Kampanje
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Antikorupcija u zdravstvu i obrazovanju

U Bosni i Hercegovini ne postoji strategija razvoja što nas i dalje svrstava u red jedine države iz regiona koja nema istu, i što direktno utiče na nekoordiniran rad institucija BH vlasti, koje često rade sa različitim vizijama razvoja zemlje i sprovode nekomplementarne aktivnosti. Takođe, navedeno uveliko onemogućuje organizacije civilnog društva i građane da preciznije prate ostvarenja zacrtanih ciljeva, kao i da mjere efektivnost u radu BH vlasti.

Kako bi promjenili navedeno stanje, CCI je, uz pomoć partnerskih organizuacija, tokom 2009. godine, uspio aktuelizirati pitanje nepostojanja strategije razvoja, tako da su i sami ministri Vijeća ministara na čelu sa Premijerom Špirićem, u nekoliko navrata tražili od Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) da ažuriraju svoje aktivnosti na izradi iste, te da prihvate inicijativu OCD –a o ugrađivanju i antikoruptivnih mjera u dokument razvojne strategije. Takođe, CCI je vršio permenentne pritiske na navedenu agenciju, koja je do sada, evidentno, imala komformistički odnos prema zadacima i rokovima za iste. Trenutno, DEP  radi na finaliziranju dokumenta razvojne strategije u kojemu bi trebale biti ugrađene i preporuke OCDa sa akcentom na antikoruptivne mjere.

Takođe, nakon sprovedenog istraživanja o stanju korupcije u zdravstvu i obrazovanju u Bosni i Hercegovine, te nakon zvaničnog upućivanja inicijative sa setom antikoruptivnih mjera a potom i niza sastanaka sa najodgovornijim predstavnicima Vijeća ministara i DEP-a,  problem nepostojanja razvojne strategije i nesistemskog suzbijanja korupcije je dobio i širu medijsku pažnju, što je produkovalo dodatno „uozbiljenje„ kreatora strategije, kao i uozbiljenje najodgovornijih predstavnika obrazovnih i zdravstvenih institucija o čemu u prilog govori niz javnih sastanaka i okruglih stolova na navedenu temu koje su sami organizovali, ali, što je i značajnije, prihvatanje niza CCI – ih prijedloga i antikoruptivnih mjera od strane dijela navedenih institucija i prije njihovog ugrađivanja u strateške dokumente.

Paraleleno sa realizacijom gorenavedenih aktivnosti, CCI  je analizirao na koje načine bi antikoruptivne mjere bile najadekvatnije obavezujuče za predstavnike vlasti, odnosno putem kojeg usvojenog dokumeta bi se domaće vlasti dodatno obavezale za realizaciju antikoruptivnih mjera. Iz tog razloga, CCI je održao niz sastanaka sa najodgovornijim predstavnicima Ministarstva sigurnosti, uputili im službenu inicijativu sa preporukama , te izvršio javni pritisak za otpočinjanje procesa donošenja državne strategije za borbu protiv korupcije koja će, takođe, sadržavati set antikoruptivnih mjera iz oblasti zdravstva i obrazovanja i koja će obavezati određene institucije na operativno djelovanje.

Navedena Strategija sa Akcionim planom je usvojena, te CCI zagovarački djeluje da se mjere (opet, fokusirani na zdravstvo i obrazovanje ) iz navedenih dokumenata pocnu primjenjivati i kako bi iste imale efekta.

Opšti cilj: uticati na povećanje odgovornost predstavnika vlasti radi kontinuiranog donošenja mjera koje mogu uticati na poboljšanje kvaliteta života BH građana.

Specifični ciljevi:

  • izvršiti pritisak za donošenje razvojne strategije i strategije za borbu protiv korupcije,
  • uključiti interesne grupe i NVO – e  u izradu strategija,
  • obezbijediti inkorporiranje antikoruptivnih mjera iz obalsti zdravstva i obrazovanja,
  • zastupati donošenje ključnih mjera iz obje strategije koje mogu uticati na rješavanje ključnih građanskih problema. 
naslov