Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

03.02.2016

MONITORING RADA VLADE I SKUPŠTINE BPK, I-XII 2015. GODINE I PORED STALNIH POLITIČKIH TRZAVICA, REZULTATI U 2015. PRILIČNO DOBRI

VLADA BPK, UPRKOS POLITIČKOJ NESTABILNOSTI I UNUTRAŠNJIM SUKOBIMA, U 2015. GODINI, IMALA JE STALNI RAST PRODUKTIVNOSTI. Sa 182 razmotrene mjere u prvom kvartalu, produktivnost je skočila na 286 mjera u drugom kvartalu, pa je čak i u trećem kvartalu, u doba najvećih problema u odnosima unutar vladajuće koalicije, ostvaren blagi rast, na 293 mjere. Da bi u četvrtom kvartalu, Vlada BPK na 17 održanih zasjedanja, razmotrila čak 423 mjere, među kojima i 12 zakona (7 u prijedlogu i 5 u nacrtu), što je takođe više nego i u jednom kvartalu prije. 

ZAHVALJUJUĆI REZULTATIMA OSTVARENIM U 4. KVARTALU, UKUPNI REZULTATI VLADE BPK U 2015, NAJBOLJI SU U POSLJEDNJIH 5 GODINA. To se odnosi i na intenzitet rada (održano 62 zasjedanja, što je 15 više nego prethodne godine) i na produktivnost (razmotreno je ukupno 1184 mjere). A bolji rezultat u realizaciji zakona, evidentiran je samo 2013. (kada je utvrđeno 4 zakona više, u odnosu na 25 u 2015. g).

OSTVARENI REZULTATI U USKOJ SU VEZI SA INTENZITETOM RADA TOKOM 2015. GODINE I OBEZBIJEDILI SU VLADI BPK VISOKO MJESTO NA KANTONALNOJ LJESTVICI. Vlada BPK, sa Vladom TK, sa 62 održana zasjedanja tokom 2015. godine, dijeli treće mjesto po intenzitetu rada, na kantonalnoj listi. Po broju utvrđenih zakona je takođe na trećem mjestu, a po ukupnom broju razmotrenih mjera na drugom.

VLADA BPK NIJE USPJELA, KAKO SMO VEĆ NAVELI, DA ODOLI UNUTRAŠNJIM SUKOBIMA, ALI NI JOŠ JEDNOJ POJAVI KARAKTERISTIČNOJ ZA BH POLITIKU – TROŠENJU VREMENA I ENERGIJE NA „KADROVSKA PITANJA“. 87% razmatranih rješenja, u 2015. godini, odnosilo se na imenovanja na funkcije u javnim preduzećima i kantonalnim institucijama u BPK.   

VLADA JE U PRETHODNOM PERIODU DONIJELA I NEKE MJERE KOJIM JE POKAZALA ZNAČAJAN STEPEN SOCIJALNE OSJETLJIVOSTI. Vlada je utvrdila (a Skupština, u nastavku, usvojila) prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o naknadama plaća poslanika i funkcionera, kojim se ukidaju naknade nakon okončanja mandata, odnosno tzv. „bijeli hljeb“. Takođe, potpisan je sporazum sa ZZO BPK o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica, koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu, za 2015. godinu. Ovim je u 2015. g. obezbijeđena zdravstvena zaštita cjelokupnog stanovništva na području BPK. Vlada je usvojila i Strategiju neprofitno-socijalnog stanovanja u BPK za period 2015.-2020.. Usvajanjem ove strategije BPK je postao prvi kanton u FBiH sa definisanom strategijom u oblasti neprofitno-socijalnog stanovanja.

PROGRAM RADA VLADE ZA 2015. G. USVOJEN JE SA ZNAČAJNIM KAŠNJENJEM. Program je na Vladi utvrđen 27.03. a u Skupštini potvrđen 08.04.2015. Veće kašnjenje zabilježeno jedino 2011, kada je program usvojen krajem aprila. Nažalost, ni Program rada za 2016. nije donešen na vrijeme, odnosno do kraja 2015. 

OSIM U KASNJENJU SA UTVRĐIVANJEM, POSTOJI I OZBILJAN PROBLEM U STRUKTURI PROGRAMA RADA. U Programu rada Vlade za 2015, koji je usvojen tek početkom 2. kvartala, postoji i plan ralizacije za 1. kvartal. Kreator Programa je, naime, ignorisao kašnjenje, te je realizaciju čak četvrtine mjera iz Programa rada Vlade za 2015, smjestio u prva tri mjeseca 2015., odnosno, u vrijeme koje je, u trenutku usvajanja Programa, već bilo prošlo. Još veći problem je što su u Program unesene i mjere koje su u trenutku njegovog usvajanja već bile realizovane. Pa smo tako dobili apsurdnu situaciju da je program rada već u trenutku svog usvajanja bio realizovan u postotku od cca 20%. Ovakvim pristupom, osim što se dovodi u pitanje ključna funkcija programa rada, kao instrumenta za povećavanje efikasnosti rada institucija i fokusiranosti na projektovane ciljeve, se i otežava vođenje relevantne statistike o realizaciji planiranih obaveza i vještački podiže efikasnost institucija. 

Identičan problem postoji i sa programom rada Skupštine, samo su brojke nešto manje dramatične.

PODSJETIMO I DA VLADA BPK, SVOJIM SASTAVOM, KRŠI ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA. Vlada BPK imenovana 08.01.2015. u svom sastavu ima samo jednu ženu, iako Zakon o ravnopravnosti polova u BiH propisuje da je najmanja zastupljenost manje zastupljenog pola 40% i da se sve drugo smatra diskriminacijom. Radi se o značajnom pogoršanju u odnosu na prethodni period, kada su u Vladi, na čelu 3 ministarstva bile žene, što je bilo na korak od zakonom predviđene kvote. Kuriozitet je da je jedina žena u aktuelnoj Vladi BPK na čelu ministarstva pravosuđa. Dodajmo da se predloženim izmjenama u sastavu Vlade, stanje u ovom segment malo poboljšava, jer je na čelo Ministarstva urbanizma predložena žena.

IZNIMAN RAST PRODUKTIVNOSTI VLADE BPK U 4. KVARTALU, UTICAO JE I NA REZULTATE SKUPŠTINE BPK. U četvrtom kvartalu razmotreno je više mjera nego u sva tri prethodna zajedno. Skupština je u prvom kvartalu razmotrila 16, u drugom povećala produktivnost na 25, u trećem je produktivnost pala na 13, da bi u četvrtom bilo razmotreno čak 68 mjera. Među kojima i 9 zakona u prijedlogu i 7 u nacrtu, što je opet, daleko najbolji kvartalni rezultat u 2015. godini.

SLABI REZULTATI U 3. KVARTALU EPILOG SU ESKALACIJE POLITIČKE KRIZE U TOM PERIODU. Skupština je u ovom kvartalu uspješno realizovala tek jednu sjednicu. Sukobi unutar vladajuće koalicije doveli su do dvomjesečne pauze u održavanju sjednica, u ovom periodu, te do neodržavanja dvije zakazane sjednice. 

ODLIČNI REZULTATI U POSLJEDNJEM KVARTALU SU RAD SKUPŠTINE U 2015. G, OD NIVOA NAJLOŠIJIH U POSLJEDNJIH 5 GODINA, KAKO SU POKAZIVALI DEVETOMJESEČNI REZULTATI, DOVELI DO KONSTATACIJE O NAJBOLJIM REZULTATIMA, I PO BROJU ODRŽANIH ZASJEDANJA I PO BROJU NA NJIMA RAZMOTRENIH MJERA. Skupština BPK je u 2015., ukupno zasjedala 19 puta i razmotrila 122 mjere. Što je 30% više od prosjeka zasjedanja u prethodnom mandatu i 16% više razmotrenih mjera. 

SJENU NA REZULTATE OSTVARENE U 4. KVARTALU, BACA ČINJENICA DA SE VELIKI PROCENAT URAĐENOG ODNOSI NA MJERE KOJE SU TREBALE BITI REALIZOVANE I POLA GODINE RANIJE. Čak polovina mjera realizovanih u 4. kvartalu su različiti izvještaji, od kojih se većina odnosi na rad institucija, službi, agencija, javnih ustanova i preduzeća,(...) u 2014. g. I trebali su biti realizovani u prvoj polovini 2015. Ipak...

NIZAK STEPEN REALIZACIJE ZAKONA U DRUGIM KANTONIMA, SKUPŠTINU BPK, SA 20 USVOJENIH ZAKONA (UZ 4 PRIHVAĆENA U NACRTU), DOVEO JE NA TREĆE MJESTO PO REALIZACIJI ZAKONA, ODMAH IZA SARAJEVSKOG I TK. To su ujedno i jedini kantoni čije su skupštine u 2015. godini usvojile preko 20 zakona. Uspjeh je, međutim, poprilično relativan, s obzirom da se radi o generalno lošem stanju, u sferi usvajanja zakona, u svim bh. zakonodvnim institucijama. 

I NOVI SAZIV SKUPŠTINE BPK NASTAVIO JE TRADICIJU KAŠNJENJA SA USVAJANJEM PROGRAMA RADA. Program rada Skupštine BPK za 2015. g. usvojen je 08.04.2015., što znači da je prekršen Poslovnik o radu Skupštine, koji precizno definiše obavezu da se program rada za određenu godinu donosi prije njenog početka. Ovu važnu obavezu Skupština nije završila blagovremeno niti jednom u posljednja dva mandata. A negativna tradicija se nastavlja, s obzirom na činjenicu da ni Program rada za 2016. nije usvojen do kraja 2015.

BUDŽET ZA 2015. G. USVOJEN JE UZ NEPOŠTOVANJE PROPISANIH ZAKONSKIH ROKOVA, PO SKRAĆENOM POSTUPKU I BEZ JAVNE RASPRAVE. Skupština je Budžet BPK za 2015. g usvojila 18.03. 2015, po skraćenoj proceduri i bez mogućnosti da javnost i zainteresovani subjekti utiču na njegov sadržaj. 

S DRUGE STRANE, BUDŽET ZA 2016. GODINU, „KOLATERALNA JE ŠTETA“ PROMJENA U VLADAJUĆOJ KOALICIJI. Realna očekivanja da Skupština usvoji Budžet za 2016. godinu, zadnjih dana 2015. nisu se ispunila. A razlog je u promjeni unutar skupštinske većine, koja se u međuvremenu desila. Nacrt Budžeta, naime, utvrđen je prije formiranja nove skupštinske većine, a novi član vladajuće koalicije – SBB – izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji je to urađeno, pa je usvajanje Budžeta prolongirano. 

SKUPŠTINA BPK, U 2015. G, NIJE ODRŽALA NITI JEDNU TEMATSKU SJEDNICU. Postoji potreba za uvođenjem redovne prakse održavanja tematskih sjednica (najmanje 1 kvartalno), na kojima bi se rapravljalo o problemima koji su u fokusu interesovanja građana Kantona, s ciljem poboljšanja kvaliteta njihovog života. 

TRANSPARENTNOST RADA NI VLADE NI SKUPŠTINE BPK NIJE NA DOVOLJNO VISOKOM NIVOU. Ključni dokumenti za život u Kantonu – Budžet i programi rada institucija vlasti – donose se bez javne rasprave. S druge strane, potrebno je, što prije, poboljšati web stranice ovih institucija, koje ne raspolažu dovoljnim brojem podataka i ne ažuriraju se redovno. Treba ih proširiti sekcijama koje će pružati mogućnost preuzimanja zapisnika i stenograma sa sjednica, elektronskih verzija dokumenta o kojima se raspravlja, ažurnije vođenje i tretman javnih rasprava, itd. Potrebno je omogućiti i uvid građana u individualni učinak poslanika, kao i u rad radnih tijela Skupštine. A veoma je bitna i transparentnost kada su u pitanju primanja poslanika i članova vlade. 

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA UPUĆUJU INSTITUCIJAMA VLASTI BPK “PAKET” INICIJATIVA ZA UNAPREĐENJE NJIHOVOG RADA U NAREDNOM PERIODU. OVDJE IZDVAJAMO NEKE OD NJIH:

Iniciramo uvođenje mehanizama koji će obezbijediti veću odgovornost i poštovanje Zakona o budžetima FBiH, odnosno njime propisanih rokova, pri usvajanju budžeta, kao temeljnih dokumenata za efikasan rad svake institucije.

Iniciramo izmjene Poslovnika o radu Vlade i Odluke o metodologiji izrade i donošenja godišnjih programa rada i godišnjih izvještaja o radu, u pravcu:

definisanja obaveze periodičnog (najmanje polugodišnjeg) razmatranja Informacije o realizaciji godišenjeg programa rada, uz obavezu revidiranja programa u slučaju većeg kašnjenja u implementaciji;

definisanja odgovornih osoba i propisivanja finansijske sankcije za one koji krše odredbe Poslovnika i Odluke o metodologiji, a koje se tiču propisanih rokova ili nesavjesnog odnosa prema usvojenom Programu rada. 

Iniciramo da Vlada BPK, do kraja prve polovine mandata, pripremi i utvrdi normativno–pravni akt (npr. okvirni zakona o građanskim participacijama) kojim bi se uredio minimum postupaka za građansko participiranje u izradi propisa, sa posebnim akcentom na proces održavanja javnih rasprava.

Iniciramo da Vlada organizuje program obuke službenika zaduženih za vođenja javnih rasprava, ali i predstavnika civilnog sektora, o značaju i tehnikama participiranja i tehnikama upravljanja javnih rasprava.  

Iniciramo izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine, kojim bi se definisalo kako je 6 mjeseci maksimalno vrijeme koje jedan zakon može provesti u proceduri. 

U cilju povećanja transparentnosti rada institucija vlasti u BPK i informisanosti građana o tom radu i omogućavanja bolje komunikacije između vlasti i građana i većeg uticaja građana na rad vlasti, iniciramo poboljšanje web stranica Skupštine i Vlade BPK, odnosno povećanje obima dostupnih informacija i redovnost njihovog ažuriranja.

Iniciramo povećanje odgovornosti članova Vlade i poštovanja prema poslanicima, kroz redovno, u skladu sa Poslovnikom, odgovaranje na poslanička pitanja.

Iniciramo utemeljenje redovne prakse održavanja tematskih sjednica (najmanje jedna kvartalno), a na kojima bi se ciljano rapravljalo o problemima koji su u fokusu interesovanja građana BPK-a Goražde, uz usvajanje obavezujućih zaključaka.  

Iniciramo da Vlada bude pokretač javnog dijaloga o potrebi ograničavanja uticaja političkih stranaka na cjelokupan život zajednice, pri čemu posebno akcentiramo zapošljavanje, odnosnu potrebu fiksiranja broja funkcija na koje stranke mogu postavljati svoje ljude nakon izbora, a omogućavanje da se na sva druga radna mjesta dolazi na osnovu sposobnosti i stručnosti. 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina