Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

29.11.2016

REZULTATI RADA VLADE I SKUPŠTINE BPK GORAŽDE U PRVIH 9 MJESECI 2016. NIJEDAN USVOJEN ZAKON U TREĆEM KVARTALU

BEZ OBZIRA NA GENERALNO NISKU PRODUKTIVNOST I VELIKI PROCENAT MJERA KOJE PREDSTAVLJAJU BAVLJENJE VLASTI SAMOM SOBOM, U POSMATRANOM PERIODU DONEŠENE SU I NEKE VRLO ZNAČAJNE MJERE. S druge strane, spisak nerealizovanog je krajnje zabrinjavajući.

AMBICIOZNOST KOJU JE POKAZALA SKUPŠTINA, KREIRAJUĆI NAJOBIMNIJI PROGRAM RADA U POSLJEDNJIH 6 GODINA, POKAZALA SE NEUTEMELJENOM – REALIZACIJA PLANIRANOG JE VRLO SKROMNA. Od 120 mjera Programom rada Skupštine BPK planiranih za realizaciju u 2016. godini, u prvih 9 mjeseci realizovano je svega njih 28. U posljednji kvartal godine se ušlo, dakle, sa više od tri četvrtine nerealizovanog Programa rada. Pri čemu za veliki broj mjera nisu ispoštovani planirani rokovi za razmatranje iako je vrijeme razmatranja i donošenje odluke o njima od presudnog značaja za njihov smisao, odnosno projektovani cilj. Ovdje prije svega mislimo na veliki broj izvještaja i informacija, u vezi kojih Skupština samo pravovremenim razmatranjem može izvršiti svoju kontrolnu ulogu i, reagujući na vrijeme, eventualno spriječiti moguću štetu. Jer, primjera radi, ako Informaciju o efektima podsticaja u privredi za 2015. ili Informaciju o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK Goražde za 2015, razmotrite na početku, ili bar do kraja polovine 2016. još uvijek možete reagovati i intervencijama u 2016. godini, ispraviti eventualno uočene nedostatke. Razmatranjem takvih informacija krajem 2016. vi ste izgubili tu mogućnost da nešto uradite.

Čak 33 (od 42 planirana) izvještaja i 14 (od 15 planiranih) informacija nisu razmotrene u prva tri kvartala 2016, iako su po Programu trebali biti. Kao ni 11 od 15 planiranih zakona, što je najlošiji rezultat u posljednjih 6 godina.

SKUPŠTINA NIJEDAN OD KLJUČNIH DOKUMENATA ZA SVOJ RAD U TOKU GODINE NIJE DONIJELA NA VRIJEME. Umjesto da oba budu usvojena do kraja 2015, Program rada za 2016. usvojen je 9.3. a Budžet za 2016. 29.3.2016. Ovim su prekršeni Poslovnik o radu Skupštine i Zakon o budžetima Federacije BiH.

DOK JE INTENZITAT RADA VLADE BPK GORAŽDE NA KVARTALNOM NIVOU RELATIVNO UJEDNAČEM – TAČNIJE, ODSTUPANJA NISU TAKO ZNANAČAJNA DA BI PRESUDNO UTICALA NA REZULTATE – U EFIKASNOSTI I PRODUKTIVNOSTI KOJU POKAZUJE VLADA BPK, OD SREDINE PROŠLE GODINE, PRISUTNE SU STALNE OZBILJNE OSCLACIJE. Broj razmotrenih mjera u trećem kvartalu 2015. bio je 293, a u četvrtom je „skočio“ na 423, da bi u 2016, po kvartalima, prvo pao na svega 212, pa se opet digao na 432, da bi u trećem kvartalu, ponovo pao - na 326. 

OPŠTA PRODUKTIVNOST VLADE, U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE, ZA RAZLIKU OD SKUPŠTINE, JE NAJVIŠA U POSLJEDNJIH 6 GODINA. Vlada je u ovom periodu realizovala čak 968 mjera.

VEĆINA MJERA KOJE SU SE NAŠLE NA DNEVNIM REDOVIMA SJEDNICA VLADE BPK GORAŽDE SU DNEVNO – OPERATIVNOG KARAKTERA. Različite odluke, saglasnosti, rješenja i zaključci, koji uopšte ne idu prema Skupštini, čine 70% od svih razmatranih mjera. Izvještaji i informacije predstavljaju dodatnih 15% u ukupnoj masi, pri čemu se kasnilo ili nisu upšte utvrđene upravo neke koje su bile planirane za razmatranje od strane Skupštine, u posmatranom periodu. S druge strane, mjere kojima se sistemski rješavaju neki problemi – i o kojima postoji obaveza izjašnjavanja Skupštine – prisutne su u gotovo simboličnom procentu. Zakona je tek 0,8% u ukupnoj masi realizovanih mjera, i to je jedan od najnižih procenata, poredimo li rad svih kantonalnih vlada, u proteklom periodu. A strategija je cca 0,4%. 

UTVRĐENO JE SVEGA 5 OD 21 ZAKONA PLANIRANOG PROGRAMOM RADA VLADE ZA 2016. GODINU. UZ JOŠ 3 „NEPLANIRANA“. Svega 8 realizovanih zakona, za 9 mjeseci rada, najlošijiji je rezultat u radu Vlade u posljednjih 6 godina. Tri puta lošiji od rezultata iz 2013, recimo.

PROGRAM RADA JE, INAČE, POSMATRAJUĆI SVE PLANIRANE MJERE ZAJEDNO, DO 30.09. REALIZOVAN U PROCENTU OD 57%. Trećina mjera kojima je rok za realizaciju bio u nekom od prvih 9 mjeseci 2016, nije realizovana. 

NAJZNAČAJNIJI REZULTAT U KONTEKSTU ISPUNJAVANJA PLANIRANIH OBAVEZA JE USVAJANJE 3 OD 4 PLANIRANE STRATEGIJE. Pored izuzetno značajne Strategije razvoja BPK za period 2016-2020, za koju je usvojen i Akcioni plan za njeno provođenje, tu su i Strategija razvoja turizma i komunikaciona strategija Vlade. No, nažalost nije usvojena takođe vrlo značajna Strategija razvoja poljoprivrede Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2020. godina. Inače, 

3 UTVRĐENE STRATEGIJE, PREDSTAVLJAJU I NAJBOLJI REZULTAT, U OVOM KONTEKSTU, OD SVIH KANTONALNIH VLADA. Broj utvrđenih zakona je, međutim, jedan od najnižih – manje zakona, u prvih 9 mjeseci 2016, utvrdile su jedino vlade Posavskog i Kantona 10.

OSIM POMENUTIH STRATEGIJA, U PRVIH 9 MJESECI 2016. UTVRĐENE SU JOŠ NEKE ZNAČAJNE MJERE, KOJE MOGU DOPRINIJETI POBOLJŠANJU KVALITETA ŽIVOTA GRAĐANA. Tu su Odluka o usvajanju Prostornog plana BPK Goražde za period 2008.-2028. godine, Studija i plan energetske efikasnosti, Akcioni plan za borbu protiv korupcije, Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju BPK-a, Odluka o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2016. godinu, Zakon o dopunama Zakona o pravima osoba koje se iz BPK Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta. 

S DRUGE STRANE, SPISAK NEREALIZOVANOG JE KRAJNJE ZABRINJAVAJUĆI. Nije realizovan čitav niz izuzetno značajnih mjera, čije je usvajanje bilo planirano do 30.09.2016: pomenuta Strategija razvoja poljoprivrede, Dokument okvirnog Budžeta BPK Goražde 2017.- 2019., Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u BPK Goražde za period 2013.-2018, Akcioni plan neprofitno-socijalnog stanovanja, Zakon o unapređenju lokalnog poslovanja BPK Goražde, Zakon o turizmu, Zakon o koncesijama BPK Goražde, čitav niz analiza (od Analize prirodnog priraštaja u posljednjih 10 godina i Analize potreba socijalno isključene djece, do Analize stanja i perspektive razvoja šumarstva),... Takođe...

JOŠ UVIJEK NIJE USVOJEN AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE REFORMSKE AGENDE. Iako je još u julu prošle godine razmatrala (i prihvatila) Reformsku agendu, Vlada BPK ni do kraja trećeg kvartala 2016. godine nije utvrdila Akcioni plan za provođenje Agende, što osim nje nisu učinile još jedino Vlade Posavskog i Zapadnohercegovačkog kantona.

VLADA BPK KONTINUIRANO KRŠI ZAKON O BUDŽETIMA U FBIH. Vlada BPK, nije utvrdila nacrt Budžeta BPK za 2016. godinu, do 1. novembra 2015, nego tek 7. decembra, čime je prekršila Zakon o Budžetima u FBiH. Daljni razvoj događaja rezultirao je da je prijedlog Budžeta za tu godinu, na Vladi utvrđen tek 11.02. a u Skupštini usvojen 29.03.2016, umjesto prije kraja 2015, kako to nalaže Zakon. I sa donošenjem Budžeta za 2017. ponovo se kasni i ponovo krši Zakon – Vlada ponovo nije nacrt Budžeta usvojila do Zakonom predviđenog roka. Niti je, u za to predviđenom roku, utvrdila Dokument okvirnog budžeta BPK za period 2017-2019. godina. 

VLADA BPK GORAŽDE U KONTINUITETU, KRŠI I ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U BIH. Sastavom Vlade, u kojoj je, od 9 članova, svega 1 žena, Vlada krši Zakon o ravnopravnosti polova, koji nalaže da procenat manje zastupljenog pola ne smije biti ispod 40% i da se sve drugo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje istim Zakonom nalaže. 

NA KRAJU... Centri civilnih inicijativa, podsjećaju Vladu i Skupštinu BPK na obavezu da do kraja godine usvoje programe rada i Budžet za 2017. I preporučuju da se u nastavku rada još više fokusiraju na ključne probleme građana i sistemske mjere kojima se ti problemi mogu riješiti i dovesti do poboljšanja kvaliteta života u BPK.

 
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina