Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

20.02.2017

REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE BPK GORAŽDE U 2016. GODINI IZMEĐU RESPEKTABILNOG KVANTITETA I SKROMNOG KVALITETA

 Dva događaja, na potpuno suprotnim polovima moralnih vrijednosti, obilježila su 2016. godinu u BPK. Jedan je novo priznanje načelniku opštine Goražde, „Najnačelnik BiH za 2016. godinu“, te firmi Pobjeda Rudet iz Goražda i njenom direktoru Muhamedu Hubaniću, kao „najkompaniji“ i „najmenadžeru“ za 2016. godinu, čime se nastavlja niz uglednih priznanja koje Goražde i njegovi privrednici dobijaju posljednjih godina. Drugi je krivično procesuiranje bivšeg ministra privrede, Eseda Radeljaša, koji je svojevremeno postao ministar i pored pravosnažne presude na godinu dana zatvora za prevaru i još uvijek aktuelnog ministra finansija Vlade BPK Goražde, Nudžeima Džihanića, optuženog i osuđenog, za falsifikovanje fakultetske diplome. Ne ulazeći u odluke Tužilaštva i Suda, i ocjene da li takva presuda zadovoljava princip odvraćanja drugih od činjenja sličnih djela, CCI ocjenjuju da je potpuno neprihvatljivo da vlastima u BiH čak i negativni revizorski izvještaji ili dokazana i presuđena krivična djela pojedinaca, nisu dovoljan razlog za podnošenja ostavki i smjene. Ili neizbor takvih pojedinaca u tijela vlasti.

Istovremeno, radi se o najboljim rezultatima Vlade BPK u posljednjih 6 godina, po ovim parametrima.

NO, KVANTITET NE ZNAČI NUŽNO I KVALITET. ŠTO JE VIDLJIVO NA BROJU ZAKONA UTVRĐENIH U 2016. GODINI. Naime, većina od strane Vlade razmotrenih mjera su mjere dnevno-operativnog karaktera. Različite odluke, saglasnosti, rješenja i zaključci, čine 71% od svih razmatranih mjera. Izvještaji i informacije predstavljaju dodatnih 18%. A zakoni ne čine ni 1% u ukupnoj masi razmotrenih mjera. Što je jedan od najnižih procenata, poredimo li rad svih kantonalnih vlada.

NIVO ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI, U 2016. GODINI, NIJE BIO U SKLADU SA POTREBAMA KANTONA. Realizovano je tek 13 zakona (9 u prijedlogu i 4 u nacrtu). I ostvareni rezultat je, istovremeno, najlošiji rezultat Vlade BPK u posljednjih 6 godina i jedan od najlošijih rezultata neke kantonalne vlade u 2016. godini. U drugoj polovini godine, odnosno od sredine 6. mjeseca, do početka 12-og, Vlada BPK, 5 i po mjeseci u kontinuitetu, nije utvrdila nijedan zakon.

S DRUGE STRANE, VLADA BPK NIJE USPJELA DA ODOLI POJAVI KARAKTERISTIČNOJ ZA BH POLITIKU – TROŠENJU VREMENA I ENERGIJE NA „KADROVSKA PITANJA“. Većina od 75 rješenja, razmatraranih na sjednicama Vlade, se odnosi na razna imenovanja i razrješenja u kantonalnim institucijama.

NAJZNAČAJNIJI REZULTAT VLADE BPK U 2016. G. JE USVAJANJE 3 OD 4 PLANIRANE STRATEGIJE. Pored izuzetno značajne Strategije razvoja BPK za period 2016-2020, za koju je usvojen i Akcioni plan za njeno provođenje, tu su i Strategija razvoja turizma i Komunikaciona strategija Vlade. Tri utvrđene strategije, u 2016. godini, predstavljaju najbolji rezultat, u ovom kontekstu, neke kantonalne vlade u ovoj godini.

A USVOJEN JE I AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE REFORMSKE AGENDE. Ali sa neshvatljivim kašnjenjem. Naime, iako je još u julu 2015. godine razmatrala (i prihvatila) Reformsku agendu, kao jedna od prvih kantonalnih vlada koja je to uradila, Vlada BPK je akcioni plan za njeno provođenje utvrdila tek skoro godinu i po dana kasnije, 5. decembra 2016. godine, kao jedna od zadnjih kantonalnih vlada koja je to uradila.

NEUSVAJANJE KLJUČNIH DOKUMENATA, ZA RAD VLADE U JEDNOJ GODINI, NA VRIJEME I PREMA ZAKONU ILI POSLOVNIKU PRAVILO JE, A NE IZUZETAK, U RADU VLADE BPK. Program rada Vlade BPK nije usvojen na vrijeme nijednom u posljednjih 10 godina, a kršenje Poslovnika je nastavljeno i u vezi Programa za 2017. A u sve tri godine aktuelnog mandata Budžet se donosi uz kršenje Zakonom propisanih rokova, pa tako ni Budžet za 2017. nije donešen prije početka godine na koju se odnosi.

OSIM POSLOVNIKA I ZAKONA O BUDŽETU, VLADA BPK GORAŽDE U KONTINUITETU KRŠI I ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U BIH. Sastavom Vlade, u kojoj je, od 9 članova, svega 1 žena, Vlada krši Zakon o ravnopravnosti polova, koji nalaže da procenat manje zastupljenog pola ne smije biti ispod 40% i da se sve drugo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje istim Zakonom nalaže.

TRANSPARENTNOST RADA VLADE NIJE NA ZAVIDNOM NIVOU. Ovdje prije svega mislimo na potrebu unapređenja zvanične web stranice, na kojoj bi trebalo da se redovno postavljaju najave sjednica Vlade, elektronsko verzije zapisnika sa održanih sjednica, elektronske verzije akata koji su razmatrani na dnevnom redu sjednica Vlade, zatim odgovori na poslanička pitanja, podaci o primanjima članova Vlade, itd.

RAD SKUPŠTINE BPK GORAŽDE, U 2016. GODINI, BIO JE KRAJNJE NEURAVNOTEŽEN, SA OGROMNIM OSCILACIJAMA I U KONAČNICI JE UKAZAO DA U SKUPŠTINI POSTOJI POTENCIJAL ZA MNOGO BOLJE REZULTATE, ALI DA JE ON – DIJELOM ZBOG UNUTRAŠNJIH SLABOSTI, A DIJELOM ZBOG SLABOSTI VLADE – NEISKORIŠTEN. Statistički podaci to najbolje ilustruju – u prvom kvartalu je razmotreno prilično skromnih 18 mjera, u drugom (na istom broju zasjedanja) tačno dvostruko više (36), u trećem je došlo do pada na (skoro) trećinu (13), da bi u četvrtom kvartalu taj broj narastao za čak 5 puta (na 67). Zapravo, na 7 zasjedanja Skupštine, u četvrtom kvartalu 2016., utvrđeno je isto toliko mjera koliko na 13 održanih zasjedanja u prethodna 3 kvartala ove godine.

VIŠE OD POLOVINE OD UKUPNO ODRŽANIH REDOVNIH SJEDNICA, U 2016. GODINI, REALIZOVANO JE U 4. KVARTALU OVE GODINE. Što uz podatak da u trećem kvartalu, u kome je zabilježen najskromniji rezultat, nije održana nijedna, jasno potcrtava vezu između broja održanih redovnih sjednica i produktivnosti Skupštine u određenom periodu. Pritom, Poslovnik o radu Skupštine BPK precizno navodi da se „redovne sjednice Skupštine održavaju po potrebi, a najmanje jedanput mjesečno“. Ovu obavezu Skupština nije provela u čak 6 mjeseci 2016. godine. Odnosno, redovne sjednice je održavala tek svaki drugi mjesec, u prosjeku.

I PORED IZUZETNO VISOKE PRODUKTIVNOSTI U 4 KVARTALU, STVARNI EFEKTI TOG POSLA SU – ZBOG VRSTE MJERA I VREMENA NJIHOVOG DONOŠENJA – PRILIČNO SKROMNI. Gotovo polovinu razmotrenih mjera u ovom kvartalu predstavljaju izvještaji, koji se većinom odnose na rad javnih ustanova u 2015. g, i gotovo u potpunosti se radi o zaostacima iz prethodnog perioda, odnosno dokumentima koji su trebali biti razmotreni još u prvoj polovini godine. I čiji je smisao, ovim kašnjenjem, u značajnoj mjeri obezvrijeđen.

I PO INTENZITETU RADA I PO PRODUKTIVNOSTI, REZULTATI SKUPŠTINE BPK, U 2016. GODINI, NAJBOLJI SU U POSLJEDNJIH 6 GODINA. Zanemarimo li pad u izbornoj 2014. godini, možemo reći da od 2011. Skupština BPK kontinuirano popravlja stepen svoje realizacije.

NO, U NAJZNAČAJNIJEM POSLU JEDNE SKUPŠTINE – USVAJANJU ZAKONA – SKUPŠTINA BPK, U 2016. GODINI, DOŽIVJELA JE POTPUNI FIJASKO. Sa 20 zakona usvojenih u 2015. godni, Skupština je došla na tek 9 zakona usvojenih u 2016. Pri čemu su tek 2 novi, tzv. temeljni zakoni, a ostalo su tek izmjene i dopune postojećih dokumenata. U čak 8 od 12 posmatranih mjeseci nije usvojen nijedan zakon.

NAJVEĆI KVALITET U 2016. GODINI, PREDSTAVLJA USVAJANJE DVIJE STRATEGIJE – STRATEGIJE RAZVOJA KANTONA I STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA BPK GORAŽDE. Skupština BPK je, uz Skupštinu KS, jedina kantonalna skupština koja je u 2016. godini donijela više od 1 strategije.

SKUPŠTINA BPK, U AKTUELNOM SAZIVU, VEĆ TREĆU GODINU ZA REDOM, NIJEDAN OD KLJUČNIH DOKUMENATA ZA SVOJ RAD U TOKU GODINE NE DONOSI NA VRIJEME. Umjesto da budu usvojenI do kraja 2015, Program rada za 2016. usvojen je 9.3. a Budžet za 2016. 29.3.2016. Čime su prekršeni Poslovnik o radu Skupštine i Zakon o budžetima Federacije BiH. Slična situacija se ponavlja i sa Programom i Budžetom za 2017. koji nisu usvojeni do kraja 2016.

NASTAVLJA SE I OBESMIŠLJAVANJE PROGRAMA RADA SKROMNOM I NEPRAVOVREMENOM REALIZACIJOM MJERA.2016. godina je završila sa 43% mjera koje nisu realizovane, a planirane su Programom rada Skupštine.Još je lošija realizacija zakona – od 22 planirana, usvojeno je tek njih 5. Većina rokova nije ispoštovana, a veliki broj mjera za koje je bilo planirano da budu ralizovane još u prvoj polovini godine, nisu realizovane uopšte. Takvim pristupom se obesmišljava donošenje Programa rada.

SKUPŠTINA BPK JE U 2016. GODINI ODRŽALA I DVIJE TEMATSKE SJEDNICE. Na prvoj je razmatrana informacija o pripadnosti javnih prihoda FBiH BPK a druga je organizovana na temu obrazovanja, kulture i mladih BPK.CCI snažno zagovara potrebu organizovanja tematskih sjednica o ključnim problemima građana koje bi, u konačnici, trebale doprinijeti pronalasku rješenja za te probleme, te unaprijeđenju kvaliteta života građana. Ali, naglašavamo da one ne mogu biti izgovor za neodržavanje redovnih sjednica. Jer je neprihvatljivo da Skupština u čitavom kvartalu ne održi nijednu redovnu sjednicu, kao što se desilo u 3. kvartalu 2016. g.

RAZLIČIT JE STEPEN OZBILJNOSTI POSLANIKA, U OBAVLJANJU SVOJIH OBAVEZA I KORIŠTENJU DOSTUPNIH MEHANIZAMA ZA RAD U INTERESU GRAĐANA. 6 poslanika Skupštine BPK nisu, na skupštinskim zasjedanjima tokom 2016. g, diskutovali ni o jednoj od mjera koje su se pojavile na dnevnom redu Skupštine. 3 poslanika nisu postavili ili pokrenuli ni jedno pitanje ili inicijativu za čitavu godinu dana. 18 poslanika Skupštine BPK nisu podnijeli ni jedan amandman. Samo je jedan poslanik (Salko Obhođaš, ASDA) Skupštini, u posmatranom periodu, podnio prijedlog zakonskog rješena. Tek 11 poslanika je prisustvovalo svim zasjedanjima Skupštine u 2016. g. Osim toga, sjednice se napuštaju bez opravdanog razloga, pa dolazi i do prekida sjednica zbog nedostatka kvoruma. Što je potpuno neprihvatljivo i u kontekstu odgovornosti prema svojim glasačima i poslu koji se obavlja a i u kontekstu činjenice da je većina poslanika profesionalizovala svoj status, odnosno da primaju redovnu mjesečnu platu (15 u Skupštini BPK, a 5 u Domu naroda Parlamenta FBiH).

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA VLADI I SKUPŠTINI BPK PREPORUČUJU:

Ističemo potrebu većeg fokusiranja institucija vlasti na ključne probleme građana, u drugoj polovini mandata. I za povećanje stepena realizacije zakona i drugih mjera koje mogu poboljšati kvalitet života u ovom kantonu. Produktivnost bez pravilne fokusiranosti ostaje bez efekta na realni život i ostaje tek varljivi statistički podatak.

Potrebno je nastaviti sa organizovanjem tematskih sjednica i širokih javnih rasprava, o mjerama za dugoročno rješavanje najznačajnijih problema s kojima se suočavaju građani Kantona. Ali je te sjednice potrebno ravnomjerno rasporediti, tako da ne utiču na redovne obaveze i poželjan tempo rada, od najmanje jedne redovne(!) sjednice Vlade sedmično i najmanje jedne redovne(!) sjednice Skupštine mjesečno.

Ističemo i potrebu povećanja socijalne osjetljivosti, unutar institucija i nastavljanja usklađivanje primanja i privilegija političara sa opštom situacijom u društvu, na tragu inicijativa koje su se već pojavile u samoj Skupštini.

I konačno, ističemo potrebu da vlast stoji iza određenog sistema moralnih vrijednosti, karakterističnih za razvijena demokratska društva i da se osobama sa potvrđenim presudama, i to još u domenu prevara, ne omogućava da postanu nosioci visokih javnih funkcija i upravljaju javnim novcem i sudbinom građana. I da se poštuje moralni kodeks u kome takve osobe mogu ili same podnijeti ostavku ili moraju biti smijenjene. Inače sama stranka iz koje dolaze i institucija vlasti na sebe preuzimaju i odgovarajuće hipoteke i odgovornost za moguće posljedice.      

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina