Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

29.07.2015

Rezultati rada Vlade i Skupštine Posavskog kantona u prvoj polovini 2015. godine - za 6 mjeseci usvojen jedan zakon !

U PRVOJ POLOVINI 2015. GODINE, SKUPŠTINA POSAVSKOG KANTONA ODRŽALA JE SVEGA 4 SJEDNICE, RADEĆI KRAJNJE NERAVNOMJERNIM TEMPOM. Najprije, skoro puna 3 prva mjeseca nije održala ni jednu sjednicu, a potom je u mjesec dana održala 3 (26.03, 02.04. i 27.04), a onda do naredne opet imala dugu, ovaj put skoro dvomjesečnu, pauzu (zadnja sjednica u ovom periodu održana je 18.06.).

POSMATRAJUĆI PO KVARTALIMA, U ODNOSU NA PRVI KVARTAL KOJI JE PROTRAĆEN NA ČEKANJE STRANAČKOG DOGOVORA OKO NOVE VLADE, I U KOME JE IMENOVANJE VLADE BILO PRAKTIČNO SVE ŠTO JE SKUPŠTINA URADILA U TOM KVARTALU, U DRUGOM KVRTALU ZABILJEŽEN JE ZNAČAJAN NAPREDAK. Skupština Posavskog kantone, u drugom je kvartalu 2015. godine, održala 3 sjednice i na njima realizovala 22 mjere.

NAŽALOST, REALIZACIJA ZAKONA JE KATASTROFALNA. U prvoj polovini 2015. godine Skupština PK, kao najviše zakonodavno tijelo Kantona, čija je prevoshodna funkcija donošenje zakona, u cilju poboljšanja kvaliteta života svojih građana, usvojila je svaga – 1 zakon! Na početku drugog kvartala, naime, usvojen je Zakon o izvršavanju Budžeta PK za 2015. godinu.

KAKO JE ISTOVREMENO SA USVAJANJEM ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA USVOJEN I BUDŽET KANTONA ZA 2015, TO ZNAČI DA JE VLAST POSAVSKOG KANTONA PREKRŠILA ZAKON O BUDŽETIMA U FBiH. Umjesto do kraja 2014. godine, kako propisuje Zakon, Budžet je usvojen u aprilu 2015.
Prilikom usvajanja  Budžeta za 2015. godinu usvojen i Zaključak kojim se Vlada obavezuje da u roku od 90 dana Skupštini uputi Izmjene i dopune (rebalans) Budžeta. Ovaj zaključak je motivisan činjenicom da  novoimenovana vlada nije učestvovala u kreiranju budžeta, kao i pretpostavkom da je isti nerealno projiciran. Postavljeni rok, međutim, nije ispoštovan.

PREKRŠEN JE I POSLOVNIK SKUPŠTINE, USVAJANJEM PROGRAMA RADA SA VELIKIM ZAKAŠNJE-NJEM. Program rada Skupštine PK za 2015. godinu, umjesto do kraja 2014, usvojen je tek 18.06.2015., dakle, na samom kraju prvog polugodišta 2015. godine. Iz tog razloga, potpuno je besmisleno analizirati njegovu realizaciju u ovom periodu. Inače, usvojeni Program rada Skupštine u sebi sadrži 54 mjera, od čega su 15 zakoni.

TRANSPARENTNOST RADA SKUPŠTINE JE NA PRIHVATLJIVOM NIVOU. Osjeća se značajan napredak kada je u pitanju transparentnost rada Skupštine PK, zahvaljujući dobro organizovanoj stručnoj službi. No, naravno da postoji dosta prostora i za unapređenje. Jedna od ozbiljnih zamjerki odnosi se na donošenje Budžeta po hitnom postupku, što utiče na netransparentnost samog čina. Budžet mora proći javnu raspravu, tokom koje će interesnim grupama, sindikatima, NVO-ima, građanima uopšte, biti omogućen uticaj na njegov konačni sadržaj. A u Posavskom kantonu ta obaveza se redovno ignoriše, a Budžet se po pravilu donosi istovremeno sa ozbiljnim zakašnjenjem i po skraćenoj proceduri.

AKTIVNOST POSLANIKA SKUPŠTINE PK, KONAČNO JE DOŠLA DO IZRAŽAJA. S obzirom da u 1. kvartalu nije bilo redovnih sjednica, a samim tim ni mogućnosti za postavljanje poslaničkih pitanja ili pokretanje inicijativa, u 2. kvartalu se situacija značajno popravila, tako da je prema Vladi upućeno 48 pitanja i inicijativa. Jedan poslanik uputio je i prijedlog Zakona Skupštini. S druge strane, postoji velika razlika u aktivizmu među poslanicima, počevši od onih koji koji ne propuštaju ni jednu priliku za aktivno učešće u radu Skupštine, do onih koji djeluju prilično nezainteresovano.
U POSMATRANOM PERIODU, U POSAVSKOM KANTONU, DJELOVALE SU DVIJE VLADE. Veći dio prvog kvartala djelovala je vlada u „tehničkom mandatu“, a od imenovanja, na sjednici Skupštine 26.03, za rezultate je odgovorna nova vlada Posavskog kantona, koju čini 7 ministara iz HDZ BiH, 2 iz SDA i 1 iz HSP BiH.

UMJESTO OČEKIVANOG POVEĆANJA INTENZITETA RADA, KONAČNI IZBOR NOVE VLADE POSAVSKOG KANTONA DOVEO JE DO SMANJENJA RADA. Nakon što je u prvom kvartalu održano 12 zasjedanja vlade „u tehničkom mandatu“ i 1 novoizabrane vlade, u drugom kvartalu, nova vlada održala je svega 8 zasjedanja.

SMANJENJE INTENZITETA RADA DOVELO JE I DO PADA PRODUKTIVNOSTI VLADE PK. U prvom kvartalu razmotreno je 128 mjera (125 od vlade u „tehničkom mandatu“, a 3 od strane novoizabrane vlade PK) a u drugom kvartalu, nova je vlada razmotrila 110 mjera. Sumarno gledano, u prvom polugodišu 2015. godine, Vlada PK razmatrala je oko 40 mjera mjesečno, u prosjeku. Najveću produktivnost u radu Vlada PK je pokazala u aprilu, kada je razmotrila 64 mjere, odnosno više od četvrtine urađenog u prvoj polovini 2015. godine.

NAJVEĆI BROJ MJERA KOJE SU RAZMATRANE, OD STRANE VLADE, PREDSTAVLJAJU ODLUKE, KOJE ČINE 38% SVIH RAZMATRANIH MJERA. Uglavnom se radi o odlukama koje se odnose na izdvajanje finansijskih sredstava iz budžeta.

INAČE, ŠTO SE TIČE BUDŽETA, VLADA JE I OVE GODINE PREKRŠILA ZAKON O BUDŽETIMA FEDERACIJE BIH. Umjesto da najkasnije do 1.11.2014. donese prijedlog Budžeta za 2015. godinu, kako nalaže Zakon, prijedlog Budžeta PK za 2015. godinu utvrđen je tek 24.3.2015, - na posljednjoj sjednici vlade u „tehničkom mandatu“.

VLADA PK JE, U DRUGOM KVARTALU 2015. GODINE, DONIJELA PROGRAM RADA ZA OVU GODINU. Nakon što je vlada u „tehničkom mandatu“ propustila da izvrši svoju poslovničku obavezu i program rada za 2015. usvoji prije kraja 2014. godine, Program je donijela nova vlada PK, usvojivši ga na svojoj 8. redovnoj sjednici, 28.05.2015. (isti je potvrđen na sjednici Skupštine od 18.06).
Program u sebi sadrži 66 mjera, od čega se 13  odnosi na zakone.
Treba napomenuti da je u prošloj 2014. godini Vlada PK radila bez usvojenog Programa rada, što je, naravno, potpuno neprihvatljivo.

ZAKONODAVNA AKTIVNOST VLADE PK NA KRAJNJE JE NISKOM NIVOU. U prvih 6 mjeseci 2015. godine usvojen je tek 1 zakon, i to od strane vlade u „tehničkom mandatu“.

TRANSPARENTNOST RADA VLADE JE NA ZADOVOLJAVAJUĆEM NIVOU. Postoji uređena službena web stranica  na kojoj se najavljuje održavanje sjednica, objavljuju se godišnji izvještaji o radu institucije, u roku od 24 sata dostupna su  saopštenje za javnost sa osnovnim podacima sa održane sjednice, dostupni su zapisnici sa održanih sjednica,  omogućena je dostupnost dokumenata u elektronskom obliku (narodne novine, zakoni, ustav,...). Novina su sastanci Predsjednika Vlade Posavskog kantona sa građanima, jedanput sedmično.

KLJUČNI PROBLEM POSAVSKOG KANTONA, KAO I ČITAVE ZEMLJE, JE NEZAPOSLENOST I NIZAK STANDARD - POSAVSKI KANTON, IMA GOTOVO IZJEDNAČEN BROJ ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH GRAĐANA. Po podacima Federalnog Zavoda za statistiku, iz aprila 2015, broj zaposlenih u PK je 5.744 a broj nezaposlenih 5.540. Prosječna neto plata u PK iznosi svega 705 KM i, uz platu u SBK, na dnu je ljestvice prosječnih primanja u kantonima.

U TAKVOJ SITUACIJI KRAJNJE JE ZBUNJUJUĆA SOCIJALNA NEOSJETLJIVOST KOJU POKAZUJU POLITIČARI U POSAVSKOM KANTONU, KOJI SPADAJU MEĐU ONE KOJI NASTAVLJAJU DA IGNORIŠU OPRAVDANE ZAHTJEVE GRAĐANA ZA VIŠE SOCIJALNE PRAVDE U DRUŠTVU, OBEZBJEĐUJUĆI SEBI, U OPŠTOJ NEMAŠTINI KOJA IH OKRUŽUJE, NEPRIMJERENE PRIVILEGIJE, MEĐU KOJIMA JE I ČUVENI TZV. BIJELI KRUH. Osim jednogodišnje plate za bivše poslanike i članove vlade, usvojenim Budžetom predviđa se i povećanje osnovice za plate od 5%, za aktuelne ministre i poslanike. Inače, čak polovina Budžeta odnosi se na stavku „Plaće i naknade troškova zaposlenih“.
Centri civilnih inicijativa predlažu novoj Vladi i novom sazivu Skupštine da još jednom razmotre ovo pitanje i done-su odluke koje će dokinuti dosadašnju praksu rasipanja budžetskog novca i približiti ih građanima čiji oni predstav-nici jesu i u čijem interesu bi trebalo da rade. Bio bi to i značajan

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina