Finansijski podaci za 2020. g.
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Prihodi

Priliv sredstava u toku 2020. godine Iznos u KM
Delegacija EU u BiH 2.114.052
Američka agencija za međunarodni razvoj USAID) 1.427.471
Ambasada Švedske 512.633
Međunarodna organizacija za migracije (IOM) 107.922
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država 57.120
Center for International Private Enterprise CIPE 55.623
Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini 46.914
Donacije fizičkih lica, prihodi od kamata 6.391
Ukupno prilivi:  4.328.125

Rashodi

Pregled troškova u 2020. godini Iznos u KM
Donacije (Grantovi) za nevladine organizacije 1.246.437
Neto plaće 633.524
Naknade plaća 31.491
Porez na plaće i druga lična primanja 55.145
Doprinosi za penziojsko-invalidsko osiguranje 227.783
Doprinosi za zdravstveno osiguranje 159.958
Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti 17.069
Dječija zaštita 4.614
Topli obrok, prevoz, otpremnine 50.273
Porezi i doprinosi koji ne zavise od rezultata (posebna naknada za prirodne nepogode i nesreće, opća vodna naknada, doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida, fond solidarnosti) 7.269
Putni troškovi zaposlenika 41.166
Troškovi električne energije i grijanja 9.640
Komunikacije (internet, telefon, poštarina) 32.749
Komunalne usluge; utrošak vode 2.010
Zakup kancelarijskog prostora 37.560
Ostale usluge (održavanje kancelarija i obezbjeđenje prostora) 9.631
Kancelarijski materijal 6.949
Amortizacija 34.017
Honorari za spoljne saradnike(ugovori o djelu, ugovori o autorskom djelu) 199.760
Audio, video i štampani materijali, web stranica 229.885
Troskovi održavanja događaja ( press konferencije, forumi, okrugli stolovi, treninzi za nevladine organizacije) 74.969
Službene novine, dnevna štampa, pristup informacijama 1.187
Građansko nadgledanje izbora (posmatrači, materijali, baza podataka, ulične akcije,tehnička podrška) 351.899
Zakup opreme i vozila 7.712
Usluge održavanja opreme i vozila 2.103
Bankarske usluge 6.594
Knjigovodstvene, revizorske i pravne usluge 48.857
Troškovi održavanja sjednica Skupštine CCI-a 2.338
Osiguranje zaposlenika i vozila 3.756
Licence i održavanje softwarea 1.389
Otpis sitnog inventara u upotebi 12,949
Ostalo (takse, ovjera kopija, povrat kamata donatoru, članarine, kursne razlike, otpis kupaca i potraživanja) 2.615
Kotizacija za seminare, edukacija 718
Ukupno rashodi  3.554.018

Finansijski pokazatelji za 2021. godinu
Finansijski pokazatelji za 2019. godinu
Finansijski pokazatelji za 2018. godinu
Finansijski pokazatelji za 2017. godinu
Finansijski pokazatelji za 2016. godinu
Finansijski pokazatelji za 2015. godinu
Finansijski pokazatelji za 2014. godinu
Finansijski pokazatelji za 2013. godinu
Finansijski pokazatelji za 2012. godinu
naslov