Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

06.12.2019

SVAKE GODINE U FBIH 750.000 TONA OTPADA SE NEISKORIŠTENO BACI !! --- OTPAD KOJI SE MOGAO ISKORISTITI ZAVRŠI NA ODLAGALIŠTIMA ILI U PRIRODI I ZAUZIMA PROSTOR VELIČINE 375 NOGOMETNIH STADIONA U VISINI 2 METRA

Centri civilnih inicijativa (CCI) danas su u Sarajevu predstavili kampanju „Otpad kao resurs i alternativno gorivo-RDF“, kojom se želi upozoriti na problem odlaganja velikih količina komunalnog otpada, na moguće posljedice koje uzrokuje odbačeni i odloženi otpad u prirodu, kao i prijedlog smjernica za doprinos u rješavanju ovog problema poštivajući uspostavljeni sistem i hijerarhiju upravljanja otpadom.

Zbog problema neučinkovitosti uspostavljenog sistema upravljanja otpadom, ogromne količine komunalnog otpada se odlažu  na regionalne i općinske deponije ili odbacuju u prirodu, što za posljedicu imamo onečišćenu i zagađenu prirodu i ugroženost zdravlja građana. Većina općinskih deponija su nesanitarne i ne zadovoljavaju minimum uvjeta za ekološki prihvatljivo odlaganje komunalnog otpada, tako da je neizbježan proces njihovog zatvaranja i saniranja lokaliteta što je predviđeno strateškim i planskim dokumentima. Kasni se sa uspostavom novih regionalnih deponija, raste nepovjerenje i otpor građana po principu „ne u mom dvorištu“, dok se vlasti i nadležni drže principa „ne u mom mandatu“.

Sistem upravljanja otpadom u  zemljama u okruženju i članicama EU  značajno se poboljšalo  jer se otpad smatra sve više resursom i izvorom energije, a sve manje odlaže na odlagališta. U zemljama EU procenat otpada koji se deponuje na odlagališta je oko 20% od ukupne količine proizvedenog otpada i ima trend opadanja prema 0%. Za razliku od zemalja EU, u  BiH se svake godine odlaže na odlagališta više od 90% proizvedenog otpada što iznosi  oko milion tona komunalnog otpada. Slično stanje je i u Federaciji BiH. Procjenjuje se da se svake godine 750.000 tona neiskorištenog otpada odbaci u prirodu. Količina neiskorištenog otpada, koji završi na odlagalištima ili u prirodi, napunio bi 375 nogometnih terena u visini 2 metra, ili konvoj komunalnih kamiona od  Sarajeva do Beča.  

Ovi poražavajući podaci  ukazuje na hitnost u rješavanju ovog problema u smislu maksimalne koordinacije i odgovornosti svih u lancu upravljanja otpadom i mijenjanjem paradigme tako da otpad treba smatrati sve više resursom i izvorom energije, a sve manje odlagati na deponije.       

Tokom novembra 2019.g. CCI su proveli istraživanje javnog mnjenja u Federaciji BiH na temu komunalnog otpada. Rezultati istraživanja su pokazali da građani Federacije BiH nemaju jedinstven stav i ne vode računa o količini otpada koji proizvedu u svom kućanstvu niti gdje taj otpad završava. Samo 13% građana se izjasnilo da razvrstava svoj otpad , dok 10 % to ne želi raditi. Oko 70% građana se izjasnilo da nemaju u blizini spremnike za razvrstavanje kućnog otpada. Ono što ohrabruje je činjenica da većina građana podržava da se kućni otpad iskoristiti kao resurs i izvor energije, a sve manje odlaže na deponije.

„Namjera nam je da, na temelju postojećih izvještaja, analiza i iskustava u oblasti upravljanja komunalnim otpadom  u Federaciji BiH, otvorimo dijalog sa svim zainteresovanim stranama: predstavnicima  resornog federalnog ministarstava za okoliš i prostorno uređenje, federalnog fonda za zaštitu  okoliša, regionalnih deponija, operatera ambalažnog i elektronskog otpada, predstavnika industrije, stručnih lica iz ove oblasti i drugih, s ciljem da se dobiju stvarni razlozi skromnih rezultata u oblasti upravljanja komunalnim otpadom u proteklom periodu, kao i prijedlozi za unapređenje. „-izjavio je Zoran Adžaip, projekt menadžer CCI-a, i tom prilikom se osvrnuo i na ulogu medija i građana u ovom procesu.

„Takođe, u saradnji sa štampanim i elektronskim medijima, te putem društvenih mreža, CCI će provesti  medijsku i informativno-edukativnu kampanju usmjerenu prema građanima FBiH, s ciljem dobivanja podrške šire zajednice i medija kako bi  predložene mjere za unapređenje sistema bile sastavni dio planskih i strateških dokumenata koji se trebaju usvojiti za naredni period.“

 

 

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina