Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

23.02.2017

NE IĆI UNAZAD NAKON TEŠKO OSTVARENOG KORAKA NAPRIJED

 

Bilo je potrebno dosta napora, razumijevanja i tolerancije, da se, uz sve pritiske i probleme, u protekle dvije godine očuva i bude funkcionalna koalicija na državnom nivou, koja je predstavljala najkonstruktivniji dio vlasti u BiH. Razumijevanja koje je podrazumijevalo i da se shvati i prihvati nekom od koalicionih partnera neprihvatljivo ponašanje onog drugog, u nekim situacijama, kao naprosto nešto što je bilo nemoguće izbjeći. I da se zajednički rad nastavi i nakon toga. Jer je to, naprosto, u interesu građana ove zemlje i jedina je ispravna solucija.Nadajmo se da će, i pored drugačijih najava, zajednički rad, u interesu svih, biti nastavljen i dalje. I da ostvareni značajni pomaci na državnom nivou, u prethodne 2 godine, prije svega na EU putu, i velike nade koje su polagane u nastavak tog procesa, neće izblijediti kao još jedna naša propuštena šansa. Kao stalno vraćanje unazad, nakon svakog teško ostvarenog koraka naprijed.

REDOVAN RAD, BEZ OPSTRUKCIJA I BLOKADA, REZULTIRAO JE I NAJVEĆIM BROJEM RAZMOTRENIH MJERA U POSLJEDNJIH 6 GODINA. Po prvi put je u jednoj godini razmotreno skoro 1500 mjera – 1486.

ANALIZA STRUKTURE REALIZOVANIH MJERA, MEĐUTIM, UKAZUJE NA NAJVEĆU SLABOST AKTUELNOG VIJEĆA MINISTARA – MALI BROJ UTVRĐENIH ZAKONA. Zakoni, naime, zauzimaju manje od 2% u ukupnoj masi razmotrenih mjera. U 2016. godini Vijeće ministara BiH je utvrdilo tek 18 zakona. 11 manje nego u prethodnoj godini. Istovremeno, nisu utvđena čak 42 zakona, koja su po Programu rada za 2016, trebala da budu realizovana u ovoj godini. Među njima i neki izuzetno značajni.

IONAKO LOŠ REZULTAT VIJEĆA MINISTARA, NA REALIZACIJI ZAKONA, DODATNO JE UMANJEN U PARLAMENTARNOJ PROCEDURI. Od 18 zakona utvrđenih u VM, u 2016. godini, u PS BiH je usvojeno 8, oboreno 6, a 4 su još u proceduri.

NO, ČINJENICA JESTE DA SE I ZAKONI, NAROČITO TEMELJNI, TE STRATEGIJE, TEŠKO USVAJAJU NA DRŽAVNOM NIVOU. I TO BEZ OBZIRA NA ČINJENICU DA NJIHOVO NEUSVAJANJE GRAĐANE OVE ZEMLJE OSTAVLJA BEZ STOTINA MILIONA EURA BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ PREDPRISUPNIH FONDOVA EU. Primjera posljedica nerazumne politike, koja producira unutrašnje sukobe u zemlji, a prema EU se ponaša kao da ona nešto treba od nas, pa se njoj postavljaju uslovi, je previše. Spomenimo samo da uprkos prijetnji mnogo ozbiljnijim sankcijama od strane Energetske zajednice EU, BiH još nije usvojila Energetsku strategiju na državnom nivou, niti državni zakon o gasu, koje su trebale biti usvojene do kraja 2014. Zbog nedostatka strategija ruralnog razvoja i poljoprivrede, zemlja je, u prethodnim godinama, ostala bez značajnih sredstava iz IPA fondova, namijenjenih razvoju poljoprivrede. Zbog problema sa usvajanjem Strategije saobraćaja, zamalo je ostala bez već odobrenih sredstava za nekoliko velikih infrastrukturnih projekata.

S DRUGE STRANE, UPRAVO JE AKTUELNA VLADAJUĆA KOALICIJA, NA DRŽAVNOM NIVOU, U PRVE DVIJE GODINE SVOG MANDATA, POKAZALA DA SE DRUGAČIJIM ODNOSOM, MOŽE DOĆI DO REZULTATA OD KOJIH KORIST MOGU IMATI SVI GRAĐANI I SVI DIJELOVI ZEMLJE. Podsjetimo na rezultate Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u omogućavanju izvoza nekih bh. proizvoda, u prethodnom periodu i na odmjereno državničko ponašanje u nekim spornim situacijama u odnosima sa susjedima. Ili na harmonizaciju krivičnog zakonodavstva BiH sa međunarodnim pravom, koja je rezultirala skidanjem BiH sa „sive liste“ Moneyval-a. No... prilike u zemlji, i često tek uskostranački i lični interesi, i politike koji tuđi uspjeh smatraju prijetnjom, a svoj opstanak baziraju na proizvodnji sukoba, stoje kao najozbiljnija prepreka značajnijem napretku. 

VIJEĆE MINISTARA JE, IPAK, U 2016. GODINI, UTVRDILO NAJVEĆI BROJ STRATEGIJA U POSLJEDNJIH 6 GODINA - 9.             A broj utvrđenih strategija, u prve dvije godine aktuelnog mandata veći je od ukupnog četverogodišnjeg rezultata u prethodnom mandatu. Nažalost... 

MEĐU UTVRĐENIM STRATEGIJAMA NISU I IZUZETNO ZNAČAJNE STRATEGIJE RAZVOJA BIH, STRATEGIJA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA U BIH ZA PERIOD DO 2020. GODINE. Pomenute strategije, na čije se usvajanje već predugo čeka, treba da daju temeljne smjernice budućeg ekonomskog i socijalnog razvoja zemlje i omoguće kvalitetniji pristup IPA II fondovima.

MEĐU NEREALIZOVANIM STRATEGIJAMA, KOJE SU BILE SADRŽANE U PROGRAMU RADA VIJEĆA MINISTARA ZA 2016. GODINU, JE I STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE U BIH. Zanimljivost je da strategiju za borbu protiv diskriminacije trebaju donijeti institucije koje i same vrše diskriminaciju – Vijeće ministara BiH na polnoj osnovi, a Parlamentarna skupština BiH na nacionalnoj.

TRANSPARENTNOST RADA VM BiH JE KONTINUIRANO NA ZADOVOLJAVAJUĆEM NIVOU. Pozitivnu sliku narušava samo neprovođenje javne rasprave pri usvajanju budžeta i postojanje mogućnosti za tzv. ''diskreciono'' trošenje budžetskog novca, iz tzv. tekuće rezerve, od strane predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, te za članove Predsjedništva BiH, što CCI ocjenjuje kao neprihvatljivu praksu, ocjenjujući da je nedopustivo da se budžetska sredstva troše bez jasnih i transparentnih kriterija, i da za svako trošenje budžetskog novca, odluku treba donositi institucija a ne pojedinac.

FOKUSIRANOST POLITIČARA NA PREDIZBORNU KAMPANJU ZA LOKALNE IZBORE, U TREĆEM KVARTALU, SPRIJEČILA JE DA UKUPNI REZULTATI PARLAMENA BIH U 2016. BUDU BOLJI. No, oba doma su ipak, u drugoj godini aktuelnog mandata, pokazali veću efikasnost i produktivnost nego u adekvatnom periodu prethodnog mandata. A usvojili su i više zakona. No...

IAKO JE U ODNOSU NA PRVU GODINU MANDATA AKTUELNOG SAZIVA, KADA JE USVOJENO TEK 15 ZAKONA, U 2016. TAJ BROJ POVEĆAN NA 25. I IAKO JE TO VIŠE NEGO ŠTO JE PRETHODNI SAZIV USVOJIO U SVOJOJ DRUGOJ GODINI MANDATA, NISKA ZAKONODAVNA AKTIVNOST OSTAJE KONTINUIRANI PROBLEM U RADU PS BIH. Možda ponajbolje o skromnosti ostvarenih rezultata svjedoči usporedba realizovanog sa vlastitim planovima. PS BiH je u 2016. godini usvojila manje od trećine od broja zakona planiranih radnim planovima domova PSBiH za usvajanje u ovoj godini.

POZITIVNIJI ODNOS UNUTAR VLADAJUĆE KOALICIJE, OD ONOG U PRETHODNOM PERIODU, NIJE, NA ŽALOST, PROMIJENIO JEDNU OD KARAKTERISTIKA PS BIH, PO KOJOJ JE OVA ZAKONODAVNA INSTITUCIJA MOŽDA I UNIKATNA U SVIJETU – DA OBARA ISTO TOLIKO ZAKONA, KOLIKO IH I USVAJA. U 2016. godini, na svaki od 25 usvojenih zakona, dolazi po jedan oboreni. Pri tome, apsurd je tim veći što je 40% od odbijenih zakona, u Parlament došlo na prijedlog Vijeća ministara, odnosno što Parlament obara zakone vlastitog Vijeća ministara.

BUDŽETI BIH I ZA 2016. I ZA 2017. GODINU, U PSBiH SU USVOJENI U SKLADU SA ZAKONSKIM ROKOVIMA.Prijedlog Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2016. godinu usvojen je u oba doma PS BiH,30.12.2015. godine, dakle, prije početka godine ne koju se odnosi. A prijedlog Zakona o budžetu institucija BiH za 2017, usvojen je u PS BiH,15.12.2016.

UPRKOS NE BAŠ DOBRIM REZULTATIMA NA PLANU ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI VLASTI NA DRŽAVNOM NIVOU, I STALNIM OPSTRUKCIJAMA POZITIVNIH PROCESA UNUTAR ZEMLJE, TOKOM 2016. GODINE NAPRAVLJENI SU VRLO ZNAČAJNI POMACI NA EVROPSKOM PUTU BIH. Bosna i Hercegovina je tokom 2016. godine, između ostalog, predala zahtjev za članstvo u EU, na snagu je, nakon punih 8 godina od potpisivanja, stupio Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, nakon skoro tri godine objavljeni su rezultati popisa stanovništva i domaćinstava u našoj zemlji, usaglašen je i usvojen ''mehanizam koordinacije na evropskom putu BiH“, Vijeće Evropske unije prihvatilo je Zahtjev za članstvo BiH u Europskoj uniji, a kao uspješan epilog prethodnih aktivnosti na evropskom putu naše zemlje, predsjedavajućem Vijeća ministara, 09.12.2016. godine je uručen Upitnik Evropske komisije.

POMENIMO I DA JE KRAJEM GODINE MONEYVAL SKINUO BIH SA LISTE ZEMALJA SA NEDOSTACIMA U PRAVNOM OKVIRU VEZANO ZA FINANCIRANJE TERORIZMA. Nakon prilično zabrinjavajuće situacije, uzrokovane neodgovornim ponašanjem bh. političara, Odbor za sprečavanje pranja novca Vijeća Evrope skinuo je BiH sa ove liste i otklonio moguće ozbiljne probleme za građane BiH.

STATISTIČKI PODACI GOVORE I DA JE U 2016. GODINI POVEĆANA INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA I ZAPOSLENOST U BIH, A I DRUGI PARAMETRI UKAZUJU NA RAST EKONOMSKE AKTIVNOSTI U DRŽAVI. Daleko je to od potreba ove zemlje i od nečega što bi moglo dovesti do ozbiljne promjene i zaustaviti rijeku mladih koja odlazi prema Zapadu, ali... neki pozitivan pomak jeste. A svaki pozitivan pomak je bolji od negativnog i nastavka propadanja. 

PREPORUKA CENTARA CIVILNIH INICIJATIVA:

Centri civilnih inicijativa pozivaju vlast na državnom nivou da ne dozvoli da svi dosadašnji rezultati budu obezvrijeđeni i poništeni, nego da nastavi raditi u interesu građana. Jer opstrukcije i blokade nikom neće koristiti.

Samo povratak na stvarne probleme građana i koncentrisanje energije na njihovo rješavanje, može dovesti do poboljšanja kvaliteta života u ovoj zemlji i do približavanja Evropskoj uniji i njenim standardima.

A uporedo s tim, treba razviti kulturu dijaloga i međusobnog razumijevanja, koje će omogućiti neophodne promjene u ovoj zemlji (uključujući i Ustavne i promjene Izbornog zakona) u pravcu njene veće funkcionalnosti i stvaranja mehanizama za otklanjanje blokada i rješavanje spornih pitanja, vlastitim snagama. U interesu svih građana ove zemlje. A i u cilju pokazivanja da ovdašnji političari imaju neophodan stepen odgovornosti i sposobnosti da vode ovu zemlju bez stalnog nadzora međunarodne zajednice.

 

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina