Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

29.07.2013

HITNO UĆI U PROMJENE USTAVA, DA BI SE USPOSTAVIO FUNKCIONALAN SISTEM I SPRIJEČILO DALJNJE GUBLJENJE VREMENA

 Politička situacija u Federaciji BiH najdrastičniji je dokaz da ova zemlja funkcioniše ne zahvaljujući svom političkom establišmentu, nego upravo uprkos njemu. Dokaza za ovu tvrdnju imamo, praktično, na svim nivoima vlasti, ali su najdrastičniji aktuelni primjeri: Grad Mostar, državni parlament, te izvršna i zakonodavna vlast u Federaciji BiH. Složena i nedorečena ustavna rješenja, koja pogoduju najrazličitijim opstrukcijama i blokadama, uz krajnju neodgovornost i nedemokratičnost političkih elita i njihovu okrenutost ličnim i uskostranačkim interesima, na uštrb kolektivnog dobra, u Federaciji su stvorili apsurdno stanje da je, više od godinu dana od raspada vladajuće koalicije, uspostavljene nakon posljednjih opštih izbora, jedina suštinska promjena koja se desila, ta da je vlast svoj rad svela na minimum. A stranke se, umjesto iznalaženjem rješenja za izlaz iz teške situacije u kojoj se nalaze građani i zemlja u cjelini, čitavo vrijeme, zapravo, bave same sobom. Posljedice takve neodgovornosti političara su stravične. I ogledaju se u zastrašujuće malom broju zaposlenih u realnom sektoru, ekstremnom siromaštvu, opasnom zaduživanju zemlje zarad održanja nerealne javne potrošnje, izostanku investicija, zaostajanju za susjedima,...

SITUACIJA U KOJOJ SU SE NALAZILI PARLAMENT I VLADA FBIH, U OVOM PERIODU, ODREDILA JE I NAČIN NJIHOVOG RADA, TE JE PREKO 50% VLADINIH I OKO 65% SJEDNICA PARLAMENTA, ODRŽANIH U PRVOJ POLOVINI 2013., IMALO KARAkTER VANREDNIH. Čak 7 od 10 održanih sjedni-ca Predstavničkog doma P FBiH, bile su vanredne. Kao i 4 od ukupno 7 održanih sjednica Doma naroda. Istovremeno, čekajući da Ustavni sud arbitrira u stranačkim sukobima unutar Vlade, Vlada FBiH je radila niskim intenzitetom svodeći nerjetko odluke o ozbiljnim stvarima na telefonske razgovore, tj. održavajući tzv. telefonske sjednice. Od 21 zasjedanja u prvoj polovini tekuće godine, čak 12 su bila vanredna, odnosno telefonska i hitna, okarakterisana manjim brojem tačaka dnevnog reda, sa tek pokojim zakonom. 

POLITIČKA KRIZA U FEDERACIJI BIH, U ČIJEM JE SREDIŠTU UPRAVO VLADA FEDERACIJE, KAO CILJ OKO KOGA SE „LOME KOPLJA“, DRASTIČNO SE ODRAZILA NA NJEN RAD. Federalna vlada je od najbolje ocijenjene u posljednjih 7 godina – za rezultate u prvoj polovini 2012. godine - za samo godinu dana došla do dna, odnosno do najlošijih ocjena po više parametara.

· Tokom posljednjih 7 godina nije se desila situacija kao u drugom kvartalu 2013. godine, da za čitav kvartal nije održana niti jedna redovna sjednica; 

·  U posljednjih 7 godina Federalna Vlada manje je zasjedanja održala jedino 2008. godine;

·  U poređenju sa tekućom godinom aktuelni saziv je u istom periodu prošle godine realizovao 439 mjera više, tj. ovogodišnji rezulat je za čak 40% lošiji;

·  Vlada je u tekućoj godini utvrdila čak 28 zakona manje u poređenju sa prethodnom godinom, ostvarivši pad produktivnosti od 56%. Kada je riječ o broju utvrđenih zakona u prvim polovinama godine, tokom posljednjih 7 godina, rezultat aktuelne vlade iz 2013., uz onaj iz 2011. najlošiji su.

· Na kraju, najlošiji rezultat za posljednjih 7 godina, zabilježen je u 2013. godini i po pitanju prolaznosti Vladinih zakona u Federalnom parlamentu.

U 2. KVARTALU, U PARLAMENTU FBiH DOŠLO JE DO ZNAČAJNOG POBOLJŠANJA REZULTATA, U ODNOSU NA KATASTROFALNI 1. KVARTAL, U KOME JE REALIZACIJA BILA SVEDENA NA 8 MJERA USVOJENIH U PREDSTAVNIČKOM DOMU I 4 U DOMU NARODA. U 2. kvartalu Predstavnički dom je postigao duplo bolji rezultat, usvojivši 17 mjera, a Dom naroda ostvario je skoro 8 puta bolji rezulat – 31 mjeru, u odnosu na 4 usvojene u 1. kvartalu. Konačni rezultat je, međutim, i dalje krajnje skroman.

I PORED POBOLJŠANJA SVOG RADA, U DRUGOM KVARTALU, FEDERALNI PARLAMENT I DALJE JE NAJNEEFIKASNIJA INSTITUCIJA VLASTI U DRŽAVI. Nakon početnog perioda uspješnog rada i Parlamenta i Vlade, kada su govoto svi statistički pokazatelji rada Parlamenta FBiH bilježili uzlaznu putanju, i on postizao bolje rezultate od NSRS, raspad vladajuće koalicije ponovo je Parlament FBiH pretvorio u najneefikasniju instituciju vlasti u zemlji.

SITUACIJA JE POSEBNO LOŠA KADA GOVORIMO O REALIZACIJI ZAKONA. Za pola tekuće godine Vlada FBiH je utvrdila svega 22 zakona, od kojih 6 temeljnih, a 16 izmjena i dopuna postojećih zakona. Kako rad na kreiranju zakona ima smisla jedino ukoliko oni budu i usvojeni u parlamentu, važno je istaći da je od tih 22 zakona utvrđenih na Vladi u prvoj polovini 2013. u parlamentu usvojen - samo jedan. Pri tome, i taj jedan, pod pritiskom MMF-a. Parlament je usvojio i 7 zakoni koje je Vlada utvrdila i poslala u parlamentarnu proceduru još prošle godine, i koji u toj godini nisu realizovani, nego su se prelili kao obaveza u 2013-u. O kako lošem rezultatu se radi, govori podatak da se u parlamentarnoj proceduri, nakon prvog polugodišta 2013. g, čekajući na odluku oba ili jednog od parlamentarnih domova, nalazi još 10 puta više zakona nego što ih je usvojeno u prvih 6 mjeseci 2013.

VLADA I PARLAMENT, ODUGOVLAČENJEM IMPLEMENTACIJE NJEGOVIH ODLUKA, POKAZUJU NEPOŠTOVANJE USTAVNOG SUDA. 18 raznih odluka Suda, za čiju je imlementaciju odgovoran Parlament FBIH, još nisu provedene.

PARLAMENT NE POKAZUJE DOVOLJNO POŠTOVANJA NI PREMA UREDU ZA REVIZIJU I NJEGOVIM OCJENAMA. Iako je Ured za reviziju FBIH u Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Parlamen-ta FBIH, za 2011., dao mišljenje sa rezervom, a parlamentarna komisija odgovorna za reviziju organizovala u novembru 2012. saslušanja tim povodom, do danas nije upućen izvještaj na razmatranje poslanicima i delegatima PFBIH. A, između ostalog, „Revizori su utvrdili propuste i kod isplata poslanicima i delegatima. Na naknade troškova 92 profesionalna zastupnika u zastupničkom domu i 45 profesionalnih izaslanika u Domu naroda, potrošeno je oko milijun maraka, iako nije vođena evidencija o njihovoj prisutnosti na poslu, pa nije bilo validnog dokumenta na temelju kojeg je vršena isplata.“.

I VLADA I OBA DOMA PARLAMENTA KRŠE OBAVEZE IZ AKATA KOJI REGULIŠU NJIHOV RAD. Ni jedna od institucija nije usvojila program svog rada za 2013. godinu, iako su to bile obavezne učiniti do kraja prethodne godine.

REZULTATI VEĆEG BROJA MINISTARSTVA SAMO SE UKLAPAJU U SIVU SLIKU CJELOKUPNOG DJELOVANJA FEDERALNE VLADE TOKOM PRVE POLOVINE TEKUĆE GODINE. 4 ministarstva Federalne vlade, u prvih 6 mjeseci 2013. g, na sjednicama Vlade nisu realizovala niti po 10 mjera (Mini-starstvo izbjeglih i raseljenih lica, Ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta, Ministarstvo trgovine i Mini-starstvo unutrašnjih poslova). U drugom kvartalu vidan napredak po ovom pitanju napravilo je Ministarstvo okoliša i turizma, dok je s druge strane potpunu stagnaciju imalo Ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta, na čiji prijedlog Federalna vlada u drugom kvartalu nije realizovala niti jednu mjeru. U relizaciji zakona ističe se Ministarstvo energije, rudastva i industrije na čelu sa ministrom Erdalom Trhuljem koje ima najveći broj završenih zakona u odnosu na ovogodišnji nacrt zakonodavnog plana (4 od 11). 

pad efikasnosti Vlade, od izbijanja krize sredinom prethodne godine,  I NJENA POTPUNA DEZORIJENTISANOST, ostavljaju sve dublje posljedice NA život građana Federacije BiH, I ZEMLJE U CJELINI. Među 650 mjera koliko ih je u prvoj polovini tekuće godine usvojeno na sjednicama Vlade FBiH bilježimo samo 17 onih koje dugoročno i sistemski mogu uticati na rješavanje gorućih problema građana. I to kada bi se adekvatno provele u praksi u budućnosti, jer je riječ o zakonskim i strateškim rješenjima.

JEDINA ZNAČAJNA POZITIVNA STVAR KOJA SE DESILA U PARLAMENTU FBIH, U POSMATRANOM PERIODU, JE JEDNOGLASNO PRIHVAĆENJE ZAKLJUČAKA KOJIM SE PRIHVATA INICIJATIVA ZA POKRETANJE PROCESA REFORMA USTAVA FBIH. Predstavnički dom PFBIH održao je 25.06.2013. godine sjednicu u proširenom sastavu vezano za inicijativu i preporuke za promjenu Ustava FBIH, koje je pripremila i prezentirala ekspertna grupa koju je formirala Ambasada SAD u BIH. Na kraju rasprave jednoglasno su prihvaćeni zaključci kojim se prihvata inicijativa za pokretanje procesa reforme Ustava FBIH i zadužuje se Ustavna komisija Predstavničkog doma da u skladu sa nadležnostima vodi dalji postupak.

.

pesimizam “međunarodne zajednice”. Evropska komisija je ovih dana objavila izvještaj u kome je iznesen veliki pesimizam po pitanju brzog rješavanja političke krize u Federaciji BiH. Ne dvojeći da je iskazani pesimizam utemeljen, CCI izražava nadu da će konačni izbor članova Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa Ustavnog suda FBiH biti korak ka razrješenju političke sapunice koja se pred očima ovdašnje javnosti odvija već više od godinu dana. S druge strane, upozoravamo da koliko god bilo važno – a VAŽNO JE! – da se razriješi konkretna, aktuelna, kriza, mnogo je važnije da se u Federaciji BiH pristupi ustavnim promjenama, koje će ovakve situacije u budućnosti učiniti nemogućim. Odnosno, kojim će se omogućiti da ovaj entitet bude funkcionalan, bolje uređen, sa političko-administrativnim aparatom koji će od građana ove zemlje uzimati manje a davati im više i kojim će se obezbijediti efikasan mehanizam rješavanja konfliktnih situacija i onemogućiti blokade sistema. Prihvaćanje inicijative da se ide u Ustavne promjene, od strane Parlamenta Federacije BiH, pozitivan je signal. No, nužan je ozbiljan rad na ovom pitanju, bez odlaganja. Ako do promjena ne dođe, i u novi izborni ciklus uđemo sa starim rješenjima, sa ovakvim stepenom političke kulture u zemlji, to znači opasnost od još 4 izgubljene godine.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina