Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

19.09.2014

Bez planova, jasnih ciljeva rada i konkretnih razvojnih projekata!

Povećanje broja nezaposlenih u Zapadno-hercegovačkom kantonu, te smanjenje plate u odnosu na prvu godinu mandata, ukazuje na lošu finansijsku i ekonomsku politiku koju je vodila vlast u proteklom mandatu. Što ne iznenađuje, obzirom da je Vlada u svaku godinu mandata ulazila bez jasnog plana, smjernica i ciljeva svoga rada. Ni Vlada, niti Skupština nisu ni za jednu godinu mandata usvojile Program rada prema odredbama Poslovnika o radu, a kojim je jasno utvrđen rok usvajanja Programa rada, sudionici i način izrade ovog dokumenta, kao i obveze i dužnosti po pitanju njegovog izvršenja.

Ni proces konstiuisanja vlasti u ovom kantonu nije deveden do kraja ni na samom isteku četveregodišnjeg mandata. Skuština ZHK je završila svoj četverogodišnji mandat bez završenog procesa konstituisanja. Nakon izvršenih ustavnih promjena, trebalo je uslijediti usklađivanje Poslovnika o radu sa Ustavom ŽZH,  međutim, do toga nije došlo. Zbog tog neusuglašavanja, iako je postojećim Poslovnikom o radu Skupštine jasno definiran način formiranja klubova naroda i izbora članova kolegija, Skupština  je  završila svoj  mandat bez završenog postupka konstituiranja i obilježila  ga četverogodišnjim kršenjem poslovnika i u ovom segmentu. Zato preporučujemo  novom sazivu Skupštine da, sukladno Poslovniku o radu Skupštine ŽZH, nakon konstituiranja Skupštine izvrši usklađivanje Poslovnika o radu Skupštine sa izmijenjenim Ustavom i prema  zakonski utvrđenim procedurama formira klubove konstitutivnih naroda i imenuje sve članove kolegija Skupštine.

Dok je prvu godinu mandata Skupština ZHK radila bez Programa rada, bez jasno utvrđenih ciljeva, u preostale tri nije uložila dodatni napor da ovaj nedostatak popravi, pa je tako realizirala samo 24 programska zakona. Za četiri godine rada Skupština je usvojila manje programskih zakona nego što ih je, prema svojim godišnjim Programima rada, trebala usvojiti za bilo koje dvije godine mandata. Novi saziv Skupštine bi morao prestati s kontinuiranim kršenjem Poslovnika o radu Skupštine,te obvezno  i u propisanim rokovima usvajati godišnje  Programe rada kojima će se  odrediti jasne smjernice i ciljevi rada Skupštine. Skupština Županije Zapadnohercegovačke je tijekom sve četiri godine mandata, kao  što je slučaj i sa Programom rada,  usvajala Proračun sa zakašnjenjem i time kontinuirano kršila Zakon o Proračunima Federacije  Bosne i Hercegovine.

Ništa bolja situacija nije ni sa Vladom ZHK, na čije konsituisanje se čekalo sedam mjeseci, a koja je opterećana međustranačkim turbulencijama, u fokus stavila vlastite probleme, umjesto pokušaja da barem djelimično opravdaju povjerenje građana.  Vlada je sve četiri godine Proračun usvajala u godini na koju se dokument odnosi i na taj način bez imalo obzira kontinuirano kršila Zakon o Proračunim F BiH koji nalaže da se Proračun usvaja u tekućoj za narednu godinu.

Kao i Skupština i Vlada je u svaku godinu mandata ulazila bez jasnog plana, smjernica i ciljeva svog rada. Vlada ŽZH mora što prije nakon preuzimanja novog mandata usvojiti Program rada za 2015.godinu i na taj način utvrditi smjernice i ciljeve svoga djelovanja.Po usvajanju ovog važnog dokumenta mora ubrzano raditi na realizaciji mjera kojima će unaprijediti život građana Županije Zapadnohercegovačke. Stranke koje budu sudjelovale u vlasti moraju uložiti dodatne napore kako bi odmah na početku mandata ispunileveći dio predizbornih obećanja i opravdale povjerenje građana.

Vlada nije dovoljno ulagala u razvojne projekte i tek je u 2013.g. sačinila strategiju razvoja kantona,  pa je preporuka budućem sastavu Vlade da uloži  dodatne napore i realizacijom strateških i operativnih ciljeva planiranih  Strategijom razvitka ZHK za razdoblje 2014.-2020.godine unaprijedi posrnulu privredu ovog kantona.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina