Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

02.08.2013

Izvještaj o monitorigu rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za period 01.01. do 30.06.2013. godine VRLO NISKA EFIKASNOST I NESTABILNA SKUPŠTINSKA VEĆINA - PAT POZICIJA VLADE

Kanton Sarajevo je 2013. godinu započeo Odlukom o privremenom finansiranju i procjenjenim deficitom od 120 miliona KM. Prijedlog budžeta za 2013. godinu usvojen je 27.03.2013. u iznosu od 740 miliona uz preciziran deficit od 98 miliona što ukazuje na potrebu za finansijskom disciplinom, mjerama štednje i smanjenjem javne potrošnje.

Početak godine obilježilo je usvajanje Amandmana na Ustav KS u vezi usaglašavanja sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, čime je Kanton Sarajevo postao prvi kanton u FBiH koji je pitanje zastupljenosti nacionalnih manjina u zakonodavnoj vlasti uskladio s pravima definisanim Ustavom.

Programi rada za 2013. godinu kao i budžet usvojeni su sa zakašnjenjem. Većeg su obima od prošlogodišnjih, ali je njihova realizacija za prvo polugodište znatno manja. Skupština KS je realizovala samo 34 mjere ili 23% od planiranog za prvo polugodište, što je tri puta manje nego u istom periodu prošle godine. Obimni dnevni redovi, maratonske diskusije, odstupanja od teme i dnevnog reda, česti prekidi sjednica, konstantan rast broja nastavaka te kašnjenja početaka sjednica, zakazivanje nastavka sjednice i nove sjednice u isti dan, tijesna i nestabilna skupštinska većina, uzroci su pada efikasnosti rada Skupštine KS. Od sedam održanih sjednica samo dvije nisu imale nastavke a sve ostale održane su u nastavcima od kojih su pojedine sjednice imale čak i četiri dijela.

Za razliku od Skupštine, Vlada KS bilježi veći procenat realizacije od 79% planiranih mjera za prvo polugodište ali uz probijanje planiranih rokova. Sve svoje obaveze iz Programa rada planirane za period 01.01. do 30.06.2013. godinu realizovali su  Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo stambene politike. Takođe Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo pravde i uprave i Ministarstvo privrede su imali visok procenat realizacije svojih programa rada. Nasuprot njima tri ministarstva koja su imala najnižu realizaciju planiranih obaveza za prvo polugodište 2013. godine su, Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo saobraćaja i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša.

Ponavlja se praksa iz prethodnih godina da se ne poštuju i probijaju rokovi utvrđeni Programom rada te da se nerealizovane mjere prenose u narednu godinu. Tako je u programe rada za 2013. godinu preneseno čak 23 od planiranih 29 zakona. U pogledu realizacije zakona od planiranih 19 u prvom polugodištu Vlada je utvrdila 12 kao i 7 zakona van programa rada. Od toga je Skupština usvojila 10 prijedloga i 4 nacrta zakona, dok Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo nije podržan u Skupštini KS.

U januaru je usvojen Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo, kojim je promijenjen dosadašnji član 5. pomenutog zakona, koji je definisao utvrđivanje osnovice na način koji kantoni nisu mogli finansijski obezbijediti. Postignut je dogovor sa sindikatima (državnih službenika, obrazovanja, kulture) oko utvrđivanja osnovice za obračun plata, platnih razreda i koeficijenata, čime su spriječene daljne tužbe radnika koje su ugrožavale likvidnost kantona. Usklađivanjem kantonalnog sa federalnim zakonom o platama i naknadama kao i potpisivanjem sporazuma sa sindikatima došlo je do povećanja plata budžetskih korisnika (u obrazovanju i kulturi zavisno od platnih razreda kao i u organima vlasti KS) pa tako i profesionalnim zastupnicima (njih 14) dok je paušal smanjen. Pretpostavka je da će ovo biti dodatni pritisak na budžet KS koji je već opterećen deficitom od 98 miliona, te mnogobrojnim tužbama.

Najveći broj mjera na sjednicama Vlade i Skupštine KS u prvom polugodištu odnosile su se na razrješenja i imenovanja predsjednika i članova skupština javnih preduzeća. Veliki napori, energija, vrijeme, polemike te vanredna zasjedanja u prvom polugodištu su utrošeni u proces izbora upravljačkih struktura javnih preduzeća tj predsjednika i članova skupština te upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova u KS. Proces imenovanja predsjednika i članova skupština javnih preduzeća u KS trajao je od aprila kada su istekli mandati vršiocima dužnosti, do juna kada su konačno usvojene odluke o potvrđivanju imenovanja, pošto prvobitno Skupština KS nije prihvatila razrješenja vršilaca dužnosti ni predložene kandidate za skupštine javnih preduzeća.

U kontekstu individualne odgovornosti, svi poslanici nisu podjednako koristili svoje pravo i dužnost učešća u diskusijama kao i postavljanja poslaničkih pitanja i pokretanja inicijativa. Zabilježen je primjer pet poslanika koji nisu pokrenuli nijednu inicijativu, niti postavili ijedno poslaničko pitanje na bilo koju temu. Čest je slučaj da zbog izlaska iz sale Skupština ostaje bez kvoruma, takođe su zabilježena, međusobna vrijeđanja poslanika, što nameće potrebu za inteziviranjem rada Etičkog vijeća i dosljedne primjene etičkog kodeksa i poslovnika Skupštine KS.

Prvo polugodište obilježile su dvije obustave javnog prevoza od strane KJKP Gras, te protesti radnika pred zgradom Vlade KS. Radnici treba da se bore za svoja prava, ali ta borba ne smije nikako biti preko ugrožavanja prava drugih građana. Ovaj period obilježile su i četiri ostavke ministra u Vladi KS,  Asima Džambasovića, Zlatka Petrovića, Nermina Pećanca i Damira Marjanovića. I pored podnesenih ostavki posljednja tri ministra i dalje obavljaju svoje funkcije.

Pred Vladom i Skupštinom KS je niz krupnih izazova. Potrebno je stabilizovati skupštinsku većinu i značajno podići efikasnost i Vlade i Skupštine, konačno početi rješavati nagomilane probleme u komunalnoj privredi, racionalizovati energiju koja se troši na kadrovska rješenja i međustranačke okršaje, te osigurati poboljšanje ekonomskog i socijalnog statusa građana Kantona Sarajevo.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina