Kampanje
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

Brže, bolje, više stipendije!

Stipendiranje učenika i studenata u našoj zemlji sprovode svi nivoi vlasti osim državnog, dakle općinski, kantonalni, entitetski, te Brčko Distrikt, kao i javne i privatne fondacije, političke stranke, kompanije i pojedinci. Svi ovi subjekti imaju vlastite, interne akte koji definiraju pravila i procedure stipendiranja, a u malom broju slučajeva stipendiranje je uređeno zakonskim ili podzakonskim aktima, tako da se ustvari može govoriti o periodičnim i ad-hoc odlukama o stipendiranju, a rjeđe o trajno uspostavljenim pravilima i procedurama ili dugoročnim politikama stipendiranja. Zbog svega toga, CCI je pokrneuo kampanju kako bi se politike stipendiranja što kvalitetnije uredile, tj. kako bi se kvalitativno i kvantitativno podigao nivo stipendiranja u BiH.

Fokus interesovanja CCI-a jesu politike stipendiranja koje sprovode državne institucije, tj. javne ustanove, ili jednostavnije - fokus interesovanja jesu javne politike stipendiranja na općinskom, kantonalnom i entitetkom nivou, kao i Brčko Distriktu. U tom kontekstu govorimo o politikama koje kreiraju i sprovode entitetska i kantonalna ministarstva obrazovanja, resorno odjeljenje u Brčko Distriktu, te općine i opštine.

Kampanja „Brže, bolje, više stipendije!“, pokrenuta je tokom 2008. godine s ciljem strukturalnog uvećanja kvalitativnog i kvantitativnog nivoa stipendiranja učenika i studenata u BiH, a kao krajnji rezultat se očekuje progresivno uvećanje budžetskih izdvajanja za stipendiranje u iznosu od po 10% na godišnjem nivou, tokom školske 2008./2009. i 2009./2010. godine, kao i podizanje nivoa kvaliteta politika, te transparentnosti procedura stipendiranja.

Prva polovina 2008. godine iskorištena je za preliminarnu analizu politika stipendiranja u BiH, intenzivne kontakte sa svim institucijama koje sprovode stipendiranje (od općina, preko kantona do entitetskih ministarstava), kao i za formiranje jedinstvene baze podataka o politikama stipendiranja. Istraživanje i formirana baza podataka su bili osnov za kreiranje preporuka za optimizaciju politika stipendiranja koje su odaslane na blizu 200 adresa (općine, kantoni, ministarstva obrazovanja, itd.). Navedene preporuke, tokom septembra odaslane su relevatnim adresama, a već u oktobru pokrenuta je i javna i medijska kampanja, koja je podrzumjevala organiziranje uličnih promotivnih štandova u Sarajevu, Banjulci, Mostaru. Na sarajevkom štandu učešće je uzela i medijima se obratila i federalna ministrica obrazovanja, Meliha Alić, koja je izrazila punu podršku kampanji, te obećala sa svoje strane bolje politike stipendiranja u narednoj školskoj godini. Na štandovima su distribuirani i promotivni leci sa najinteresantnijim podacima iz istraživanja, te sa pregledom glavnih preporuka za optimizaciju politika stipendiranja. Takođe, u sklopu kampanje izrađeni su i informativni plakati koji su distribuirani na sve fakultete u zemlji, dio srednjih škola i institucija. Takođe, u sklopu kampanje, kreiran je radio jingl, te je na 5 najslušanijih radio stanica u zemlji tekla radijska kampanja 3 sedmice.

Početkom 2009. godine, startala je druga faza kampanje „Brže, bolje, više stipendije!”, pri čemu je osnovni zadatak bio dobiti podatke o novoj školskoj godini  2008/09. godini) i izvršiti komparativnu analizu i utvrditi progres. Podaci za komparativnu analizu su prikupljani u periodu januar 2009. - juli 2009. godine, isključivo kroz pisanu korespodenciju i predstavljaju zvanične podatke resornih ili nadležnih institucija. Dokument pod nazivom “ Politike stipendiranja u BiH-komparativna studija“, je predstavljen javnosti na press konferenciji u jesen 2009. godine. Komparativna studija je odaslana svim institucijama u BiH koje su bile predmet analize, a koje kroz budžete stipendiraju učenike i studente. Podaci, da su ukupna izdvajanja za stipendiranje učenika i studenata u školskoj 2008./2009. godini porasla su za 116% u odnosu na školsku 2007./2008., odnosno 59%  u odnosu na 2008./2009. (podaci obuhvataju Republiku Srpsku i Federaciju BiH) dovoljno govore o realizaciji zacrtanih ciljeva kampanje CCI. Početkom 2010. godine, startala je treća faza kampanje „Brže, bolje, više stipendije!”, s ciljem praćenja trendova u novoj školskoj godini (2009/10. godini) i kreiranja finalne komparativnu studije sa preporukama za unapređenje politika stipendiranja u BiH.