Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

05.05.2016

REZULTATI RADA VLADE I PARLAMENTA FBiH, U 1. KVARTALU 2016. PRODUKTIVNOST PARLAMENTA U PADU A KOD VLADE NASTAVLJA DA RASTE

Nakon kratkog perioda relativne stabilnosti, u posljednjem kvartalu 2015. g, u 2016. smo ponovo svjedoci bavljenja vlasti samom sobom, tj. problemima u odnosima unutar vladajuće koalicije i blokadama u radu institucija vlasti.

KRIZA U ODNOSIMA IZMEĐU STRANAKA VLADAJUĆE KOALICIJE ODRAZILA SE NEGATIVNO NA SVEPARAMENTRE KOJI KARAKTERIŠU RAD PARLAMENTA FBIH U PRVA TRI MJESECA 2016. U januaru je održana samo tematska sjednica u Domu naroda, sa jednom tačkom dnevnog reda. Dok su jedna redovnasjednica Predstavničkog doma i dvije Doma naroda, odgođene. Prekinuta je i jedina sjednica Predstavničkogdoma u martu. Po mjesecima, rezultati rada Predstavničkog doma u prvom kvartalu 2016, su bili: 0 – 38 – 5 razmotrenih mjera. Iz čega vidimo da se koliko-toliko normalno radilo tek jedan mjesec.

EPILOG JE DRASTIČAN PAD I INTENZITETA RADA I PRODUKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG DOMA, UODNOSU NA PRETHODNI KVARTAL. Predstavnički je dom u posljednjem kvartalu 2015, nakon višemjesečne krize, konačno počeo da postiže značajne rezultate, ali su oni u prvom kvartalu, pali na skoro trećinu, kada govorimo o intenzitetu rada (sa 11 zasjedanja u 4. kvartalu 2015. na svega 4 u 1. kvartalu 2016), ili na polovinu,kada govorimo o produktivnosti (sa 84 mjere razmotrene u 4. kvartalu 2015. na svega 43 u 1. kvartalu 2016.). I u Domu naroda je došlo do pada, po oba parametra, ali ne tako izraženog kao u Predstavničkom domu.

NAJOZBILJNIJI PROBLEM JE PAD U REALIZACIJI ZAKONA. Sa 17 finalizovanih zakona (usvojenih u oba doma u formi prijedloga) u posljednjem kvartalu 2015, realizacija je pala na svega 10, u prvom kvartalu 2016.

PARLAMENT FBiH ČETVRTU GODINU ZA REDOM RADI BEZ USVOJENOG PROGRAMA RADA. I pored najave da će Program rada za 2016. biti donesen odmah nakon što Vlada utvrdi i u parlamentarnu proceduru uputi svoj, nijedan dom nije ispunio ovu obavezu, ni do kraja prvog kvartala 2016.

BUDŽET ZA 2016. JE DONEŠEN NA VRIJEME, UZ IZRAŽENO NEZADOVOLJSVO POSLANIKA I DELEGATA NJEGOVIM SADRŽAJEM I IGNORISANJE NJIHOVIH ZAHTJEVA OD STRANE VLADE, A SREDSTVA ZA OTPLATU DUGOVA U NJEMU SU PREMAŠILA MILIJARDU KM. Budžet za 2016. je za 230 miliona ili 10,7% veći od prošlogodišnjeg. A, uz pripadajuće kamate, servisiranje dugova, u ovoj godini, iznosi milijardu i 98 miliona KM.

U PRVOM KVARTALU 2016. PARLAMENT FBIH NIJE USVOJIO NIJEDNU STRATEGIJU. U istom periodu NS RS ih je usvojila 4. I na sjednicama provela duplo više vremena nego oba doma Parlamenta FBiH zajedno.

ODNOS VLADE I PARLAMENTA BIO JE DALEKO ISPOD POTREBNOG NIVOA DIJELOM ZBOG PROBLEMA U FUNKCIONISANJU VLADAJUĆE KOALICIJE, U OVOM PERIODU, A DIJELOM ZATO ŠTO JE TO KONTINUIRANI PROBLEM, VEZAN ZA NEDOVOLJNU EFIKASNOST PARLAMENTA. Od 20 zakona, na Vladi utvrđenih u prijedlogu, u Parlamentu je finalizirano njih svega 6. Dok je jedan oboren.

U POSMATRANOM PERIODU DOŠLO JE DO IMPLEMENTACIJE PREPORUKA ZA MINIMIZIRANJE VANREDNOG RADA I HITNIH I SKRAĆENIH PROCEDURA USVAJANJA VAŽNIH DOKUMANATA. Po prvi put su, u jednom analiziranom periodu, sve održane sjednice bile redovne a u realizaciji zakona nije korištena hitna procedura. Dodatno, DN P FBiH je, na posljednje 3 sjednice, održane u ovom periodu, sve zakone koje je Vlada uputila u proceduru sa prijedlogom da se razmatraju po hitnom postupku, vratio u redovnu proceduru.

I PARLAMENT I VLADA FBIH KRŠE POSLOVNIKE, ZAKONE I USTAV. Neodgovaranjem na poslanička i delegatska pitanja u predviđenom roku, krše se poslovnici o radu oba doma P FBiH. Neusvajanjem Programa rada do početka godine na koji se on odnosi, krše se poslovnici i oba doma i Vlade. Nepoštovanjem rokova, u proceduri usvajanja budžeta (umjesto najkasnije do 31. oktobra, Vlada je prijedlog Budžeta utvrdila 10. decembra), krši se Zakon o budžetima u FBiH. Sastavom Vlade, u kojoj su tek 4 od 17 članova žene, krši se Zakon o ravnopravnosti polova u BiH. A presudama Ustavnog suda, iz januara i februara ove godine, potvrđeno je da su i Vlada i Parlament, u prethodnom periodu, kršili i Ustav. - Kršenje poslovnika, zakona, pa i ustava, blago rečeno, nije rijetka pojava u političkom životu BiH i prisutno je na svim nivoima. Što je u potpunom nesuglasju sa konceptom pravne države, na kome se EU, kojoj težimo, bazira. I to treba, konačno, prestati. I za ovakva kršenja uvesti individualnu odgovornost, unutar institucija vlasti. Kad već ostavki “iz moralnih razloga”, koje bi morale da prate svaku ovakvu presudu Ustavnog suda, kod nas jednostavno nema.

ZA RAZLIKU OD PARLAMENTA, KOJI JE DOŽIVIO PAD, PO SVIM PARAMETRIMA, U ODNOSU NA REZULTATE OSTVARENE U POSLJEDNJEM KVARTALU 2015. GODINE, VLADA FBiH JE, U PRVOM KVARTALU 2016, NASTAVILA KONTINUIRANI RAST PRODUKTIVNOSTI, PRISUTAN OD 2. KVARTALA PRETHODNE GODINE. Od 423 razmotrene mjere, u 2. kvartalu 2015, preko 583 i 681 mjere, u 3. i 4. kvartalu te godine, došlo se do čak 852 mjere razmotrene u prva 3 mjeseca 2016. Pri tome, značajno je porasla i efikasnost u radu Vlade, pa je prosjek razmatranih mjera po sjednici porastao za čak trećinu – sa 29,6 mjera po sjednici, koliki je bio prosjek u zadnjem kvartalu 2015. na čak 40,6 mjera, koliki je prosjek u 1. kvartalu 2016.

DOBAR REZULTAT, MEĐUTIM, ZNAČAJNO JE RELATIVIZOVAN ČINJENICOM DA SE I DALJE PREVIŠE ENERGIJE I VREMENA TROŠI NA „STRANAČKO KADRIRANJE“. U prvom kvartalu smo evidentirali i 93 razrješenja, odnosno nova imenovanja na izvršnim, upravljačkim i rukovodećim pozicijama, što je čak 11% ukupno realizovanih mjera na sjednicama Federalne vlade.S druge strane zakoni obuhvataju tek 3% ukupno usvojenih mjera, a strategije 0,2%.

INTENZITET RADA I PRODUKTIVNOST VLADE FEDERACIJE BIH BILI SU IZNAD REZULTATA VLADE RS, U POSMATRANOM PERIODU, ALI JE VLADA RS REALIZOVALA VIŠE ZAKONA I STRATEGIJA, KAO NAJZNAČAJNIJIH DOKUMENATA. Vlada RS је utvrdila i u parlamentarnu proceduru poslala, 26 različitih zakona, naspram 24 Vlade FBiH. I, u posmatranom periodu, usvojila 6 strategija, naspram tek 2 Vlade FBiH. Vlada Federacije BiH, između ostalog, i dalje nema pripremljenu strategiju zapošljavanja za period 2016–2020 godina, niti se ista nalazi u planskim dokumentima;

VLADA FBIH PONOVO JE KASNILA SA USVAJANJEM SVOG GODIŠNJEG PROGRAMA RADA. Program rada Vlade FBiH za 2016. godinu usvojen je 02.02.2016, što znači da je prekršen Poslovnik o radu Vlade koji precizno definiše obavezu da se Program rada za određenu godinu donosi prije kraja prethodne. Radi se o kontinuiranom problemu u radu Vlade FBiH. U posljednjih 10 godina, naime, Program rada Vlade FBiH donešen je na vrijeme samo jednom.

PROGRAM RADA ZA TEKUĆU GODINU JE AMBICIOZAN, DOBRO STRUKTUIRAN, ALI SE U MNOGOME BAZIRA NA PLANIRANIM A NEREALIZOVANIM MJERAMA IZ PRETHODNIH GODINA I NIJE U POTPUNOSTI USKLAĐEN SA BUDŽETOM. Da godišnji Program rada Vlade ne bi bio spisak lijepih želja, nego realno provodiv dokument, nacrt istog bi se trebao usvajati prije nacrta budžeta. Temeljna logika u planiranju, a vođeni i principima programskog budžetiranja, nalaže da se prvo osmisle aktivnosti, a nakon toga istim dodjeli budžet. Proces koji trenutno imamo na Federalnom nivou je obrnut.

TEMPO REALIZACIJE GODIŠNJEG PROGRAMA, PO ISTEKU PRVOG KVARTALA, NIJE NI PRIBLIŽNO ZADOVOLJAVAJUĆI. Od 435 mjera planiranih za realizaciju u 2016. godini, u periodu 01.01.-31.03.2016.,realizovano je njih 61, odnosno 14%. Od 106 zakona planiranih Programom rada Vlade za 2016. godinu, tokom prvog kvartala utvrđeno je njih 13, tj. 12%. Dodamo li i broj realizovanih neplaniranih zakona dolazimo do konačne cifre od 24 utvrđena zakona na Vladi FBiH, u prvom kvartalu 2016. – 20 u prijedlogu i 4 u nacrtu.

UMJESTO NAJAVLJENE RESTRIKTIVNE JAVNE POTROŠNJE, DOBILI SMO POVEĆANJE STAVKE „IZDVAJANJA ZA PLATE I NAKNADE ZAPOSLENIH“, ZA SVIH 16 MINISTARSTAVA, U BUDŽETU ZA 2016.

Sveukupno povećanje po ovoj stavci, za 16 Federalnih ministarstva, iznosi 3.560.624 KM. Povećani su i iznosi koji su na raspolaganju premijeru i ministrima, Predsjedniku i podpredsjednicima Federacije, kao i transferi za političke stranke. Istovremeno, u Budžetu nema dovoljno sredstava za: paraplegičare i kvadriplegičare, screening za prevenciju raka, pomoć nastradalim od elementarnih nepogoda itd.

ZAKONE TREBA USVAJATI U REDOVNOJ PROCEDURI, UZ OBAVEZNO POŠTOVANJE PROPISA KOJI REGULIŠU TU PROCEDURU. Možemo razumjeti nastojanja Vlade da se procesi ubrzaju, jer i građani očekuje efikasniju i efektniju vlast. Ipak, to se ne smije raditi “na silu” i uz kršenje propisa. Osim toga, postoji opravdana potreba da se reformski zakoni ne usvajaju po hitnom postupku kako ne bi u kratkom periodu dolazilo do izmjena i dopuna tek usvojenih zakona, uz napomenu da se prilikom pripreme i usvajanja važnih mjera mora poštivati „Uredba o procjeni uticaja propisa“. S tim u vezi raduje nas opredjeljenje Vlade FBiH koje možemo isčitati iz Programa rada za 2016. godinu, u smislu sve većeg broja zakona za koje je planirana procjena uticaja, kao i onih zakona za koje će biti rađena analiza efekata. Ovo su i preporuke Centara civilnih inicijativa u objavljenoj analizi “Efekti zakona – nepoznanica u BiH”.

JOŠ JEDNA VAŽNA INICIJATIVA CCI-A, VEZANA ZA IZVRŠNU VLAST, MOGLA BI OVIH DANA DA SE PRETOČI U STVARNOST. Kako je najavljeno nakon sastanka entitetskih premijera i predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH, u narednih mjesec dana bit će održana zajednička sjednica vlada FBiH i RS, na kojoj će biti razgovarano o harmonizaciji zakona iz oblasti ekonomije u oba entiteta. Potrebu takvog sastanka CCI ističe već duže vrijeme i smatramo ga potencijalno višestruko korisnim.

Za kraj, podsjećajući da CCI već godinama insistira na promjenama Ustava i Izbornog zakona, koji će zemlju učiniti funkcionalnijom i omogućiti bar vanredne izbore u situacijama blokada i nemogućnosti postizanja političkog dogovora, pridružujemo se zahtjevima za hitnim stvaranjem mogućnosti za održavanje izbora u Mostaru. Trenutnu situaciju smatramo neprihvatljivom, a odgovornost za takvo stanje očiglednom.

 

                             Za sve informacije molimo da kontaktirate Anu Lučić
                               (mob. 063 396 519; e-mail: ana@ccibh.org)
063 396 519

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina