Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

30.07.2015

Centri civilnih inicijativa uputili inicijativu za unaprijeđenje web sadržaja lokalnih samouprava u BiH.

Nakon provedene analize o stanju web prezentacija lokalnih samouprava, jedna od najvažnijih aktivnosti CCI bilo je formiranje Radne grupe koju su činili predstavnici lokalnih samouprava koja je u saradnji nadležnih entitetskih ministarstava i agencija, novinara i NVO sektora sačinila Preporuke za unapređeje web sadržaja jedinica lokalnih samouprava u skladu sa smjernicama i dobrim praksama zemalja okruženja i Evropske unije.
Inicijativa sa prijedlogom Preporuka za unapređenje web sadržaja lokalnih samouprava je
krajem jula upućena svim lokalnim samoupravama u Bosni i Hercegovini. Inicijativa sadrži pet preporuka za unapređenje kvaliteta web sadržaja i veće učešće građana u korištenju ponuđenih informacija u lokalnim samoupravama. Jedna od najvažnijih preporuka je donošenje i provedba propisa na lokalnom nivou koji bi pratili odredbe Preporuka, čijom bi provedbom bilo obezbjeđeno unificiranje sadržaja, prepoznatljiv izgled web stranica i logična struktura za korisnika. Važno je da sve web stranice lokalnih samouprava imaju slučnu strukturu jer se radi o institucijama lokalnog nivoa. Za građane jeveoma bitno da zvanična web stranica sadrži pojednostavljen prikaz budžeta, što je dobra praksa zemalja u okruženju, kao i kreiranje službenog profila na jednoj od društvenih mreža kao dobar alat za dvosmernu komunikaciju sa građanima. Za potencijalne investitore i privrednike važno je da stranica ima vodič sa jasnim i sažetim informacijama o privrednim potencijalima lokalne samouprave, kao i korake za eventualno investiranje. Stalni razvoj internet komunikacije i nadolazeće vrijeme, zahtjeva da se na web stranici postavi spisak e-usluga koje pruža lokalna administrativna služba, kao što su: Lični dokumenti, fnansijska podrška, izgradnja i stanovanje, poslovanje, saobraćaj, sport i kultura.
U narednom periodu CCI će, na nekoliko regionalnih prezentacija, upoznati rukovodstva
lokalnih samouprava o važnosti provedbe preporuka iz Inicijative, kao i predstaviti unificirani prijedlog modela web platforme kreirane temeljem prijedloga i preporuka svih važnijih aktera.
Pokrenuta kampanja CCI, koju je podržao SDC - Swiss Federal Department of Foreign Affairs, Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini ima za cilj unapređenje web prezentacija lokalnih samouprava u BiH u smislu kreiranja preporuka za minimum relevantnih sadržaja koji trebaju biti dostupni na svakoj web stranici lokalne samouprave.
Kontakt osoba je Zoran Adžaip, projekt menadžer CCI,
mob: 063/335115 ili e.mail: zoran.adzaip@tel.net.ba

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina