Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

26.12.2018

IZVJEŠTAJ O MONITORINGU OTKUPA CRVENE PAPRIKE.

Kako bi otkup uroda paprike tekao po unaprijed poznatim pravilima, Centri civilnih inicijativa su pripremili i usaglasili   tripartitni ugovor čijim normamama su definisane obaveze ugovorenih strana, poljoprivrednika kao proizvođača paprike i Sava semberije d.o.o, kao otkupljivača. Ugovorom je precizno navedena parcela na kojoj se paprika uzgaja, kako bi se nakon okončanog otkupa moglo aktivirati pravo na poticaj za zasad koji je tokom maja 2018. g. prijavljen od strane poljoprivrednika u APIF-u.  Ugovorom su propisane i zabrane upotrebe GMO sjemena, zabranjenih sredstava zaštite, poštivanje rokova trajanja karence, obaveza Prodavca da prije berbe obavijesti poljoprivrednike o organizaciji , proceduri i terminima otkupa, načinu ocjene kvaliteta (klasiranje), iznosi cijena i način isplate. 

Za sezonu 2018. g. ugovorena cijena I klase paprike roge je bila 0,71 KM /kg, a za II klasu 0,5 KM/kg. 

Ugovoromje takođe propisana i dinamika isplate te je dogovoreno da se 50% otkupljene paprike plati do 31.12.2018. g. , a 50% otkupljene paprike plati zaključno sa 31.3.2019. g. Za razliku od prethodnih godina ugovorena cijena je manja za cca 20%, a rok plaćanja je produžen za 3 mjeseca, što poljoprivrednici nisu prihvatili sa oduševljenjem.

 

Prema tripartitnom ugovoru, uloga Centara civilnih inicijativa je bila da prati poštivanje normi i obaveza iz ugovora potpisanog 28.3.2018. g., te da vrši stalni monitoring otkupa uroda .

Za kontinuirani monitoring nasada od strane CCI-a je angažovan poljoprivredni stručnjak Milorad Gajić koji je u tokom 5 mjeseci bio zadužen da prati cijeli tok vegetativne faze crvene paprike, period zrenja, planiranje otkupa i uz to da kontinuirano poljoprivrednicima pruža neophodnu konsultantsku podršku. Periodični nadzor nad stanjem nasada paprike je vršen kroz minimalno 2 obilaska svake parcele u toku jednog mjeseca. 

 

Na početku avgusta, poslije 70 dana od sadnje,  konsultant je ocijenio da će dio plodova crvene paprike za 20 dana biti u fazi tehnološke zrelosti, pa je sugerisao poljoprivrednicima da zbog karence, u nastavku uzgoja, za zaštitu nasada više ne koriste nikakva hemijska sredstva.

 

Pošto je kvalitet paprike uslovljen zahtjevima u Standardu kvaliteta sirovine propisanim od strane Sava Semberija d.o.o., veoma je bilo bitno krenuti sa berbom u trenutku kada je plod paprike u fazi pune 

tehnološke zrelosti. Standard smatra tehnološkim zrele plodove crvene paprike roge koji su intenzivno crvene boje, bez nijansi zelene boje, svježi, jedri, zdrvi, bez mehaničkih povreda i oštećenja od bolesti, štetočina i mraza, da su oblika i krupnoće karakterističnih za sortu, da su slatkog ukusa, bez pljesnivih, natrulih i crvljivih plodova i da krupnoća plodova treba da je takva da u jednom kilogramu ima do 10 plodova.

Slijedom stručnih i komercijalni zahtjeva 21.8. 2018.g., od strane konsultanta je procijenjeno da su prvi plodovi paprike u fazi tehnološke zrelosti i naložio je u dogovoru sa otkupljivačem, da planska berba i organizovan otkup uroda, može započeti.  

Prije toga uvidom u stanje biljaka i uroda na svakoj parceli,  uzorkovanjem je procjenje procijenjen urod na svakoj parceli. Generalno je procijenjeno da bi prinos na ukupnoj površini od 12,5 ha mogao biti 421 t. hibrida crvene paprike Kaptur F1 gerenacije, sa prosječnim prinosom od 3,4 t po dulumu.  Procjena maksimalnog prinosa na parceli je bila 5 t/dulumu, a minimalni prinos je procijenjen na 1,8 po dulumu.

Zbog produžene sezone berbe i visokih temperatura sezona otkupa uroda je produžena, a stvarni urod je bio veći  jer je od strane prerađivača otkupljivana i kvalitetna zelena paprika čije je branje trajalo do samog kraja novembra što je povećalo ukupan urod i profit.

Ipak početak otkupa uroda crvene paprike u Savi Semberija d.o.o. su pratili problemi i nezadovoljstvo proizvođača nekorektnom i rigoroznom procjenom kategorije kvaliteta paprike i nereagovanjem otkupljivača povećanjem otkupne cijene paprike zbog smanjenog uroda i deficita paprike na tržištu. 

Nakon tih saznanja Centri civilnih inicijativa su 4. i 5. 9. 2018. g. kao nosilac projekta i potpisnik tripartitnog ugovora organizovao sastanke sa poljoprivrednicima, gdje je izvršen uvid u stanje nasada i toka berbe na poljoprivrednim gazdinstvima i gdje se upoznao i sa zahtjevima poljoprivrednika. U ranoj fazi otkupa sa predstavnicima firme Sava Semberija d.o.o. je organizovan sastanak na kojem su predstavljeni zahtjevi poljoprivrednika. Od strane predstavnika Save,  Spasoja Galića dostavljen i presjek isporučenih-otkupljenih količina crvene paprike po svakom korisniku. Za tok otkupa je u toj prilici  rečeno da teče normalno, te da pri otkupu nema vraćene robe i nema ograničenja u količni predate robe. Od strane predstavnika Save Semberija d.o.o. skrenuta je pažnja da 17 korisnika potpisnika tripartitinih ugovora, nije uopšte dalo papriku u otkup i da pretpostavlja da je dio njihove berbe  (zbog duplo veće otkupne cijene) već završio na „kvantaškoj pijaci“. Na sastanku je dogovoreno da se u narednom  preuzimanju uroda procjena vrši pravično i u skladu sa Pravilnikom .

Od strane Spasoja Galića je primjedba prihvaćena uz obećanje da će dati instrukcije Komisiji za ocjenu kvaliteta da budu maksimalno korektni prilikom procjene, kako se na samom startu ne bi poremetio tok otkupa.

Nakon sastanka ponovo je uspostavljena komunikacija sa poljoprivrednicima gdje im je ukazano na njihove obaveze iz ugovora  i poboljšanje uslova  otkupa. 

Morintoring predaje uroda crvene paprike u firmi Sava Semberija d.o.o. je nastavljen do konca novembra 2018. kroz stalnu komunikaciju sa poljoprivrednicima i otkupljivačem i uz stalno praćenje presjeka stanja otkupa. 

Na koncu prema informacijama iz Sava Semberije d.o.o, od korisnika projekta je otkupljeno ukupno  185 tona paprike (40% od ukupnog uroda) od koje je 50% ocijenjeno kao I kategorija, a 50% kao druga kategorija. 

Ostatak od ukupnog uroda ( procjenjuje se da je to količina 265 t ) poljoprivrednici su plasirali u slobodnoj prodaji i na „kvantaškim pijacama“, gdje su zbog smanjene ponude postigli duplo veću zaradu nego predajom u otkup.  

U nastavku aktivnosti CCI će do konca 2018. godine monitorisati  tok ispunjavanja odredbe ugovora koja se odnosi na isplatu finansijskih sredstava, odnosno isplate I tranše novca za preuzetu papriku, koja bi trebala biti uplaćena na bankovne račune poljoprivrednika do 31.12. 2018. godine.

Sumiranjem rezultata monitoringa došlo se do slijedećih zaključaka:

Generalno je procijenjeno da bi prinos na ukupnoj površini od 12,5 ha mogao biti 421 t. hibrida crvene paprike Kaptur F1 gerenacije, sa prosječnim prinosom od 3,4 t po dulumu. Kod manjeg broja korisnika urod je i pored primjene svim agrotehničkih mjera, potpuno podbacio.

Početak otkupa uroda crvene paprike u Savi Semberija d.o.o. su pratili problemi i nezadovoljstvo proizvođača rigoroznom procjenom kategorije kvaliteta paprike svrstavajući neopravdano veći udio od realnog u II klasu.

U Sava Semberiji d.o.o od korisnika projekta je otkupljeno ukupno  185 tona paprike od koje je 50% ocijenjeno kao I kategorija, a 50% kao druga kategorija. 

Ostatak od ukupnog uroda ( procjenjuje se da je to količina 265 t ) poljoprivrednici su plasirali u slobodnoj prodaji i na „kvantaškim pijacama“, gdje su zbog smanjene ponude postigli duplo veću zaradu, nego predajom u otkup. 


1paprike