Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

16.08.2016

REZULTATI RADA VLADE I NARODNE SKUPŠTINE RS U PRVOJ POLOVINI 2016 - REPUBLIKA SRPSKA JOŠ NEMA STRATEGIJU RAZVOJA

Prva polovina 2016. godine, u Republici Srpskoj, obilježena je
- daljnom radikalizacijom političkih sukoba, koja je svoj manifestacioni oblik dobila u istovremenom organizovanju mitinga opozicije i vlasti, sredinom maja,
- finansijskom krizom, udovoljavanjem zahtjevima MMF-a, i čekanjem na odobrenje kredita, kojom bi se začepile rupe u budžetu, te...
- ponovnim pogoršanjem odnosa u zemlji, nakon perioda dobre saradnje i koordinacije između entitetskih vlada i Vijeća ministara.
Dodatno zabrinjava što, u ovo predizborno vrijeme, niko ne pokazuje želju da dođe do smirivanja situacije, nego se potencijalne glasače, umjesto pozitivnom retorikom, realnim ekonomskim projektima i fokusiranošću na kvalitet života građana, pokušava animirati upravo produbljivanjem sukoba, negativnim kampanjama, diskvalifikacijama političkih protivnika i opštom destabilizacijom prilika.

REZULTATI VLADE RS OSTVARENI U PRVOJ POLOVINI 2016. GODINE NAJLOŠIJI SU POLUGODIŠNJI REZULTATI U AKTUELNOM MANDATU, ALI SU IZNAD PROSJEKA PRETHODNOG MANDATA, ODNOSNO PERIODA 2011-2014. U prvom polugodištu 2015. razmotreno je 1570 mjera, na 47 sjednica Vlade, u drugom 1654 mjere, na 51 sjednici Vlade, a u prvom polugodištu 2016. 1395 mjera na 36 sjednica Vlade. Polugodišnji prosjek prethodnog mandata iznosio je 1021 mjeru na 33 sjednice Vlade.

I INTENZITET RADA I PRODUKTIVNOST VLADE RS U 1. POLOVINI 2016. G. NIŽI SU OD REZULTATA FEDERALNE VLADE. Vlada FBiH, u posmatranom je periodu održala 30% više sjednica od Vlade RS i na njima razmotrila 18% više mjera. S druge strane, Vlada RS je utvrdila 3 zakona više od Vlade FBiH.

NAJVEĆI DIO MJERA KOJIMA SE BAVI VLADA DNEVNO JE OPERATIVNOG KARAKTERA. Različite informacije, rješenja, odluke, saglasnosti, izvještaji i planovi i programi predstavljaju 83% od ukupnog broja razmotrenih mjera. Pri tome, npr. od ukupnog broja rješenja, njih 25% su rješenja o odobrenju službenih putovanja članova Vlade RS i republičkih institucija, 22% rješenja se odnose na kadrovsku politiku, a 27% su u vezi sa intervencijama na budžetska sredstva kroz realokacije između različitih institucija Vlade RS. U strukturi izvještaja, najviše ih je koji se odnose na izvršena službena putovanja - 24%. Dakle, veliki broj mjera koji se usvaja spadaju u dnevno-operativne poslove koji nemaju nikakav značaj za život građana RS. Zakoni, s druge strane, predstavljaju tek 3,7% svih razmotrenih mjera. A strategije 0,6%. Ipak...

BEZ OBZIRA NA NIZAK PROCENAT ZASTUPLJENOSTI U UKUPNOJ KOLIČINI RAZMOTRENIH MJERA, REALIZOVAN JE ZNAČAJAN BROJ STRATEGIJA. Vlada RS je, u prvoj polovini 2016, utvrdila 9 strategija, od čega 4 u prijedlogu a 5 u nacrtu. Ukupni utisak kvari jedino činjenica da RS još uvijek nema svoju Strategiju razvoja za naredni period, iako je ista bila planirana još programima rada i Vlade i Skupštine za 2015. godinu.

S DONOŠENJEM PROGRAMA RADA VLADE KASNILO SE PREKO 100 DANA. Program rada Vlade RS za 2016. g. usvojen je 11.04.2016, čime je prekršen Poslovnik o radu Vlade koji precizno definiše obavezu da se Program rada za određenu godinu donosi prije kraja prethodne. Iako se u svih posljednjih 10 godina može uočiti nepoštivanje Poslovnika, kada je u pitanju usvajanje programa rada, ipak je primjetno da je ovaj posao najteže išao u posljednje dvije godine, kao jedine u kojima programi rada nisu usvojeni do kraja prvog kvartala.

OSIM BUDUĆNOSTI, VLADA RS PLANIRA I SVOJU PROŠLOST. Neprilagođavanje sadržaja Programa rada činjenici značajnog kašnjenja u njegovom usvajanju, rezultira strukturnom greškom u Programu, koja, između ostalog, dovodi u pitanje vjerodostojnost statističkih podataka o njegovoj realizaciji. Naime, iako je usvojen u četvrtom mjesecu, Program rada Vlade RS za 2016. godinu, sadrži i plan za 1. kvartal. Sa čak 145 različitih mjera. Što znači da se u „planu“ za taj period, koji je u trenutku usvajanja Programa rada bio prošlost, nalazi više od trećine mjera sadržanih u Programu. Još veći problem je što su u Program, koji je po definiciji plan rada za naredni period, unešene i mjere koje su realizovane prije nego je Program usvojen. Pa je Program, faktički, u trenutku svog usvajanja već bio realizovan u procentu od 20%.

FINANSIJSKA STABILNOST JE POLJULJANA I ZAVISI OD DUGO OČEKIVANOG KREDITA MMF-a, DOK JE SAMA STRUKTURA BUDŽETA NEPOVOLJNA. Vlada RS ima sve izraženiji problem sa javnom potrošnjom i punjenjem budžeta. U čekanju na ishod pregovora o novom Stand by aranžmanu sa MMF-om, već kasne isplate iz budžeta po raznim osnovama. Inače, najviše budžetskih sredstava, Budžetom RS za 2016, planirano je za oblast "Rashodi za lična primanja" – više od 720 miliona KM. A za otplatu dugova u 2016. godini planirano je čak 668 miliona, što je u odnosu na prethodnu 2015. godinu uvećanje za preko 140 miliona KM. Iz opozicije upozoravaju: "Došli smo u situaciju da će sljedeće godine skoro pola izvornih prihoda iz ove godine ići za otplatu kreditnih sredstava“. A zaduživanje se i dalje nastavlja. A da javnost nije upoznata sa uslovima pod kojim se ono vrši, niti sa planovima na koji će se način novac trošiti. A ta netransparentnost je krajnje zabrinjavajuća, jer ako i ovaj kredit ode na javnu potrošnju, umjesto na razvoj privrede i povećanje broja radnih mjesta u zemlji, mi ćemo definitivno biti u dužničkom ropstvu. Ako to već nismo.

I U POSMATRANOM PERIODU, ZABILJEŽENO JE KRŠENJE POSLOVNIKA I ZAKONA OD STRANE VLADE RS. Kršenje Poslovnika o radu Vlade RS, registrovano je u segmentu obaveze Vlade da odgovara u naznačenom roku na poslanička pitanja i inicijative. Nastavljeno je i kršenje Poslovnika, nepoštovanjem rokova za usvajanje programa rada. Vlada RS, nastavlja da krši i Zakon o ravnopravnosti polova u BiH, koji propisuje da je najmanja zastupljenost manje zastupljenog pola 40% i da se sve drugo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje istim Zakonom nalaže. Podsjetimo, trenutna zastupljenost žena u Vladi RS je 24%.

TRANSPARENTNOST RADA VLADE JE NA PRIHVATLJIVOM NIVOU, UZ NEKE OZBILJNE ZAMJERKE. CCI posebno izražava nezadovoljstvo zbog dužine vremena potrebnog za dobijanje zapisnika sa sjednica Vlade – jer nam se isti dostavljaju čak i sa višemjesečnim kašnjenjem.

AKCIONI PLAN RS ZA REALIZACIJU REFORMSKE AGENDE NE REALIZUJE SE PLANIRANOM DINAMIKOM. Ni do kraja prve polovine 2016. nisu realizovane ni sve mjere planirane za realizaciju u 2015. g.

TRENUTNI ODNOS VLADE I NS RS, IAKO ZA RAZLIKU OD STANJA U FEDERACIJI, NE POSTOJE NIKAKVI PROBLEMI U VLADAJUĆOJ VEĆINI, KOJI BI DOVODILI DO BLOKADA U RADU INSTITUCIJA I OMETALI PROCES USVAJANJA MJERA, ZAPRAVO NIJE NAJFUNKCIONALNIJI. Vlada i Skupština, u određenim segmentima, međusobno negativno utiču na svoje rezultate rada. Nehatnim odnosom prema procesu planiranja NS RS, odnosno nepoštovanjem potrebe da programi rada obje institucije budu usvojeni prije početka godine na koju se odnose, Narodna skupština negativno utiče i na svoje i na rezultate Vlade. Kao i na relevantnost tih dokumenata i statističkih podataka o njihovoj realizaciji. S druge strane, nedovoljna efikasnost Vlade, kako u kreiranju dokumenata, tako i u njihovom prebacivanju iz forme nacrta u formu prijedloga, rezultira nedovoljnom realizacijom planiranih obaveza Narodne skupštine.

REZULTATI NS RS, U PRVOJ POLOVINI 2016, ISPOD SU PROSJEKA PRETHODNOG MANDATA. 92 razmotrene mjere i 28 usvojenih zakona, za 6 i po mjera i 4 usvojena zakona su manje od polugodišnjeg prosjeka za period 2011-2014. S druge strane, u prvih 6 mjeseci 2016. je održano više zasjedanja, što znači da je i efikasnost NS RS, u posmatranom periodu, bila manja od prosjeka u prethodnom mandatu. No...

PERMANENTNA POLITIČKA KRIZA UNUTAR VLADAJUĆIH KOALICIJA U DRUGOM BH ENTITETU, KOJA SE UVIJEK NAJDRAMATIČNIJE REFLEKTUJE NA REZULTATIMA RADA PARLAMENTA, UČINILA JE DA SU I OVAKO SKROMNI REZULTATI NS RS, KAO ŠTO SU OSTVARENI U PRVOJ POLOVINI 2016, IPAK BOLJI OD REZULTATA PARLAMENTA FBIH. Provevši na sjednicama dvostruko više vremena od članova oba doma Parlamenta FBiH zajedno, poslanici NS RS su usvojili i skoro duplo više zakona – 28, u odnosu na 15, koliko ih je u prvoj polovini 2016. usvojio Parlament FBiH.

PROGRAM RADA NS RS PONOVO NIJE USVOJEN PRIJE POČETKA GODINE NA KOJU SE ODNOSI. Program rada NS RS za 2016. godinu usvojen je tek 15.03.2016. Zanimljivo je da Poslovnikom o radu NS RS nije precizno definisan rok za usvajanje godišnjeg programa rada. Što umjesto da bude shvaćeno u smislu da nema potrebe da se unosi rok za izradu godišnjeg programa rada jer se podrazumijeva da on treba da bude donesen prije početka godine na koju se odnosi, od rukovodstva NS RS se shvata kao izgovor za donošenje programa uz ozbiljna kašnjenja. Pa, nijednom u posljednjih 10 godina Program rada nije donešen prije početka godine na koju se odnosi (u 3 navrata je donesen tek u 4. mjesecu).

POSLANICI NS RS ČESTO KRŠE POSLOVNIK O RADU NS. Poslanici jedni druge, na skupštinskim zasjedanjima, nazivaju lopovima, kriminalcima, pričaju o privatnim životima drugih poslanika u svojim diskusijama, dobacuju jedni drugima dok neko oficijelno ima riječ i nalaze se svojim ponašanjem konstantno na ivici incidenta. Takođe, veoma često, poslanici svoje diskusije od 10 ili 20 minuta, osim u uvodnom izlaganju, svode na diskusiju koja nema veze sa aktuelnom tačkom dnevnog reda i na taj način opstruišu efikasnost u sopstvenom radu. Pri svemu tome, iako planiran i prošlogodišnjim i ovogodišnjim programima rada NS RS, Kodeks ponašanja narodnih poslanika u NS RS još uvijek nije došao na dnevni red Skupštine.

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA, upozoravajući na opasnost da predizborna kampanja, za lokalne izbore, dodatno negativno utiče na rezultate rada vlasti u narednom periodu, pozivaju Vladu i Narodnu skupštinu da to ne dozvole, nego da intenziviraju svoj rad u nastavku, koncentrišući se na ključne probleme građana i njihovo rješavanje, na realizaciju Akcionog plana za Reformsku agendu i Evropski put BiH, te, na realizaciju obaveza iz svojih programa rada za ovu godinu, a u čemu je u prvoj polovini godine učinjen ozbiljan zaostatak. Takođe pozivamo sve učesnike u političkom i javnom životu na odgovorno ponašanje, pozitivne političke kampanje, nedizanje tenzija, te odsustvo, osudu i sankcionisanje svakog oblika govora mržnje, bez obzira od koga dolazio.
naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina