Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

25.04.2019

MONITORING RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE - CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA APELUJU ZA VIŠE SARADNJE IZMEĐU RAZLIČITIH NIVOA VLASTI, IZMEĐU INSTITUCIJA DVA ENTITETA I, U KONAČNICI, IZMEĐU SVIH SUBJEKATA NA POLITIČKOJ SCENI

Postizborni period u Republici Srpskoj obilježili su, s jedne strane, efikasnost u konstituisanju vlasti (na nivou izuzetka od pravila, u BiH) i, s druge strane, građanski protesti i potpuno neprimjerena reakcija vlasti na njih.


Nastavljen je i trend postizborne prevare, odnosno ignorisanja volje građana - glasača na izborima, od strane dijela njihovih izabranih predstavnika. Demokratska nezrelost, neprincipijelnost političkih subjekata, konformizam, koncentrisanje na uskostranačke i lične interese aktera na političkoj sceni, umjesto na interese građana, korupcija, nejaka kritička javnost,... ponovo su, naime, u neposrednom postizbornom periodu, u RS, doveli do promjena stranačke pripadnosti nekih poslanika NS, pa i promjene orijentacije čitavih stranaka (njihovim prelaskom iz opozicije u okrilje vlasti).

Radi se o, sa aspekta potrebe razvoja demokratskih vrijednosti u društvu bez demokratske tradicije, ozbiljnom problemu. Jer su jaka opozija, kao i nezavisni, profesionalni, mediji, kritičke nvo i osviješteni, odgovorni i na javno izražavanje svog stava spremni građani, nužni za razvoj demokratskog društva.


NS RS JEDINA JE INSTITUCIJA ZAKONODAVNE VLASTI U BIH KOJA JE KONSTITUISANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD (ŠTO, DAKLE, PODRAZUMIJEVA I IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE), DOVRŠILA PRIJE ISTEKA 2018. GODINE. Usporedbe radi, nijedan od domova, dvodomnog parlamenta drugog bh. entiteta, nije na vrijeme započeo a ni do kraja 1. kvartala završio svoje konstitutivne sjednice. I nijedan nema kompletirano svoje rukovodstvo. A…


ZA RAZLIKU OD NS RS, KOJA JE DELEGATE ZA DOM NARODA PS BIH, IZABRALA U ZAKONOM PREDVIĐENOM ROKU, DOM NARODA PARLAMENTA FBIH JE ISTI POSAO OBAVIO SA DVOIPOMJESEČNIM KAŠNJENJEM. Što je, istini za volju, rezultat mnogo kompleksnije procedure izbora u Federaciji, u ovom kontekstu, i negativnih uticaja CIK-a i nižih nivoa vlasti na ovaj proces. A ne neodgovorosti samog Parlamenta FBiH.


ZAHVALJUJUĆI UBJEDLJIVOJ IZBORNOJ POBJEDI DOSADAŠNJE VLADAJUĆE KOALICIJE, NS RS JE PRILIČNO BRZO IZVRŠILA I JEDNU OD NAJZNAČAJNIJIH POSTIZBORNIH OBAVEZA SVAKE SKUPŠTINE. Nova Vlada RS imenovana je 17.12.2018. I jedna je od rijetkih u BiH, imenovanih do kraja 2018. godine. Samo su još vlade Unsko-sanskog, Zapadno-hercegovačkog i Kantona Sarajevo imenovane do kraja izborne godine.


ZAVRŠIVŠI PROCES SVOG KONSTITUISANJA I IMENOVANJA VLADE, NS RS SE, U PRVOM KVARTALU 2019. POSVETILA REDOVNOM POSLU. U posmatranom periodu održala je 2 redovne sjednice, u, ukupno, 12 zasjedanja. I na njima razmotrila 43 različite mjere. Od čega je za njih 26 procedura usvajanja u potpunosti završena, dok je 17 prihvaćeno u nacrtu i kraj kvartala dočekalo „u proceduri“.
Intenzitet rada identičan je intenzitetu na početku prve postizborne godine prethodnog saziva, a produktivnost je nešto manja (za 21%).  


ANALIZIRAJUĆI MJERE KOJE JE NS RS RAZMATRALA U OVOM PERIODU, VIDLJIVO JE DA NAJVEĆI BROJ MJERA KOJE SU RAZMATRANE PREDSTAVLJAJU ZAKONI, KOJE ČINE 62% OD UKUPNOG BROJA RAZMATRANIH MJERA. U prvom kvartalu 2019. okončan je rad na ukupno 8 zakona, a još 16 ih je prihvaćeno u nacrtu i poslato u daljnju proceduru. Od svih institucija zakonodavne vlasti, jedino je Predstavnički dom Parlamenta FBiH, u posmatranom periodu, usvojio više prijedlog zakona (11). Ali, pritom, i prihvatio znatno manje nacrta (tek 2).


UPOREĐUJUĆI BROJ REALIZOVANIH ZAKONA U PRVOM KVARTALU 2019., SA ODGOVARAJUĆIM VREMENSKIM PERIODIMA U PRETHODNIM GODINAMA, DOLAZIMO DO ZAKLJUČKA DA REALIZACIJA U PRVOM KVARTALU 2019. SPADA MEĐU NAJBOLJE U POSLJEDNJA 3 MANDATA. Bolji rezultati postignuti su tek u prvim kvartalima 2013. (kada je usvojeno 13 zakona u prijedlogu i prihvaćeno 15 u nacrtu) i 2018. (kada je usvojeno 15 prijedloga i prihvćeno 12 nacrta zakona).


NS RS U KONTINUITETU IMA POGREŠAN ODNOS PREMA PLANIRANJU SVOG RADA. Sve do marta 2017., u poslovniku ove institucije, nije postojao nikakav rok za donošenje godišnjeg programa rada, a od tada usvojenih izmjena Poslovnika, propisano je da program rada treba usvojiti najkasnije do kraja prvog kvartala u godini, za koju se program donosi. No, jedino što je logično je da se Program rada za neki period donosi prije početka tog perioda. A kad se radi o godišnjim programima rada – prije početka godine na koju se odnosi. U tom smislu...


PROGRAM RADA NS RS ZA 2019. GODINU, PONOVO JE DONESEN SA ZAKAŠNJENJEM, MADA U OKVIRU POSLOVNIKOM DEFINISANOG ROKA. Program rada NS RS za 2019. godinu, umjesto prije kraja 2018., usvojen je 12.03.2019. godine.


NEDONOŠENJE PROGRAMA NA VRIJEME, UZ IGNORISANJE ČINJENICE O KAŠNJENJU, PROIZVODI SADRŽAJNU GREŠKU U PROGRAMU. Pa, tako, Program rada NS RS za 2019., iako je usvojen tek sredinom marta, sadrži i plan za 1. kvartal ove godine, od 14 mjera (među kojima je i 7 zakona). A još problematičnije je što sadrži i neke mjere na kojima je procedura usvajanja završena prije usvajanja programa rada. Što, u konačnici, utiče na vjerodostojnost statističkih podataka o realizaciji planiranog.


ZANEMARIMO LI NAVEDENE PROBLEME SA ROKOVIMA I STRUKTUROM PROGRAMA RADA, MOŽEMO KONSTATOVATI DA JE REALIZACIJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI, U PRVOM KVARTALU 2019. VRLO SKROMNA. Od 14 mjera Programom planiranih za realizaciju u 1. kvartalu, realizovano je tek njih 4 u potpunosti (u prijedlogu) i 3 djelimično (u nacrtu). Za ostale mjere iz Programa rada NS, koje su, u potpunosti ili djelimično, realizovane u 1. kvartalu 2019. (4 u prijedlogu i 14 u nacrtu), Programom rada je predviđeno da budu realizovane u 2. i 3. kvartalu ove godine. Pa je, u konačnici, godišnji program rada realizovan u potpunosti, u obimu od svega 5% (8 od 153 planirane mjere), a djelimično (u nacrtu) još 11%.


U KONTEKSTU IMPERATIVA VLADAVINE PRAVA, KONSTATUJMO DA JE NS RS PREKRŠILA ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U BIH IMENUJUĆI VLADU U KOJOJ ŽENE NE ZAUZIMAJU ZAKONOM PROPISANI BROJ MJESTA, ŠTO ZAKON DEFINIŠE KAO DISKRIMINACIJU NA POLNOJ OSNOVI. Takođe, kašnjenjem u odnosu na propisane rokove, prekršen je Zakon o budžetskom sistemu RS. I u jednom i u drugom slučaju vlast koristi činjenicu da ovim zakonima nisu definisane sankcije, u slučaju nepoštovanja zakona, ne obazirući se na generalnu štetu koju u društvu proizvodi činjenica da vlast ne poštuje zakone.


ZA KRAJ,... Na početku novog mandata, kao svojevrsno upozorenje, podsjetimo da je nedostatak međusobnog poštovanja i uvažavanja, između poslanika, te u komunikaciji zakonodavne i izvršne vlasti, u prethodnom mandatu, postao ozbiljan problem, koji je dovodio i do kršenja Poslovnika i Etičkog kodeksa. Nadajmo se da će, u aktuelnom mandatu, poslanici i rukovodstvo NS voditi više računa o dignitetu institucije i potrebi njegove zaštite. I da će predsjedavajući Skupštine odlučnije reagovati u situacijama kada taj dignitet narušavaju predstavnici izvršne vlasti, neprimjerenim odnosom prema poslanicima.


Dodatno… Centri civilnih inicijativa apeluju za više saradnje između različitih nivoa vlasti, između institucija dva entiteta i, u konačnici, između svih subjekata na političkoj sceni, kako bi se izbjegle eventualne pogrešne interpretacije nekih mjera koje se preduzimaju ili donošenje mjera koje izazivaju uznemiravanje i drugih političkih aktera i društva u cjelini i kako bi se izbjeglo stalno dizanje tenzija u društvu i spirale reakcija i kontramjera, sa mogućim ozbiljnim posljedicama.
Sa više međusobnog razumijevanja, otvorenosti, tolerancije i poštovanja, u sferi političkog života, te, naravno, uz poštovanje pravne države, ljudskih prava i građanskih sloboda (što je imperativ), život građana bi, u ovoj zemlji, bio mnogo ugodniji. A redovi, pred ambasadama, onih koji se spremaju za odlazak, mnogo manji.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina