Aktuelnosti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

04.03.2011

JAVNI POZIV ZA PROJEKTE

Centri civilnih inicijativa (CCI), kao implementator Programa partnerskog građanskog zastupanja II (CAPP II) koji je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), poziva sve zainteresovane bh. nevladine organizacije (udruženja i fondacije) da podnesu prijedloge projekata usmjerenih na unaprijeđenje i javno zagovaranje reformskih procesa u oblastima: 1. smanjenja nezaposlenosti (generalno, te fokusirano na marginalizovane grupe i osobe sa  invaliditetom),  2. javne potrošnje, 3. borbe protiv korupcije (s fokusom na korupciju u zdravstvu i obrazovanju), 4. mladi te 5. ostalim i naknadno identifikovanim oblastima.
 
Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja do 31.12.2012. godine ili do konačne raspodjele sredstava raspoloživih za grantove. CCI će kontinuirano vršiti vrednovanje pristiglih aplikacija i dodjelu grantova, a oblasti javnog poziva će periodično biti revidirane i/ili dopunjavane novim oblastima, o čemu će detaljne informacije biti dostupne na web stranici CCI, www.ccibh.org. S tim u vezi, pozivamo sve potencijalne aplikante da se redovno informišu o izmjenama i dopunama javnog poziva.
 
Predviđeni maksimum sredstava po projektu je 150.000 USD (u praksi, najčešće odobravani iznosi grantova u dosadašnjoj realizaciji CAPP programa su se kretali u intervalu od 50.000 USD do 130.000 USD), dok se period implementacije projekata može kretati u intervalu od 3 do 16 mjeseci.
 
U cilju detaljnijeg upoznavanja zainteresovanih organizacija sa ovim pozivom, dodatne informacije u vezi javnog poziva, aplikacioni obrazac za projekte i detaljno uputstvo za podnosioce projektnih prijedloga dostupni su na web stranici CCIa www.ccibh.org – link http://www.ccibh.org/pages/1/12/1.html.  Sva pitanja koja se tiču ovog poziva za projekte trebaju biti dostavljena u pisanoj formi na e-mail: ccido@ccibh.org.
 
Od aplikanata se traži da dostave ispunjenu aplikacionu formu (jedan štampani primjerak i elektronsku verziju na CD-u ), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente i to isključivo poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom “Aplikacija za CAPP II” na adresu:
 
Centri civilnih inicijativa, Svetog Save 4A, 74 000 Doboj
 
Preuzmite dokumentaciju u elektronskoj formi:
 

CCI banner i zastava