Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

18.06.2013

ANTIKORUPTIVNE MJERE I PERCEPCIJA KORUPCIJE U JAVNOM ZDRAVSTVU Institucije zdravstva formalno opredijeljene za borbu protiv korupcije, ali nema konkretnih aktivnosti na implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije. G

 

Iako su se formalno bavile borbom protiv korupcije,većina posmatranih institucija javnog zdravstva* nije detaljno upoznata sa obavezujućim mjerama i dinamikom realizacije mjera izAkcionog plana za provođenje državne Strategije za borbu protiv korupcije. Nitijedna od posmatranih institucija nije donijela i sprovela vlastiti Planintegriteta, u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije za borbuprotiv korupcije (2009-2014), preciznije specifična mjera 2 – Prevencijakorupcije, tačka 2.14, a za šta je rok bio maj 2012. godine.

 Od posmatranihinstitucija, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Ministarstvozdravstva Kantona Sarajevo prednjače u stvaranju sistemskih pretpostavki zaborbu protiv korupcije, usvojivši neke od potrebnih mjera, dok je većinaposmatranih institucija od preventivnih mjera borbe protiv korupcije donijelakodeks ponašanja i provedbene propise o unutrašnjoj organizaciji, te omogućilaelektronsku komunikaciju sa korisnicima zdravstvenih prava ili obezbjedilaalate za žalbe građana.

S druge strane, polovina ispitanih građana smatra dase korupcija u zdravstvu povećala u odnosu na prethodnu godinu. Premarezultatima ispitivanja javnog mnijenja, oko dvije trećine ispitanika smatra dasu zdravstvo, policija i obrazovanje oblasti društvenog života u kojima imanajviše korupcije. Samo mali broj građana (oko 10%) smatra da se nivo korupcijeu zdravstvu u većoj ili manjoj mjeri smanjio u prethodnih godinu dana.

 Više od trećineispitanih odgovorilo je pozitivno na pitanje da li su oni ili neko od njihovihukućana dali mito u sektoru zdravstva u bilo kom obliku (novac ili poklon). Kao najčešće razloge za postojanje korupcije ispitanici su naveli loš običaj da sedoktoru nešto nosi (37%), te nedovoljno propisa, kontrole i sankcija (19%), akao usluge najpodložnije korupciji navode liste čekanja za operaciju (27%),upućivanje na bolničko liječenje (23%) i odabir lijekova za izdavanje na recept(18%). Od 6 ponuđenih mjera koje bi trebalo poduzeti u prevenciji i borbiprotiv korupcije u zdravstvu, ispitanici na prvo mjesto stavljaju prijetnjestrožijim sankcijama zaposlenima te uvođenje većih mjera nadzora i kontrole usvim institucijama zdravstva.

CCI će u narednom periodu,u partnerstvu i saradnji sa Agencijom za prevenciju i koordinaciju borbe protivkorupcije (APIK) i ciljnim institucijama raditi na usvajanju i nadgledatiprovođenje antikoruptivnih mjera, informisati javnost ali i voditi javnukampanju prema građanima da daju svoj doprinos u smanjenju korupcije u oblastizdravstva.

Centri civilnih inicijativa (CCI) započeli su ovegodine projekat „Borba protiv korupcije u javnom zdravstvu“ koji finansiraEvropska unija, a jedan od ciljeva je doprinjeti implementaciji Strategije zaborbu protiv korupcije u BiH u sektoru javnog zdravstva donošenjemantikoruptivnih mjera u svim ministarstvima i fondovima zdravstva u RS, FBiH,Hercegovačko-neretvanskom, Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo. U svrhu sagledavanjapotrebnih ulaznih parametara, CCI je analizirao postojeće antikoruptivne mjereu navedenim institucijama, te na istim područjima proveo istraživanje javnogmnijenja o percepciji korupcije u javnom zdravstvu.

Za sve detaljnije informacije obratite se Majdi BehremStojanov, portparolu CCI, 036 580 554, 

061 175 767, majda@ccibh.org

Projekat finansira Evropska unija

Izneseni stavovi isključiva su odgovornost CCI i ni u kom slučaju ne predstavljaju stavove EU.* ministarstva i fondovi zdravstva RS, FBiH, Hercegovačko-neretvanskog,Tuzlanskog i Kantona Sarajevo

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina