ; Web: www.zastone.ba


47.
Nosilac projekta: Forum građana Tuzle
Partneri: ----------
Projekat: Ustavne promjene u Bosni i Hercegovini - Civilna inicijativa
Budžet: 106.014,00 USD
Period imlementacije: 1. novembar 2011 – 31. decembar 2012. godine

Sažetak:

Ovim projektom Forum građana Tuzle želi da nastavi sa daljim aktivnostima dobijanja podrške za usvajanje amandmana na Ustav BiH koje je ova organizacija identifikovala kroz prethodno implementirani projekat u okviru programa CAPP II. To znači da će se novi projekat u jednom svom segmentu baviti pritiskom na predstavnike zakonodavne vlasti BiH da pokrenu ustavne reforme, te da razmatraju i već izrađene amandmane, a u drugom segmentu će se u kontinuirano vođenoj javnoj kampanji putem javnih tribina obezbjediti podršku javnog mnijenja za ustavna amandmanska rješenja za one oblasti života u kojima su građani ili neravnopravni ili su potpuno obespravljeni, a međunarodna dokumenta čiji je potpisnik i BiH im ta prava garantuju.


Kontakt:

Adresa: Ulica Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla, BiH
Telefon: +387 35 258 075
E mail: forum_tz@bih.net.ba; Web: www.forumtz.com


48.
Nosilac projekta: Humanitarno udruženje građana „Žena Trnova”, Trnovo
Partneri: Uduženje „Žene Ženama“, Sarajevo
Projekat: Mogućnost zapošljavanja za mlade i žene u ruralnim opštinama Istočno Novo Sarajevo, Kalinovik, Miljevina (Foča),Trnovo, te ruralnim opštinama Kantona Sarajevo: Ilijaš, Hadžići, Vogošća, Ilidža
Budžet: 63.330,62 USD
Period imlementacije: 1. mart 2012 – 30. april 2013. godine

Sažetak:

Projektom “Mogućnost zapošljavanja za mlade i žene u ruralnim opštinama Istočno Novo Sarajevo, Kalinovik, Miljevina (Foča),Trnovo, te ruralnim opštinama Kantona Sarajevo: Ilijaš, Hadžići, Vogošća, Ilidža” namjerava se povećati zaposlenost i perspektiva zapošljavanja mladih uopšte i žena u 8 ruralnih nevedenih opština u oba entitetna BiH. Nakon edukacije i treninga najmanje 50 lica biće direktno zaposleno, samozaposleno ili uključeno u kontigent radne snage kroz volonterski rad, a u u ciljanim opština biće usvojeni podsticajni programi i mjere za zapošljavanje i samozapošljavanje.


Kontakt:

Adresa: Njegoševa 3, 71 220 Trnovo, BiH
Telefon: +387 57 351 045
E mail: zenatrnova@yahoo.com


49.
Nosilac projekta: Institut za razvoj mladih „Kult“, Ilidža
Partneri: ----------
Projekat: Zakon mlade mijenja! Donošenje zakona o volontiranju FBIH i implementacija entitetskih zakona o mladima
Budžet: 100.000,00 USD
Period imlementacije: 1. mart 2012 – 30. april 2013.

Sažetak:

Ovim projektom se namjerava doprinijeti usvojanju Zakona o volontiranju u FBiH, te uspostaviti održivi mehanizmi saradnje vlasti i omladinskog sektora kroz implementaciju još neprovedenih, ali važnih stavki entitetskih zakona o mladima. Dakle, opšti cilj ovog projekta jeste doprinijeti poboljšanju položaja i života mladih ljudi u Bosni i Hercegovini kroz usvajanje Zakona o volontiranju u FBiH, te promociji institucionalne saradnje između vijeća mladih (kao predstavničkih tijela mladih) i vlasti kroz povećanje učešća mladih u procesu donošenja i provođenja odluka i strateških dokumenata koji ih se tiču, u skladu sa entitetskim zakonima o mladima.


Kontakt:

Adresa: Ul. 4. viteške brigade 34-36, 71210 Ilidža, BiH
Telefon: +387 33 778 778
E-mail: kult@mladi.org ; Web www.kultbih.org


50.
Nosilac projekta: Udruženje građana “Centar za edukaciju mladih”, Travnik
Partneri: ----------
Projekat: Mladi za demokratsku BiH DANAS a ne sutra
Budžet: 80.000,00 USD
Period imlementacije: 1. mart 2012 – 31. maj 2013. godine

Sažetak:

Ovim projektom nastoji se sistemski povećati i obezbjediti uključenost mladih ljudi u društve procese i osnažiti partnerske veze između predstavnika lokalnih struktura vlasti, omladinskih organizacija i legalno izabranih predstavnika mladih ljudi u Srednjobosanskom kantonu. (SBK). U 6 odabranih opština Srednjebosanskog kantona (SBK) radiće se na uključivanju mladih u društvene procese i formiranju institucionalnih i legalnopravnih tijela kao legitimnih predstavnika mladih ljudi, u skladu sa mogućnostima koje Zakon u mladima u FBiH predviđa. Biće održano 6 javnih prezentacija Zakona o mladima FBiH u cilju promocije mogućnosti koje isti pruža, naročito mladim ljudima, radiće se na jačanje kapaciteta predstavnika 18 organizacija civilnog društva iz 6 opština SBK da zagovaraju za prava mladih, budu ravnopravan partner lokalnoj vlasti i aktivno učestvuju u implementaciji Zakona o mladima FBiH.


Kontakt:

Adresa: Mali trg bb, 72 270 Travnik, BiH
Telefon: +387 30 511 565
E-mail: cem@bih.net.ba ; Web www.cem.ba


51.
Nosilac projekta: Udruženje “Prijatelji Srebrenice”, Srebrenica
Partneri: Udruženje „Infohouse“, Sarajevo;
Uduženje „Orhideja“, Skelani
Projekat: Da, mladi upravljaju!
Budžet: 94.550,00 USD
Period imlementacije: 1. mart 2012 – 30. juni 2013. godine

Sažetak:

Projektom „Da, mladi upravljaju!“ želi se doprinijeti poboljšanju društvenog i ekonomskog položaja mladih u multietničkim zajednicama šest opština izrazito nerazvijene istočne BiH - Srebrenici, Bratuncu, Milićima, Vlasenici, Foči i Višegradu. Ovim projektom će se razviti mehanizmi za bolje partnerstvo između mladih i njihovih lokalnih vlasti, informisati javnosti i unaprijediti praksa riješavanja pitanja od interesa za mlade putem javnog zagovaranja, te raditi na institucionalizacija i jačanju javno-privatnog partnerstva u oblasti zapošljavanja mladih.


Kontakt:

Adresa: Trg Mihajla Bjelakovića bb, 75 430 Srebrenica, BiH
Telefon: +387 56 440 165
E-mail: dragana.j@prijateljisrebrenice.org ; Web: www.prijateljisrebrenice.org


52.
Nosilac projekta: Omladinski komunikacioni centar Banja Luka
Partneri: ----------
Projekat: Zaposli se volontiranjem-volontiraj da bi se zaposlio (2)
Budžet: 85.000,00 USD
Period imlementacije: 01. mart 2012 – 31. maj 2013. godine

Sažetak:

Ovim projektom se nastoji uticati na smanjenje stope nezaposlenosti mladih, obezbjeđivanjem sistemskog prepoznavanja i vrednovanja organizovanog volonterskog rada studenata u okviru pet visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj (RS). U tom smislu, djelovaće se u tri pravca: prvi se odnosi na uspostavljanje zakonskih rješenja za organizovanje i vrednovanje volonterskog rada studenata na visokoškolskim ustanovama, drugi aspekt djelovanja biće uspostavljanje saradnje sa predstavnicima lokalne vlasti i predstavnicima republičkih institucija u smislu uvođenja vrednovanja volontiranja pri dodjeli stipendija, smještaja u studentske domove i pri zapošljavanju radnika, dok treći aspekt odnosi na kreiranje volonterskih programa i njihovu promocija put web portala (www.okcbl.org, i www.volontiram.ba i facebook profila) i promo materijala, angažovanje studenata na istim, te jačanje kapaciteta bitnih aktera za organizovanje volontrerskih programa za studente-volontere (javne institucije, visokoškolske ustanove i NVO).


Kontakt:

Adresa: Lazarička br. 2, 78000 Banja Luka, BiH
Telefon: +387 51 921 592
E mail: okcbl@okcbl.org ; Web: www.okcbl.org


53.
Nosilac projekta: Udruženje građana “Zašto ne”, Sarajevo
Partneri: Udruženj građana “Oštra nula”, Banja Luka
Projekat: Online platforma za dizanje svijesti o Ustavu BiH i potencijalnim promjenama i poboljšanjima ustava
Budžet: 94.250,00 USD
Period imlementacije: 01. mart 2012 – 28. februar 2013. godine

Sažetak:

Svrha projekta je da unaprijedi nivo znanja i razmišljanja građana BiH o odredbama vezanim za Ustav BiH, kao i svim potencijalnim problemima koje isti ima, te da razvije proces identifikovanja problema koji su građanima najvažniji, ali i definiše rješenja koja imaju najveću podršku građana/ki, organizacija civilnog društva, institucija, kao i ostalih uključenih i zainteresiranih za ovaj proces. Ovo bi bilo realizirano kroz izgradnju i promociju online platforme koja će se na nov, jednostavan i zanimljiv način prezentirati Ustav BiH i ustavne odredbe građanima/kama i otvoriti forum za dijalog o istim. Ovakav site će biti prvi i jedinstven site ove namjene u BiH koji će na ovaj način ustavna pitanja u BiH približiti građanima/kama u BiH.


Kontakt:

Adresa: Envera Šehovića 10/2, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 618 461
E mail: info@zastone.ba ; Web: www.zastone.ba


54.
Nosilac projekta: Udruženje “Inicijativa i civilna akcija – ICVA”, Sarajevo
Partneri: Udruženje “Prava za sve”, Sarajevo
Projekat: Do efikasne socijalne zaštite u FBiH kroz donošenje reformskih zakona
Budžet: 90.000, 00 USD
Period imlementacije: 01. aprila 2012 – 31. maj 2013. godine

Sažetak:

Cilj projekta koji implemenitaju ICVA i NVO Prava za sve iz Sarajeva, je doprinijeti donošenju reformskih zakona u socijalnoj zaštiti u Federaciji BiH koji će sistem socijalne zaštite učiniti efikasnim i nediskrimirajućim u zaštiti socijalno ugroženih građana U tom smislu, projekat će osigurati: transparentan proces donošenja reforme socijalne zaštite na nivou FBiH; jedinstvenu zagovaračku akciju koalicije nevladinih organizacija za donošenje/usvajanje četiri reformska zakona kao i praćenje primjene donešenih zakona u praksi; informisanje i edukovanje javnosti (primarno kroz medije) o suštini reforme socijalne zaštite, osiguranje podrške građana za njeno usvajanje, te veću odgovornost vlasti FBiH u donošenju suštinskih reformi/zakona i u otvaranju procesa za javnost.


Kontakt:

Adresa: Radićeva 1/II, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 210 201
E mail: icva@bih.net.ba ; Web: www.icva-bh.org


55.
Nosilac projekta: Udruženje Roma “EuroRom”, Tuzla
Partneri: Udruženje “Budi mj prijatelj”, Sarajevo
Projekat: Poboljšan društveni položaj Roma u BiH kroz sprovedbu Akcionog plana za zapošljavanje Roma
Budžet: 79.551,08 USD
Period imlementacije: 01. maj 2012 – 30. jun 2013. godine

Sažetak:

Ovim projektom Udruženje Roma „EuroRom“ iz Tuzle u saradanji sa Udruženjem „Budi moj prijatelj“ iz Sarajeva želi da doprinese efikasnijoj sprovedbi Akcionog plana za zapošljavanje Roma. Projekat predviđa konstantan monitoring rada vlasti po pitanju rješavanja problema zapošljavanja Roma, kvalitativnu i kvantitativnu analizu trošenja sredstava predviđenih u budžetima institucija, rad na informisanju i edukaciji ove populacije, kao i zagovaračku kampanju za donošenje kvalitetnih godišnjih programa i budžeta za zapošljavanje Roma.


Kontakt:

Adresa: Bosne Srebrene bb (SKPC Mejdan-tribina A) 75 000 Tuzla, BiH
Telefon: +387 35 228 884
E mail: eurorom_bih@yahoo.com


56.
Nosilac projekta: Futura - Udruga za unapređenje kvalitete življenja, Mostar
Partneri: ----------
Projekat: Zaštita građana u svijetu potrošnje i usluga
Budžet: 97.304,12 USD
Period imlementacije: 01. maj 2012 – 15. april 2013. godine

Sažetak:

Ovim projektom, Udruga za unapređenje kvalitete življenja Futura iz Mostara će kreirati i emitovati putem BHTV serijal od 32 emisije na temu zaštite prava potrošača. Projektom je planirano promovisanje legislative u oblasti prava potrošača u BiH i upoznavanje građana sa mehanizmima zaštite potrošačkih prava, uspostavljanje odnosu u između građana, organizacija civilnog društva i institucija aktivnih u ovoj oblasti, te zagovaranje za harmonizaciju zakonodavstva u o oblasti prava potrošača na različitim razinama u BiH. U tom smislu, opšti cilj projekta je osiguravanje provedbe postojećeg Zakona i njegova harmonizacija s drugim zakonima na svim razinama vlasti od federalnih do općinskih nivoa.


Kontakt:

Adresa: Alekse Šantića 22, 88 000 Mostar, BiH
Telefon: +387 36 580 201
E mail: futura@futura.ba ; Web: www.futura.ba


57.
Nosilac projekta: Udruženje “Centar za razvoj medija i analize” (CRMA), Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Stop rasipništvu u javnoj potrošnji
Budžet: 56.004,00 USD
Period imlementacije: 16. maj 2012 – 15.jun 2013. godine

Sažetak:

Ovim projektom Centar za razvoj medija i analize iz Sarajeva (CRMA) želi upoznati javnost u Bosni i Hercegovini o problemu nesavjesnog i neregularnog trošenja budžetskih sredstava, te zagovarati za promjene u definisanim politikama koje su potrebne za uređenje oblasti trošenja budžetskih sredstava. U tom smislu biće objavljeno najmanje pedeset istraživačkih tekstova o problemu nesavjesnog i neregularnog trošenja budžetskih sredstava. deset analiza o uzrocima, odgovornima i posljedicama nesavjesnog i neregularnog trošenja budžetskih sredstava. Zakonska i podzakonska rješenja koja bi onemogućila nesavjesno i nelegalno trošenja budžetskih sredstava, a koja su definisana kroz ovaj projekat, biće kreirana i dostavljena nadležnim institucijama i organima kako bi se kroz zakonsku proceduru uvela u pozitivnu praksu.


Kontakt:

Adresa: Antuna Hangija 7, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 263 546
E mail: redakcija@zurnal.info


58.
Nosilac projekta: Udruženje za zaštitu žiranata u BiH
Partneri: ----------
Projekat: Institucionalna zaštita jemaca od prevara i korupcije
Budžet: 46.550,00 USD
Period imlementacije: 01. jun 2012 – 31. maj 2013. godine

Sažetak:

Ovaj projekat ima za cilj sprovođenje aktivnosti zagovaranja bolje institucionalne zaštite korisnika bankarskih usluga, koje trebaju doprinijeti da se obezbijedi bolja zaštita jemaca od prevara i neinformisanosti, smanji koruptivno ponašanje u bankarskom sektoru i pruže konkretna informativna, pravna i druga pomoći jemcim i drugim korisnicima bankarskih usluga. Osnovne aktivnosti u ovom projektu su (1) zagovaranje boljeg institucionalnog nadzora bankarskog sektora i zaštite korisnika bankarskih usluga, (2) pružanje informativne, pravne i druge pomoći korisnicima bankarskih usluga, (3) zagovaranje sankcionisanja odgovornih za prevare žiranata i druge nezakonitosti.


Kontakt:

Adresa: Kralja Aleksandra I Karađorđevića bb , 76 230 Šamac, BiH
Telefon: +387 54 611 005
E mail: info@ziranti.org ; Web: www.ziranti.org


59.
Nosilac projekta: Udruženje Centar za humanu politku, Doboj
Partneri: ----------
Projekat: Lokalni izbori 2012 - izborni programi i očekivanja
Budžet: 22.222,00 USD
Period imlementacije: 01. jun 2012 – 31. oktobar 2012. godine

Sažetak:

Ovaj projekat ima za cilj da istraži postojanje i analizira sadržaj izbornih programa za ovogodišnje lokalne izbore i očekivanja građana od izabranih lokalnih vlasti, unaprijedi odgovornost političkih partija i kandidata za načelnike opština za učešće na izborima i vršenje vlasti, infomiše građane, poboljša sposobnost građana da za načelnike opština i odbornike u skupštinama opština izaberu one koji će na najbolji način zastupati njihove interese i poveća motivisanost za učešće na izborima. Predloženim projektnim aktivnostima moguće je obezbijediti građanima potrebne informacije prije izbora, povećati njihovu sposobnost za razlikovanje, dobar izbor i kažnjavanje. Projektne aktivnosti realizovaće se za područje BiH, sa fokusom na 14 (Banjaluka, Prijedor; Gradiška, Bijeljina, Foča, Trebinje, Istočna Ilidža, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Livno, Mostar, Travnik, Zenica i Tuzla).


Kontakt:

Adresa: Pijeskovi C2/68, 74 000 Doboj, BiH
Telefon: +387 53 241 909
E mail: chp@chpngo.org ; Web: www.chpngo.org


60.
Nosilac projekta: Udruženje građana“Demokratija-Organizovanje-Napredak” (DON), Prijedor
Partneri: Udruženje građana “Oaza”, Trebinje;
odbor za ljudska prava u RS, Bijeljina;
Udruženje „Most“, Gradiška;
Centar za promociju civilnog društva, Sarajevo;
Centar za građansku suradnju, Livno;
Udruženje građana „Centar za edukaciju mladih“, Travnik;
Demokratski centar „Nove nade“ Foča;
Udruženje “Altruist”, Mostar
Projekat: Građani u procesu izbora
Budžet: 98.016,88 USD
Period imlementacije: 01. jun 2012 – 30. novembrar 2012. godine

Sažetak:

UG „DON“ iz Prijedora, u partnerstu sa osam lokalnih NVOa, organizovaće 10 javnih tribina vijećnika/odbornika i 10 foruma kandidata za načelnike, ulične akcije i distribuisati promotivne materijalw sa ciljem veće motivacije mladih i žena u predizbornim, izbornim i postizbornim aktivnostima. Organizacije civilnog društva će regrutovati, obučiti i angažovati posmatrače koji će pratiti izbore na Izborni Dan u 10 opština, a nakon objavljivanja izbornih rezultata informisaće građane o predizbornim obećanjima Medijska kampanju će se provoditi paralelno sa svim aktivnostima projekta i obavještavati javnost o rezultatima aktivnosti.


Kontakt:

Adresa: Miloša Obrenovića 18a, 79 101 Prijedor, BiH
Telefon: +387 52 231 155
E mail: info@donprijedor.org ; Web: www.donprijedor.com


61.
Nosilac projekta: Udruženje “Budi moj prijatelj”, Sarajevo
Partneri: Udruženje Roma “Euro Rom”, Tuzla;
Savez NVO Roma RS, Gradiška;
EUR “Romalen”, Kakanj;
Udruženje “Romano drom”, Živinice
Projekat: Animiranje Roma na izlazak na Lokalne izbore 2012. u ciljanim romskim zajednicama
Budžet: 34.826,55 USD
Period imlementacije: 01. juni 2012 – 30.novembar 2012. godine

Sažetak:

Projekt “Lokalni izbori 2012. u ciljanim romskim zajednicama” kreiran je s ciljem povećanja broja Roma (posebno Romkinja) u izbornom procesu na način da se informiraju o konkretnim ekonomsko-socijalnim temama koje se direktno tiču lokalnog nivoa vlasti, te da se na taj način zainteresiraju za izbore. Projekt će se provoditi u 10 ciljanih zajednica gdje postoji značajna romska populacija: Travnik, Mostar, Prijedor, Gradiška, Bijeljina, Tuzla, Zenica, Banja Luka, Novo Sarajevo i Centar Sarajevo.


Kontakt:

Adresa: Patriotske lige 24, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 668 660
E mail: bmf@bih.net.ba ; Web: www.budimojprijatelj.co.ba


62.
Nosilac projekta: Udruženje “Centar za razvoj i podršku” (CRP), Tuzla
Partneri: Udruženje slijepih Kantona Sarajevo
Projekat: Osobe sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada „Zapošljavanjem do pune integracije
Budžet: 90.298,96 USD
Period imlementacije: 01. juni 2012 – 31. maj 2013. godine

Sažetak:

Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle će, kao nastavak prethodnih napora, implementirati projekat kojim se želi unaprijediti i kompletirati pravni okvir i uspostaviti stabilan i funkcionalan sistem za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH, te pokrenuti proces osnivanja centara za profesionalnu rehabilitaciju i osposobljavanje osoba sa invaliditetom. Pored toga, organizovać se edukacija / osposobljavanje za 15 (petnaest) OSI u proizvodnji i instalisanju solarnih sistema za zagrijavanje vode, od kojih će 10 (deset) biti zaposleno na kraju projekta.


Kontakt:

Adresa: Mihajla i Živka Crnogorčevića 1, 75 000 Tuzla, BiH
Telefon: +387 35 364 320
E mail: crp@bih.net.ba ; Web: www.crp.org.ba


63.
Nosilac projekta: Demokratski centar “Nove nade”, Foča
Partneri: ----------
Projekat: Da li glasam ili biram?
Budžet: 15.098,28 USD
Period imlementacije: 01. juni 2012 – 31. oktobar 2012. godine

Sažetak:

Demokratski centar Nove nade iz Foče namjerava raditi na motivaciji žena i mladih u opštinama Foča i Istočna Ilidža da izađu na izbore. U tom smislu biće realizovana ulična kampanja, poster kampanja, radio emisije, javne debate na teme vezane za predstojeće lokalne izbore. U opštini Istočna Ilidža biće organizovani forumi kandatata za odbornike i načelnika opštine, te praćen izborni proces na dan izbora. Cilj projekta je informisati građane, sa fokusom na žene i mlade, u opštinama Foča i Istočna Ilidža, o temama vezanim za lokalne izbore 2012, i motivisati ih da u što većem broju učestvuju na predstojećim lokalnim izborima.


Kontakt:

Adresa: Njegoševa bb (Hotel Zelengora), 74 300 Foča, BiH
Telefon: +387 58 210 012
E mail: d.c.novenade@blic.net


64.
Nosilac projekta: Udruženje građana “Alternative”, Kakanj
Partneri: ----------
Projekat: Glasanje je naš izbor
Budžet: 19.862,80 USD
Period imlementacije: 01. juni 2012 – 31. oktobar 2012. godine

Sažetak:

Udruženje građana “Alternative” iz Kaknja će, u okviru projekta “Glasanje je naš izbor”, implementirati GOTV kampanju na području opština Zenica i Kakanj. Fokus projektnih aktivnosti je na (1) organizaciji događaja (radionice, radio emisije, priprema i distribucija informatrivnmih letaka i brošura) u vezi povećanja informiranosti i znanja građana o izborima i vrjednovanju programa sa kojima politički akteri izlaze na lokalne izbore 2012. (2) provođenju medijske kampanje usmjerene za povećanje stope izlaska na izbore naročito žena i mladih i povećanu uključenost građana u politički život zajednice i (3) organizaciji građanskog nadgledanja lokalnih izbora na području općina Kakanj i Zenica.


Kontakt:

Adresa: Ulica šehida br.5, 72 240 Kakanj, BiH
Telefon: +387 32 556 288
E mail: alternative@bih.net.ba ; Web: www.nvo-alternative.org


65.
Nosilac projekta: Forum građana Tuzle
Partneri: ----------
Projekat: Lokalni izbori 2012. – izborni programi
Budžet: 17.079,60 USD
Period imlementacije: 15. juni 2012 – 14. oktobar 2012. godine

Sažetak:

Ovim projektom Forum građana Tuzle želi podići nivo svijesti građana o načinu izbora kandidata na lokalnim izborima, upozoriti ih da ne glasaju isključivo po inerciji, simpatijama, političkoj opredijeljenosti, nego i prema ponuđenim izbormim programina. Takođe, projekat će doprinijeti povećanju povjerenja građana i političkih subjekata u regularnost izbornog procesa i motiviciji građane Tuzle da izađu na predstojeće lokalne izbore. U tom smislu biće organizovane ulične kampanje, distribusani promotivni materijali, organizovani forumi kandata za odbornike i načelnika opštine Tuzla, te realizovane radio emisije. Na dan izbora, putem posmatrača na selektovanim biračkim mjestima na području opštine Tuzla biće organizovan monitoring izbornog procesa.


Kontakt:

Adresa: Ulica Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla, BiH
Telefon: +387 35 258 075
E mail: forum_tz@bih.net.ba; Web: www.forumtz.com


66.
Nosilac projekta: Udruženje građana RS “Stop mobing”, Trebinje
Partneri: ----------
Projekat: Žene i mladi zajedno na izbore
Budžet: 15.000,00 USD
Period imlementacije: 15. juni 2012 – 14. oktobar 2012. godine

Sažetak:

U susret lokalnim izborima 2012 u Trebinju UG RS“ Stop mobbing“ provodiće niz aktivnosti koje imaju za cilj unaprijediti sudjelovanje žena i mladih, posebno prvobirača, na predstojećim lokalnim izborima. Da bi povećali izlaznost žena, naročito mladih, biće pokrenuta nestranačku kampanju ”Žene i mladi zajedno na izbore" koja ima za cilj da mobiliše žene i mlade iz civilnog društva da aktivno učestvuju u predizbornoj kampanji i izađu na izbore. U okviru projekta, sa ženama i mladima će se komunicirati direktno na uličnim akcijama po mjesnim zajednicama, ali i preko interneta i socijalnih mreža. Biće kreirana i posebna web stranica, te produkovani i emitovani radijski džinglovi. Biće izrađena i distribuisan publikacija za motivisanje žena i mladih za glasanje, te provedena edukacija o radnjama vezanim za izbore, izborni proces, te njihovim izbornim pravima.


Kontakt:

Adresa: Dušanova 18, 89101 Trebinje, BiH
Telefon: +387 65 822 719
E mail: stop.mobbing@yahoo.com ; Web: www.stop-mobbing.org


67.
Nosilac projekta: Udruženje “Infohouse”, Sarajevo
Partneri: Fondacija “CURE”, Sarajevo
Projekat: 101 razlog za ženu na lokalnim izborima
Budžet: 33.349,94 USD
Period imlementacije: 15. juni 2012 – 14. oktobar 2012. godine

Sažetak:

Udruženje „Infohouse“ iz Sarajeva, u partnerstvu sa Fondacijom CURE“, kroz ovaj projekat će raditi na motivisanju žena u 11 opština (Travnik, Mostar, Trebinje, Bijeljina, Istočna Ilidža, Foča, Livno, Tuzla, Zenica, i sarajevskim opštinama Centar i Novi grad) da se uključe u izborni proces. Biće snimljene izjave poznatih ličnosti – 101 žene kojim se podržava uključivanje žena u izborni proces, koje će biti emitovane putem radio stanica i društvenih mreža. Takođe, biće održane 22 ulične akcije u 11 opština (ukupno 22), te po 2 javna događaja u 11 opština, uz adekvatnu medijsku kampanju. Konačno, biće urađen monitoring pisanja medija o ženama, kandidatkinjama, naročito onih pisanih medija dostupnih na Kantonu Sarajevo, te keiran i medjski predstavljen izvještaj o nalazima monitoringa.


Kontakt:

Adresa: Skenderija 15, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 209 304
E mail: infohouse@infohouse.ba ; Web: www.infohouse.ba


68.
Nosilac projekta: Fondacja “Centar za zastupanje građanskih interesa” (CPI), Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: „TO JE NAŠ NOVAC!” - Javne diskusije o budžetima u 11 opština Bosne i Hercegovine
Budžet: 29.955,00 USD
Period imlementacije: 01. jul 2012 – 30. septembar 2012. godine

Sažetak:

Cilj projekta javnih diskusija „To je naš novac!“ o budžetima u 11 opština Bosne i Hercegovine jeste da se u predizbornom periodu informišu građani i civilno društvo o tome kako se upravlja njihovim novcem i objasni kako oni mogu na to utjecati. Da bi se suočili sa tim problemima i nametnuli upravljanje opštinskim novcem kao bitan kriterij za izbor načelnika i vijećnika opštine, CPI će organizirati ciklus od 11 javnih diskusija pod nazivom “To je naš novac”. U 11 opština u Bosni i Hercegovini (Travnik, Mostar, Prijedor, Trebinje, Bijeljina, Istocna Ilidža, Livno, Tuzla, Zenica, Banja Luka i jedne opštine grada Sarajeva), ekspertica za javne finansije, prof. Svetlana Cenić će u saradnji sa lokalnim organizacijama pred građanima predstaviti načela budžetskog procesa, predstaviti konkretno budžet njihove općine, i kroz razgovor sa građanima analizirati kako se sa budžetom do sada upravljalo i koje bi promjene bile u najboljem interesu stanovnika općine.


Kontakt:

Adresa: Ćemaluša 7/I, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 259 595
E mail: info@cpi.ba ; Web: www.cpi.ba


69.
Nosilac projekta: NVO “Otvorena mreža”, Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Poštovanje zakona = Transplantacija organa
Budžet: 89.536,00 USD
Period imlementacije: 01. juli 2012 – 30. juni 2013. godine

Sažetak:

S obzirom na činjenicu da se u BiH ne primjenjuje zakonska regulativa koja tretira pitanja transplantacije organa, Otvorena mreža će implementirati projekat kojim će (1) kreirati analizu primjene postojećih zakona o transplantaciji u oba entiteta u BiH i projekcije potrebnih finansijskih sredstava za adekvatnu implementaciju zakona u praksi , (2) zastupati usvajanje budžeta koji će omogućiti implementaciju entitetskih zakona o transplantaciji organa i (3) doprinijeti provođenju ciljanih entitetskih zakona.
Usvajanje budžeta koji bi omogućio implementiranje zakona samim tim i legalnu transplantaciju organa u Bosni i Hercegovini bi bio bitan pomak u borbi protiv korupcije. Proces za odobravanje i izvođenje operativnih zahvata transplantacije organa bio bi transparentan i zakonski uređen, te bi na taj način bila spriječena trgovina organa kao posljedica korupcije.


Kontakt:

Adresa: Hamdije Čemerlića 21, 75 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 664 403
E mail: info@otvorenamreza.ba ; Web: www.otvorenamreza.ba


70.
Nosilac projekta: Udruženje građana “Centar za odgovornu demokoratiju – COD Luna”, Rudo
Partneri: ----------
Projekat: Zakonska zaštitta uzbunjivača (zviždača)
Budžet: 125.148,30 USD
Period imlementacije: 15. juni 2012 – 14. jun 2013. godine

Sažetak:

Ovaj projekat ima za cilj pokretanje parlamentarne procedure usvajanja posebnog Zakona o zaštiti uzbunjivača na državnom nivou u Parlamentu BiH, koji bi bio efikasan i djelotvoran u borbi protiv korupcije u BiH. Projekat će kroz aktivni dijalog vladinog i nevladinog sektora sagledati objektivno i realno posljedice neadekvatne zaštite uzbunjivača u našoj zemlji i predstaviti egzaktno iskazana, jasna i razumljiva očekivanja od zakona. Pored uzbunjivača i pokretača Inicijative za zaštitu uzbunjivača u BiH u projekat bi bili uključeni i pravni eksperti koji bi izradili prijedlog Zakona koji je u skladu sa potrebama BiH, kao i sa Ustavom i drugim sistemskim zakonima.


Kontakt:

Adresa: Trg slobode 1, 73 260 Rudo, BiH
Telefon: +387 57 340 101
E mail: lunabih@teol.net ; Web: www.codluna.ba


71.
Nosilac projekta: Omladinski savjet Banjaluke
Partneri: ----------
Projekat: Jačanje uloge i pozicije mladih u izborima kao ključnom elementu demokratskog društva
Budžet: 19.953,27 USD
Period imlementacije: 1. juli 2012 – 31. oktobar 2012. godine

Sažetak:

Projekat ima za cilj da promoviše integraciju mladih u socijalni i politički život Grada Banjaluke putem izgradnje njihovog povjerenja u izborni proces. U okviru projekta, kako bi se unaprijedilo razumijevanje političkih predizbornih platformi, biće organizovana dva foruma kandidata u Banjoj Luci tokom predizbornog perioda, te izrađena analiza namjera političkih aktera u vezi s potrebama mladih koja bi se promovisala putem tri radio emisije i printanih publikacija (brošura). OS BL će provesti predizbornu GOTV ( “izađi i glasaj”) kampanju putem održavanja dva ulična štanda, socijalnih mreža i email kampanju. Takođe, biće regrutovani i obučeni građanski posmatrači koji će na odoabranim biračkim mjestima pratiti regularnost izbornog procena na izobrni dan.


Kontakt:

Adresa: Đure Daničića br. 1, 78000 Banja Luka, BiH
Telefon: +387 51 216 289
E mail: osblmail@gmail.com ; Web: www.osbl.info


72.
Nosilac projekta: Udruzenje građana “Pozitivne vrijednosti”, Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Radimo transparentno: poštujmo kriterije i pratimo izvještaje
Budžet: 40.000,00 USD
Period imlementacije: 1. septembar 2012 – 30. juni 2013. godine

Sažetak:

Ovaj projekat će u fokus staviti problem zloupotrebe trošenja javnih sredstava i to posebno u segmentu dodjele javnih sredstava za pojedince i neprofitne organizacije. U tom smislu, planiraju se istražiti informacije o iznosu novca izdvojenog na svim nivoima vlasti u FBiH u 2010. i 2011. za grantove pojedincima i neprofitnim organizacijama, te načinu i efektima njegovog trošenja. Planirano je da o nalazima istraživanja bude pokrenuta javna diskusija i informisani bh. građani. Konačno, biće izrađene preporuke za unaprijeđenje procedura i kriterija za dodjelu javnih sredstava za pojedince i neprofitne organizacije, kao i preporuke za utvrđivanje i jačanje mehanizama praćenja trošenja novca za ove namjene.


Kontakt:

Adresa: Alipašina 101, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 554 285
E mail: pozitivne@vrijednosti.com ; Web: www.vrijednosti.com


73.
Nosilac projekta: Helsinški odbor za ljudska prava u RS, Bijeljina
Partneri: ----------
Projekat: Zajedno protiv korupcije
Budžet: 35.063,40 USD
Period imlementacije: 1. septembar 2012 – 30. april 2013. godine

Sažetak:

Realizacijom ovog projekta, Helsinški odbor za ljudska prava u RS želi doprinijeti povećanju transparentnosti, efikasnosti i kvaliteta medicinskih usluga u Opštoj bolnici ”Sveti Vračevi” u Bijeljini, kako bi se utvrdila sistemska rješenja u svrhu zaštite prava pacijenata i smanjila percepcija da je korupcija u zdravstvu društveno prihvatljiva. Projekat se želi osigurati primjena već postojećih odredbi „Pravilnika o prevenciji i borbi protiv korupcije“, koji je Upravni odbor bolnice usvojio na sjednici održanoj u junu 2011. godine., ali se još uvijek ne primjenjuju. Projektni pristup uključuje kreiranje akcionog plana za smanjenje korupcije, kreiranje i usvajanje antikoruptivnih mehanizama u ovoj ustanovi, te vođenje informativno-zagovaračke kampanje za informisanje i uključivanje javnosti na području opštine Bijeljina sa ciljem smanjenja korupcije u Opštoj bolnici “Sveti Vračevi“.


Kontakt:

Adresa: Račanska 31, 76 300 Bijeljina,, BiH
Telefon: +387 55 419 274
E mail: helcomm@teol.net ; Web: www.helcommrs.org


74.
Nosilac projekta: Instituit za razvoj mladih KULT
Partneri: ----------
Projekat: Inicijativa za povećanje odgovornosti javnih institucija u Bosni i Hercegovini za trošenje javnih sredstava
Budžet: 55.000,00 USD
Period imlementacije: 1. septembar 2012 – 30. april 2013. godine

Sažetak:

Institut za razvoj mladih KULT namjerava da nastavi zagovaračke aktivnosti usmjerene na usvajanje izmjena i dopuna Zakona o reviziji institucija BiH, te uspostave mehanizma sankcionisanja neprovođenja preporuka revizora od strane institucija BiH. Pored toga, ovim projektom će se vršiti monitoring razmatranja revizorskih izvještaja za 2011. od strane nadlažnih parlamentarnih tijelea (komisija) na državnom i FBiH nivou, s ciljem idetificiranja i akcentiranja slučajeva ponavljanja značajnih nalaza revizije kod budžetskih korisnika, kao i slučajeve zloupotrebe javnog položaja i rastrošnosti, nenamjenske i nezakonite potrošnje budžeta BiH, i informisanje bh javnosti o istom.


Kontakt:

Adresa: Ul. 4. viteške brigade 34-36, 71210 Ilidža, BiH
Telefon: +387 33 778 778
E-mail: kult@mladi.org ; Web www.kultbih.org


75.
Nosilac projekta: Unija za održivi povratak i integracije u BiH (UZOPI u BiH), Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Učešćem povratnika na lokalnim izborima do društveno-ekonomskih promjena u lokalnim zajednicama
Budžet: 10.000,00 USD
Period imlementacije: 10. avgust 2012 – 09. oktobar 2012. godine

Sažetak:

Ovim projektom UZOPI želi motivisati građane, naročito povratnike, interno raseljene i mlade u opštinama Bijeljina, Foča, Istočna Ilidža, Mostar i Travnik da učestvuju na lokalnim izborima zakazanim za 7. oktobar 2012. UZOPI će u navedenim opštinama analizirati predizborna obećanja iz 2008. godine data od strane aktuelnih vlasti i efekte njihovog rada u protekle četiri godine u oblasti povratka i održivog povratka. Takođe, oni će analizirati predizborne programe političkih subjekata za predstojeće lokalne izbore u 5 (pet) gradova/opština i uporediti ih sa potrebama povratničke populacije. U svakoj od ciljanih opština tokom predizbornog perioda biće organizovan po jedan javni događaj na kojem će javnosti biti predstavljeni rezultati analize.


Kontakt:

Adresa: Mihrivode 29, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 239 604
E mail: uzopi@bih.net.ba ; Web: www.uzopibih.com.ba


76.
Nosilac projekta: Udružanje “Nansen dijalog centar”, Sarajevo
Partneri: Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“, Sarajevo
Projekat: Upoznaj ustav i ono što ti pruža
Budžet: 65.461,00 USD
Period imlementacije: 1. septembar 2012 – 31. maj 2013. godine

Sažetak:

Nansen dijalog centar u saradnji sa organizacijom CIVITAS ovim projektom želi da doprinese većoj informisanosti nastavnog osoblja u srednjim školama u Bosni i Hercegovini na temu ustava i ustavnih procesa. U tom smislu kreiraće se dodatni edukativni materijal iz oblasti ustava i ustavnih procesa za srednje škole u Bosni i Hercegovini. Planirana je edukacija 36 profesora (iz 36 škola) iz građanskog obrazovanja iz oblasti ustava i ustavnih procesa. Na ovaj način podići će se nivo znanja nastavnog osoblja o ovim pitanjima, te obučiti profesori u selektovanimm školama za edukaciju učenika o pitanjima ustava.


Kontakt:

Adresa: Hakije Kulenovića br.10, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 556 846
E mail: ndcsarajevo@nansen-dialogue.net ; Web: www.nansen-dialogue.net


77.
Nosilac projekta: Udruženje „Radio Kameleon – Otvorena Mreža Ljudskih prava i demokratije“, Tuzla
Partneri: ----------
Projekat: Šapni MitoLovcu! Zaštitimo Uzbunjivače!
Budžet: 55.000,00 USD
Period imlementacije: 15. novembarl 2012 – 14. juni 2013.godine

Sažetak:

Udruženje „Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije“ će pokrenuti novu originalni kampanju pod nazivom “Šapni MitoLovcu! Zaštitimo Uzbunjivače! ” kojom bh građane žele upoznati sa pojmom uzbunjivača i dati podršku kampanji za usvajanju Zakona o zaštiti uzbunjivača koju u okviru svog projekta realizuje COD Luna. Na ulicama osam gradova širom BiH, Kamelon će ohrabriti djelovanje građana na polju borbe protiv korupcije, te tražiti podršku za usvajaje zakona i zaštiti uzbunjivača. U tom smislu biće organizovano potpisivanje peticije na štandova, a isto će biti omogućeno online – putem portla Mitolovac. Snažnom medijsko-informativno kampanjom (web portal, bilbordi, radio i TV emisije) nastaviće se sa promocijom borbe protiv korupcije i informisanja o konkretnim koruptivnim radnjama u državi.


Kontakt:

Adresa: Ul. Milana Jovanovića 6, 75000 Tuzla, BiH
Telefon: +387 35 302 500
E mail: foundation@kameleon.ba ; www.mitolovac.ba


78.
Nosilac projekta: Udruženje “Evropski istraživački centar”, Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Ustav i korupcija – korelacija i posljedice na bh. društvo
Budžet: 19.799,00 USD
Period imlementacije: 1. decembar 2012 – 31. maj 2013. godine

Sažetak:

Ovim projektom Evropski istraživački centar namjerava istražiti i utvrditi korealciju između ustavnog uređenja BiH i korupcije u našoj zemlji. Biće identifikovana „slaba“ mjesta u Ustavu koja dodatno generiraju korupciju, te način generiranja korupcije, a predviđene su aktivnosti podizanje nivoa javne svijesti o uticaju trenutne formulacije Ustava BiH na stepen korupcije. Tokom projekta biće izrađena stručna analize i preporuke vezano za korelaciju između Ustava BiH i korupcije, te realizovane četiri debate o problematici ustavnog uređenja BiH kao generatora dodatne korupcije u društvu.


Kontakt:

Adresa: Valtera Perića 4, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 33 211 401
E mail: info@erc.ba ; www.erc.ba


79.
Nosilac projekta: Udruženje “Savjet za zelenu gradnju”, Sarajevo
Partneri: ----------
Projekat: Zašto nam je potrebno državno ministartsvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini
Budžet: 21.421,00 USD
Period imlementacije: 1. februar 2013 – 30. jun 2013. godine

Sažetak:

Svrha ovog projekta jeste ubrzavanje procesa približavanja BiH ka EU-u, u sektoru poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja. Provođenje istraživanja i njegova prezentacija će potaknuti dijalog predstavnika civilnog društva i institucija vlasti, te predstavnika Delegacije EU u oblasti reforme sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja. Također, nalazi do kojih se dođe kroz istraživanje će predstavljati osnovni alat u svim budućim raspravama o ovoj temi, te zagovaračkim akcijama za uspostavu ministarstva sa nadležnostima iz oblasti poljoprivrede, prehrane i ruralnog razvoja. Također, istraživanje će se posebno osvrnuti na posljedice koje bi ulazak Republike Hrvatske u Europsku Uniju mogao imati za BiH, u slučaju zadržavanja trenutačnog rješenja.


Kontakt:

Adresa: Brčanska 17, 71 000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 61 382 336
E mail: sanelaklaric@epn.ba


80.
Nosilac projekta: Transparency Inetrnational BiH, Banja Luka
Partneri: ----------
Projekat: Podrška usvajanju i primjeni planova integriteta na univerzitetima u BiH
Budžet: 23.090,00 USD
Period imlementacije: 1. februar 2013 – 30. jun 2013. godine

Sažetak:

Ovim projektom Transparency International BiH će nastaviti aktivnosti započete aktivnoti kroz prethodni projekat i fokusirati se na usvajanje i primjenu planova integriteta, sa ciljem smanjenja korupcije na javnim univerzitetima. U tom smislu TI će organizovati radionice za studente i osoblje univerziteta o planovima ingegrteta, te trenirati predstavnike studentskih udruženja za aktivnije i efikasnije zagovaranje za usvajanje planova ingriteta i njihovu primjenu.


Kontakt:

Adresa: Gajeva 2, 78 000 Banja Luka, BiH
Telefon: +387 51 216 928
E mail: info@ti-bih.org ; Web: www.ti-bih.org

naslov