Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

16.11.2016

RAD VIJEĆA MINISTARA I PS BiH U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE. ZAKONI SE SPORO DONOSE

NO, ČINJENICA JESTE DA SE I ZAKONI, NAROČITO TEMELJNI, A POGOTOVO STRATEGIJE, TEŠKO USVAJAJU NA DRŽAVNOM NIVOU. I TO BEZ OBZIRA NA SVE PRITISKE IZ EU I NA ČINJENICU DA NJIHOVO NEUSVAJANJE GRAĐANE OVE ZEMLJE OSTAVLJA BEZ DESETINA I STOTINA MILIONA EURA BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZ PREDPRISUPNIH FONDOVA EU. Primjera posljedica nerazumne politike, koja producira unutrašnje sukobe u zemlji, a prema EU se ponaša kao da ona nešto treba od nas, pa se njoj postavljaju uslovi, da se prilagodi našim, često nedemokratskim, normama, je previše. Spomenimo samo da uprkos prijetnji mnogo ozbiljnijim sankcijama od strane Energetske zajednice EU, BiH još nije usvojila Energetsku strategiju na državnom nivou, niti državni zakon o gasu, koje su trebale biti usvojene do kraja 2014. Zbog nedostatka strategija ruralnog razvoja i poljoprivrede, zemlja je, u prethodnim godinama, ostala bez značajnih sredstava iz IPA fondova, namijenjenih razvoju poljoprivrede. Zbog problema sa usvajanjem Strategije saobraćaja, zamalo je ostala bez već odobrenih sredstava za nekoliko velikih infrastrukturnih projekata. Najnoviji problem oko Poslovnika Komiteta za stabilizaciju i pridruživanje još je jedna u nizu potpuno besmislenih blokada.

A, S DRUGE STRANE, UPRAVO JE AKTUELNA VLADAJUĆA KOALICIJA, NA DRŽAVNOM NIVOU, POKAZALA DA SE DRUGAČIJIM ODNOSOM, MOŽE DOĆI DO REZULTATA OD KOJIH KORIST MOGU IMATI SVI GRAĐANI I SVI DIJELOVI ZEMLJE. Podsjetimo na rezultate Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u omogućavanju izvoza nekih bh. proizvoda, u prethodnom periodu i na državničko ponašanje u nekim spornim situacijama u odnosima sa susjedima. Ili na harmonizaciju krivičnog zakonodavstva BiH sa međunarodnim pravom, koja je rezultirala skidanjem BiH sa „sive liste“ Moneyval-a. No... još uvijek ne postoji snaga za značajnije iskorake i rezultate. Pa, zato...

REZULTATI RADA VM BiH, U ZAKONODAVNOJ SFERI, SU PRILIČNO SKROMNI. U prvih 9 mjeseci 2016. g, utvrđeno je 14 zakona, od kojih su svega 2 temeljni, a ostalo su tek izmjene i dopune postojećih zakona. 

OZBILJNOST PROBLEMA U VEZI SA ZAKONIMA SE NAJBOLJE VIDI PRI ANALIZI REALIZACIJE PLANIRANOG PROGRAMOM RADA. Tri mjeseca do kraja godine, nije bilo realizovano čak 82% zakona iz Programa rada za 2016. godinu. Odnosno – 46 od 56 planiranih zakona. 

KASNI SE I SA REALIZACIJOM OBAVEZA IZ REFORMSKE AGENDE. U posljednjem izvještaju Vijeća ministara BiH o provođenju Akcionog plana, u okviru nadležnosti Vijeća ministara BiH, do kraja avgusta 2016. godine, u potpunosti je provedeno 53% planiranih mjera. S druge strane...

REALIZACIJA STRATEGIJA, U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE JE IZNAD PROSJEKA PRETHODNOG MANDATA. Štaviše, praktično, za godinu i po, od preuzimanja dužnosti, aktuelno Vijeće ministara, utvrdilo je gotovo jednak broj strategija koliko ih je utvrđeno u kompletnom prethodnom četverogodišnjem mandatu – 8 u 2015 godini i 5 u prvih 9 mjeseci 2016. godine. Nažalost...  

MEĐU UTVRĐENIM STRATEGIJAMA NISU I IZUZETNO ZNAČAJNE STRATEGIJE RAZVOJA BIH, STRATEGIJA SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I STRATEGIJA ZAPOŠLJAVANJA U BIH ZA PERIOD DO 2020. GODINE. Pomenute strategije, na čije se usvajanje već predugo čeka, treba da daju temeljne smjernice budućeg ekonomskog i socijalnog razvoja zemlje i omoguće kvalitetniji pristup IPA II fondovima. S druge strane, izuzetno važna, Strategija za reformu sektora pravde u BiH je usvojena, ali se na akcioni plan za njeno provođenje čeka više od godinu dana. A pri tome je Strategija bila planirana za period 2014-2018. 

MEĐU NEREALIZOVANIM STRATEGIJAMA, KOJE SU PLANIRANE PROGRAMOM RADA ZA 2016. GODINU, JE I STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE U BIH. Pri čemu je, bez sumnje, zanimljivo, da stretegiju za borbu protiv diskriminacije treba da donesu institucije koje i same vrše diskriminaciju – Vijeće ministara na polnoj osnovi, a PS BiH na nacionalnoj - i ne rade ništa na njenom otklanjanu. Podsjetimo, naime, da Vijeće ministara krši Zakon o ravnopravnosti polova, koji propisuje da je najmanja zastupljenost jednog pola u sastavu institucije 40% i da se sve drugo smatra diskriminacijom, a PS BiH i dalje krši presudu Međunarodnog suda za ljudska prava i u Domu naroda nema mjesta za pripadnike tzv. „Ostalih“. 

NEPRIHVATLJIVO DUGO JE TRAJAO I PROCES DONOŠENJA „MEHANIZMA KOORDINACIJE“, POGO-TOVO IMAJUĆI U VIDU DA JE TO BIO JEDAN OD GLAVNIH USLOVA ZA PODNOŠENJE KREDIBILNE APLIKACIJE ZA ČLANSTVO U EU. Usklađen pristup u razvoju politika i koordinacije između različitih dijelova uprave, još uvijek, u velikoj mjeri izostaje, a potrebno je i usvajanje novog strateškog okvira za javnu upravu, jer u toj oblasti nije zabiljižen napredak, na šta je upozoreno i u posljednjem godišnjem izvještaju Evropske komisije.

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH JE, ZA RAZLIKU OD VIJEĆA MINISTARA, U TREĆEM, “PREDIZBORNOM”, KVARTALU DOŽIVJELA DRAMATIČAN PAD I INTENZITETA RADA I PRODUKTIVNOSTI, ŠTO JE I UKUPNE DEVETOMJESEČNE REZULTATE SVELO NA SKROMAN NIVO. Pa su rezultati koje su Predstavnički i Dom naroda ostvarili u prvih 9 mjeseci 2016. među najlošijim u posljednjih 6 godina. Predstavnički dom je razmotrio 258 a Dom naroda 161 mjeru, na dnevnim redovima svojih sjednica. 

NASTAVLJENA JE VIŠEGODIŠNJA PRAKSA U PSBIH DA SE USVAJA MALI BROJ ZAKONA, A, S DRUGE STRANE, ODBIJA GOTOVO ISTI, A PONEKAD I VEĆI OD BROJA USVOJENIH. Parlamentarna skupština BiH je za prvih 9 mjeseci 2016. godine usvojila svega 18 zakona, što je cca 1/5 od broja zakona, radnim planovima domova PSBiH planiranih za usvajanje u 2016. godini, a odbila – isto toliko, pri čemu su još 2 zakona povučena iz procedure, a za 9 zakona je obustavljena daljnja procedura. Što ukupan broj zakona koji nisu uspješno završili svoju proceduru usvajanja, čini zapravo znatno većim od broja usvojenih zakona.

Pozitivno je jedino to da je broj oborenih zakona kojima je predlagač Vijeće ministara relativno mali – 5 od 18 ukupno. Što u nekim periodima u prošlosti nije bio slučaj, kada je Parlament odbijao značajan broj zakona koji je dolazio od Vijeća ministara, a što je ukazivalo na tek formalno postojanje vladajuće koalicije. 

ZABRINJAVA I SKROMAN UČINAK PS NA USVAJANJU ZAKONA UTVRĐENIH OD VM U POSMATRANOM PERIODU. U prvih 9 mjeseci 2016, PS BiH se, u kontekstu zakona, uglavnom bavila zaostacima iz prošle godine. Od 14 zakona koje je Vijeće ministara utvrdilo u prvih 9 mjeseci ove godine, PS BiH usvojila je svega 2. 

POZITIVNA SPECIFIČNOST DRŽAVNOG PARLAMENTA, U BH OKVIRIMA, JE ZNAČAJNO UČEŠĆE POSLANIKA U KREIRANJU ZAKONA O KOJIMA SE RASPRAVLJA NA SJEDNICAMA PARLAMENTA -  POSLANICI I DELEGATI PSBIH U PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE BILI SU PREDLAGAČI SKORO IDENTIČNOG BROJA ZAKONA KAO I VIJEĆE MINISTARA BIH. Tokom prvih 9 mjeseci 2016. godine u proceduri PSBiH je bilo ukupno 65 zakona, pri čemu je Vijeće ministara BiH bilo je predlagatelj njih 34, dok su predlagači ostalih 31 bili poslanici i delagati PS BiH, bilo samostalno, bilo u okviru formalnih ili neformalnih grupa. Kuriozit je da je usvojeno 13 a odbijeno 5 zakona kojima je predlagač Vijeće ministara, a da je usvojeno 5 a odbijeno 13 zakona koji su predloženi od strane poslanika. 

DOK SE U MNOGIM SEGMENTIMA RADA PS BIH MOGU IZREĆI OZBILJNE ZAMJERKE, U KONTEKSTU TRANSPARENTNOSTI SITUACIJA JE GOTOVO BESPRJEKORNA. Parlamentarna skupština BiH već godinama predstavlja instituciju koja je u domenu transparentnosti dostigla respektabilan nivo, i koja predstavlja pozitivan primjer drugim institucijama, koje žele unaprijediti transparentnost svoga rada. Između ostalog, web stranica PSBiH svojom funkcionalnošću, količinom podataka i redovitošću ažuriranja, omogućava efikasno informisanje svih zainteresovanih o radu ove institucije. 

I PORED PRILIČNO LOŠIH REZULTATA NA PLANU ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI DRŽAVNE VLASTI,  ZA PRVIH 9 MJESECI 2016. GODINE NAPRAVLJENI SU ZNAČAJNI POMACI NA EVROPSKOM PUTU BIH. No, treba biti potpuno svjestan da su ovo tek početni koraci i da ozbiljan rad na transformaciji zemlje i njenom usklađivanju sa „evropskim“ standardima, tek treba da slijedi. Ali da će za to biti potrebna mnogo veća odgovornost unutar političkog establišmenta zemlje, od one kojoj svih ovih godina svjedočimo. 

ZA KRAJ… Pozivamo predstavnike vladajuće koalicije, koji su članovi Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH, da, u nastavku, povećaju intenzitet rada i produktivnost i pokušaju amortizovati posljedice koje je kampanja za lokalne izbore imala i na rad državne vlasti, prije svega PS BiH. Samo povratak na stvarne probleme građana i koncentrisanje energije na njihovo rješavanje, može dovesti do poboljšanja kvaliteta života građana ove zemlje i do približavanja Evropskoj uniji i njenim standardima. A svjesne blokade pokušaja da se život građana ove zemlje učini boljim, motivisane uskostranačkim ili ličnim interesima, CCI najoštrije osuđuje.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina