Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

10.02.2021

ŽEPČE, PRIJEDOR, TRNOVO I VUKOSAVLJE UVODE OBAVEZU RAZMATRANJA REVIZORSKIH IZVJEŠTAJA

Pred lokalnim parlamentima Općine Žepče, Grada Prijedora, Opštine Trnovo i Opštine Vukosavlje ove godine naći će se razmatranje izvještaja finansijske revizije koju će u okviru godišnjeg plana za 41 jedinicu lokalne samouprave obaviti Ured za reviziju u Federaciji BiH i Glavna služba za reviziju u Republici Srpskoj. Ove lokalne jedinice predstavljaju prve četiri koje su pozitivno odgovorile na inicijativu Centara civilnih inicijativa (CCI) te uvrstile razmatranje izvještaja u godišnje programe rada.

Revizori kroz svoje izvještaje svake godine upozoravaju na brojne nepravilnosti koje uoče u lokalnim zajednicama, predlagajući konkretne preporuke kako ih otkloniti. Međutim, lokalne zajednice nemaju propisanu obavezu razmatranja izvještaja, te reakcije i dalje postupanje po preporukama najčeće izostaju. Kao posljedica toga, je mali procenat realizacije preporuka. Naime, u desetogodišnjem periodu na lokalnom nivou implementirano je manje od 45% od 1647 revizorskih preporuka u FBiH i manje od 33,5% od analiziranih 1550 preporuka u RS. Također, CCI analize pokazuju da 97% općina u RS i niti jedna u FBiH nije dobila oba „pozitivna mišljenja“ od strane revizora, što je i najkritičniji podatak za posmatranih 10 godina.

Dodatno zabrinjava činjenica da veći broj lokalnih parlamenata u oba entiteta uopšte ne razmatra revizorske izvještaje. Izostaje također praćenje realizacije preporuka i diskusija o alarmantnim podacima, te odgovorniji pristup procesu revizije.

U vezi s tim, CCI ukazali su na potrebu ozbiljnijeg pristupa lokalnih parlamenata pri razmatranju revizorskih izvještaja i uputili inicijativu kojom pozivaju lokalne parlamente da u programe rada uvrste razmatranje revizorskih izvještaja.

Razmatranje revizorskih izvještaja i praćenje realizacije preporuka od strane lokalnih parlamenata u konačnici bi uticalo na veću odgovornost institucija da realizuju dostavljene preporuke i dovelo do transparentnijeg, odgovornijeg i pravilnijeg trošenja javnih sredstava. Također, podsjećamo da revizorski izvještaji predstavljaju sredstvo koje treba služiti za poboljšanje efikasnosti i odgovornosti u javnom sektoru, ali se samo uz adekvatan nadzor i kontrolu od strane zakonodavne vlasti mogu postići pravi efekti i rezultati. 

Projekat „Učinkovitija javna revizija za smanjenje korupcije u Bosni i Hercegovini“ provode Centri civilnih inicijativa (CCI) uz finansijsku podršku Švedske. Projektom se želi doprinijeti odgovornijem trošenju budžetskih sredstava i smanjenju korupcije u javnim institucijama u BiH

 
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina