Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

12.05.2021

BEZ JAVNIH SASLUŠANJA, NEMA NI KONTROLE TROŠENJA JAVNOG NOVCA

„Bez organizovanja javnih saslušanja revidiranih institucija, nema ni potpune kontrole trošenja javnog novca“ –   istaknuto je jučer u Banja Luci na press konferenciji Centara civilnih inicijativa (CCI) koji su predstavili Analizu procesa javne revizije u Republici Srpskoj za period 2016 – 2019. godina.

Nakon objavljenih revizorskih izvještaja, obaveza institucija je realizovati revizorske preporuke, što u velikoj mjeri izostaje. Također obaveza Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske je organizovati javna saslušanja  revidiranih institucija – što se u praksi ne dešava. Kroz Analizu, CCI upozoravaju da pristup procesu javne revizije u Republici Srpskoj, treba biti znatno odgovorniji od strane revidiranih institucija i Odbora za reviziju NSRS.  Za period od 2016. do 2019. godina, Glavna služba za reviziju, je zaključno sa decembrom 2020. godine objavila 267 izvještaja o finansijskoj reviziji institucija u Republici Srpskoj od kojih najviše čine korisnici budžeta, (njih 127). Za finansijske izvještaje u periodu od 2016 – 2019. godine dato je 106 pozitivnih, 145 mišljenje s rezervom i 16 negativnih mišljenja.

Zabrinjavajuće je da 51% mišljenja s rezervom, i dodatnih 7% negativnih mišljenja, ukazuje da revidirani subjekti i dalje u značajnom broju ne rade u skladu sa zakonima i drugim propisima te da je njihova finansijska disciplina još uvijek nedovoljna. Ono što bi pomoglo spriječiti dalje ponavljanje sličnih ili istih propusta jesu javna saslušanja pred nadležnim Odborom u Narodnoj skupštini RS koja trebaju omogućiti učešće javnosti, medija i organizacija civilnog društva. To bi bila prilika da revidirane institucije pojasne uočene nedostatke, te pokažu odgovornost i ozbiljnost u radu, preuzimajući obavezu realizacije preporuka koje bi dovele do otklanjanja nedostataka. 

Također, Odbor za reviziju može da predloži Narodnoj skupštini smanjenje budžeta budžetskih korisnika, na osnovu nalaza i preporuka iz izvještaja o reviziji.  Međutim, ovakva javna saslušanja izostaju, što u najmanju ruku znači neispunjavanje zakonom precizirane uloge Odbora za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske a u konačnici dovodi do nepostojanja kontrole trošenja javnog novca.

Nažalost, posljednje javno saslušanje revidiranih institucija sa uključivanjem javnosti organizovano prije 10 godina – što neosporno ukazuje da uloga Odbora za reviziju NSRS u kontroli trošenja javnog novca nije dovoljno iskorištena, čime se dodatno otvara prostor neodgovornom trošenju novca građana Republike Srpske i mogućoj korupciji. S obzirom da je Glavna služba za reviziju dostavila sve konačne revidirane izvještaje, jasno je da Odbor za reviziju nije postupio prema svim izvještajima kako je to propisano Poslovnikom o radu, Smjernicama Odbora i Zakonu o reviziji. Očigledan je primjer negativan revizorski izvještaj za APIF, koji nije razmatran u Narodnoj skupštini, pred poslanicima.

Dodatno, zabrinjava činjenica da je Glavna služba za period 2016 – 2019. god. uputila čak 2172 preporuke revidiranim institucijama. Međutim, od 1672 preporuke za period 2016 – 2018. god. samo 23% posto preporuka je realizovano do kraja 2020. godine. Ovo upućuje da ne postoje jasno propisane sankcije za nepoštivanje preporuka, što pojedine revidirane institucije očigledno koriste i ne postupaju po upućenim preporukama. U ovom kontekstu, bitno je istaći, da uspjeh revizije ne zavisi samo od rada Službe za reviziju, nego je ključna obaveza djelovanja ostalih institucija, poput tužilaštava, parlamenta, političkih aktera i u konačnici i sudova.   Tim povodom, Centri civilnih inicijativa pozivaju na unapređenje procesa javne revizije u Republici Srpskoj. Korak ka uspješnijoj kontroli trošenja javnog novca bit će zasigurno odluka Odbora za reviziju da organizuje javna saslušanja uz prisustvo medija i zainteresovane javnosti, kao i konačne aktivnosti parlamenata, tužilaštava, političkih partija i sudova da koriste proces javne revizije i rade u korist svih građana i građanki.

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina