Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

08.08.2016

MONITORING RADA VLADE I SKUPŠTINE BPK GORAŽDE U PRVOJ POLOVINI 2016. - DOBRA PRODUKTIVNOST VLADE, OSREDNJA SKUPŠTINE

ZA RAZLIKU OD ZAKONA, BROJ UTVRĐENIH STRATEGIJA, KAO DRUGE ZNAČAJNE VRSTE MJERA KOJOM SE DUGOROČNO, SISTEMSKI RJEŠAVAJU ODREĐENI PROBLEMI I OTVARA MOGUĆNOST ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA GRAĐANA, BILJEŽI IZNIMAN RAST. Sa 3 realizovane strategije u prvih 6 mjeseci 2016. godine (među kojima je i ključna Strategija razvoja kantona), Vlada BPK je za 6 mjeseci utvrdila više strategija nego što ih je utvrđeno u kompletnom prethodnom mandatu.

VLADA BPK JE BILA PRVA OD KANTONALNIH VLADA KOJA JE RAZMATRALA REFORMSKU AGENDU ZA BIH, ZA PERIOD 2015-2018, ALI JOŠ UVIJEK NIJE DONIJELA AKCIONI PLAN ZA NJENU PROVEDBU. Iako je još u julu prošle godine razmatrala (i prihvatila) Reformsku agendu, Vlada ni do kraja prve polovine 2016. godine (pa ni do početka avgusta) nije utvrdila Akcioni plan za provedbu Agende, što osim nje nisu učinile još jedino Vlade PK i ZHK.

VLADA BPK IMA OZBILJNIH PROBLEMA U POŠTOVANJU PROPISA KOJI REGULIŠU NJEN RAD. Program rada Vlade BPK usvojen je 10.03.2016., što znači da je prekršen Poslovnik o radu Vlade koji precizno definiše obavezu da se Program rada za određenu godinu donosi prije kraja prethodne. Prekršen je i Zakon o Budžetima u FBiH, time što je umjesto do 1. novembra 2015. godine, kako propisuje Zakon, Vlada BPK je prijedlog Programa rada utvrdila tek 11.02.2016.   

VLADA IMA PRILIČNO DOBRU REALIZACIJU VLASTITIH PLANIRANIH OBAVEZA. Program rada Vlade BPK za 2016. godinu, u sebi sadrži 300 mjera, što je daleko najviše do sada (skoro kao 3 godišnje programa rada, u prethodnom mandatu, zajedno). Ali ono što je zaista fascinantno je da je procenat realizacije programa rada, u prvoj polovini 2016. godine, bez obzira na takav obim programa u ovoj godini, najveći u posljednjih 6 godina, posmatrajući adekvatne periode. Zapravo, broj realizovanih planiranih mjera u prvoj polovini 2016. godine (123) veći je od broja realizovanih planiranih mjera u prvim polovinama sve 4 godine prethodnog mandata zajedno. 

VLADA BPK, I NAKON REKONSTRUKCIJE, OBAVLJENE U POSMATRANOM PERIODU, SVOJIM SASTAVOM, KRŠI ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA. Vlada BPK u svom sastavu ima samo jednu ženu, iako Zakon o ravnopravnosti polova u BiH propisuje da je najmanja zastupljenost manje zastupljenog pola 40% i da se sve drugo smatra diskriminacijom, čije se otklanjanje istim Zakonom nalaže. Kuriozitet je da je jedina žena u aktuelnoj Vladi BPK, koja svojim sastavom krši zakon, na čelu - ministarstva pravosuđa.

I SKUPŠTINA BPK GORAŽDE JE, NAKON ODLIČNIH REZULTATA U ZADNJEM KVARTALU 2015, U 1. KVARTALU 2016. DOŽIVJELA TEŽAK PAD PRODUKTIVNOSTI, DA BI SE U 2. ZNAČAJNO OPORAVILA, ALI, ZA RAZLIKU OD VLADE, NIJE USPJELA DA DOSTIGNE NIVO KOJI JE IMALA PRIJE PADA. Skupština BPK je, u drugom kvartalu, tačno udvostručila produktivnost iz prvog, razmotrivši 36 mjera (u odnosu na 18 u prvom kvartalu), ali je to još uvijek skoro dvostruko slabije od produktivnosti koju je imala u zadnjem kvartalu 2015. godine (68). Isto tako, broj usvojenih zakona je sa svega 1 u prvom kvartalu 2016., porastao na 6 u drugom, ali je to još uvijek za 50% slabije od broja usvojenih zakona u zadnjem kvartalu 2015. (9).

SUMARNO, REZULTATI SKUPŠTINE BPK, U PRVIH 6 MJESECI 2016. GODINE – I PO BROJU RAZMOTRENIH MJERA (54) I PO BROJU USVOJENIH ZAKONA (7) – SU TEK U NIVOU PROSJEKA PRETHODNOG MANDATA. Bolje i nije moglo s obzirom da Skupština u 2 od 6 mjeseci – januaru i maju –uopšte nije zasjedala, a da je u februaru održala tek jedno zasjedanje na kome je razmotrila samo 3 mjere. 

PROGRAM RADA SKUPŠTINE BPK ZA 2016. GODINU JE USVOJEN TEK U 3. MJESECU 2016, UZ KRŠENJE POSLOVNIKA, KOJI PRECIZNO DEFINIŠE OBAVEZU DA SE PROGRAM RADA ZA ODREĐENU GODINU DONOSI PRIJE KRAJA PRETHODNE. U posljednjih 10 godina, program rada Skupštine niti jednom nije usvojen na vrijeme, u propisanom roku.

OSIM ŠTO SE KASNI SA USVAJANJEM PROGRAMA RADA, UPITAN JE I NJEGOV SMISAO, OBZIROM DA SE NE POŠTUJU I NE PRATE PLANIRANI ROKOVI. Od, programom rada za 2016. godinu, planiranih 120 mjera, Skupština je, u prvih 6 mjeseci 2016, realizovala tek njih 26.

U POSMATRANOM PERIODU NIJE REALIZOVAN ČITAV NIZ IZUZETNO ZNAČAJNIH MJERA, ČIJA JE REALIZACIJA BILA PREDVIĐENA DO KRAJA 1. POLOVINE GODINE. Nerealizovani su ostali: Strategija razvoja turizma BPK Goražde, Strategija razvoja poljoprivrede, Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, Studija i plan energetske efikasnosti BPK Goražde, Dokument okvirnog Budžeta, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju,... 

OD REALIZOVANIH MJERA IZDVAJAMO USVAJANJE STRATEGIJE RAZVOJA KANTONA 2016-2020. BPK je među prvim kantonima koji su usvojili Strategiju razvoja, koja je je ključni strateško-planski dokument koji treba da potiče i usmjerava budući rast i razvoj kantona. 

SKUPŠTINA BPK GORAŽDE JE, KRAJEM POSMATRANOG PERIODA, ZAPOČELA I PRVU TEMATSKU SJEDNICU U AKTUELNOM MANDATU. Riječ je o tematskoj sjednici na kojoj je razmatrano pitanje raspodjele javnih prihoda u FBiH u kontekstu donošenja novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda. Sjednica je nastavljena i završena u drugoj polovini jula, nažalost, bez prisustva predstavnika insitutucija Federacije BiH. 

Spomenimo da CCI snažno zagovara potrebu organizovanja tematskih sjednica o ključnim problemima građana (zapošljavanju, razvoju privrede i privlačenju stranih ulaganja, stanju u zdravstvu, reformi obrazovanja, itd.) i čak predlaže stvaranje mehanizma kojim bi se samim građanima omogućilo da kandiduju teme o kojima bi se diskutovalo na takvim sjednicama.   

BUDŽET BPK ZA 2016. GODINU NIJE USVOJEN NA VRIJEME I PREMA ZAKONU O BUDŽETIMA U FBIH. PRVO JE, SA UTVRĐIVANJEM BUDŽETA, KASNILA VLADA A ONDA JE, NAKRATKO, USVAJANJE BUDŽETA BLOKIRANO, POKRETANJEM MEHANIZMA VITALNOG NACIONALNOG INTERESA. Ovo je ujedno i prvi put u posljednjih 10 godina da Budžet nije usvojen prije isteka odluke o privremenom finansiranju.

OBJAVLJEN JE REVIZORSKI IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOJ REVIZIJI BUDŽETA BPK GORAŽDE ZA 2015. GODINU UZ MIŠLJENJE SA REZERVOM. Konstatovan je određeni broj propusta i nepravilnosti, a u cilju otklanjanja istih predložen i čitav niz preporuka koje treba implementirati. Izvještaj o izvršenju budžeta za 2015. godinu usvojen je na sjednici Skupštine BPK Goražde, a ista treba da ozbiljnije pristupi analizi i reagovanju na finansijske izvještaje koji nemaju pozitivno revizorsko mišljenje.

Nažalost, negativne revizorske nalaze – koji su ovaj put obuhvatili i rukovodstvo Skupštine – i dalje ne nailaze na adekvatnu reakciju, karakterističnu za razvijena demokratska društva. Još uvijek, u ovakvim situacijama, niko ne razmišlja o podnošenju ostavke. U krajnjoj liniji „iz moralnih razloga“.

U SKUPŠTINI BPK, JOŠ UVIJEK POSTOJE POSLANICI KOJI U ODREĐENIM SEGMENTIMA RADA SKUPŠTINE UOPŠTE NISU UZELI UČEŠĆE, ODNOSNO NISU KORISTILI NEKE OD MOGUĆNOSTI ZA AKTIVAN RAD U SKUPŠTINI. U posmatranom periodu, održano je 10 zasjedanja Skupštine BPK, od čega ni na jednom od njih nisu bili prisutni svi poslanici. 4 poslanika nisu postavili ili pokrenuli ni jedno pitanje ili inicijativu za prvih 6 mjeseci ove godine. 9 poslanika Skupštine BPK nisu, na skupštinskim zasjedanjima, diskutovali ni o jednoj od mjera koje su se pojavile na dnevnom redu Skupštine. 20 poslanika Skupštine BPK nisu, u prvih 6 mjeseci ove godine, podnijeli ni jedan amandman.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina