Kampanje
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Očistite otpad

Kako BiH i dalje ne bi bila najzagađenija zemlja regiona i jedna od rijetkih zemalja koja ne vrši reciklažu CCI su 2008. godine  su pokrenuli kampanju pod nazivom „Očistite otpad“ čiji je cilj zagovaranje sistemskog rješavanja ambalažnog otpada u BiH (posebno PET ambalaže) kroz donošenje entitetskih propisa  o ambalaži i ambalažnom otpadu, kao i uspostavljanje dijaloga između NVO-a,vlasti, proizvođača i uvoznika PET ambalaže.

Realizacija kampanje je usmjerena  u tri pravca. Prva smjernica kampanje ima za cilj  postizanje saglasnosti političke i stručne javnosti da se uredi pitanje upravljanja ambalažnim otpadom ( posebno PET ambalažom) i smanji zagađenje u BiH.  Druga smjernica kampanje usmjerena je na  deblokadu rada entitetskih Fondova za zaštitu okoliša i usmjeravanje raspoloživih sredstava Fondova na rješavanje okolišnih pitanja.Treća smjernica, a ujedno i krajnji cilj kampanje, usmjerena je na lobiranje i medijski pritisak na entitetska ministarstva okoliša, da donesu usaglašene propise za sistemsko i dugoročno rješavanje  ambalažnog otpada u BiH.

Početkom 2008. godine provedeno je detaljno istraživanje problema ambalažnog otpada u BiH, da bi nakon toga održan okrugli stol u Sarajevu na kome su uzele učešća sve zainteresovane strane, od NVO-a, predstavnika kantonalnih i federalnog ministarstva, do predstavnika proizvođača i komunalnih preduzeća. Sve zainteresovane strane su bile saglasne da  problem ambalažnog otpada treba rješavati kroz saradnju i partnerstvo, te da resorna entitetska ministarstva trebaju biti lideri kod rješavanja ovog problema. Međutim, očekivani konkretni potezi ministarstava za okoliš u ovom periodu su izostali, prije svega zbog političkih otpora imenovanju direktora Fondova za okoliš, čiji računi su bili blokirani.

Uprkos uvjeravanjima entitetskih  ministarstava da je tekst Pravilnika završen, ali da se čeka politička odluka o funkcioniranju Fonda, kao i izmjene  zakona o upravljanju otpadom, CCI je pripremio i pokrenuo kampanju »Očistite otpad!« koja je javno promovirana sredinom novembra 2008. godine. Medijska kampanja nastavljena je tokom 2009. i 2010. godine s ciljem pritiska na entitetske ministre da donesu usklađene propise.

Kada se uvidjelo da entitetski ministri nisu spremni za donošenje provedbenog propisa, koje jasno propisuje  Zakon o upravljanju otpadom, CCI su tokom 2009. godine pokrenuli aktivnosti na izradi vlastitog prijedloga ovih propisa. Prijedlog propisa je obuhvatao definisanje taksi za ambalažu koje bi proizvođači, uvoznici i ditributeri proizvoda pakovanih u ambalažu za jednokratnu upotrebu trebali uplaćivati entitetskim Fondovima za okoliš. Takođe je predviđeno da krajnji kupac dobije naknadu za vraćenu ambalažu, kao i reciklaža ambalaže. Ovakav prijedlog je uručen entitetskim ministrima okoliša i Vladama u jesen 2009. godine.

Kao rezultat medijskog i drugih pritisaka krajem 2009. godine imenovani su direktori entitetskih Fondova za okoliš, a federalni ministar okoliša je, na konferenciji u Zenici u februaru 2010. javno obećao da će do sredine 2010. godine biti doneseni usaglašeni propisi koji bi sistemski i dugoročno riješili pitanje ambalažnog otpada.