Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

03.06.2013

Rezultati monitoringa rada Skupštine i Vlade BPK za prva tri mjeseca 2013.godine Loša realizacija Programa rada! Čak 50% ministarstava nije realiziralo niti jednu planiranu mjeru za prvi kvartal 2013.godine!

Parametri o realizaciji Programa rada Vlade i Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona u prva tri mjeseca 2013.g. ne stvaraju zadovoljavajuću sliku. Međutim, s druge strane, ne možemo a da ne istaknemo činjenicu da su i Vlada i Skupština BPK, pored turbulencija u 2012.godini,  političke nestabilnosti i prepucavanja koja dolaze sa viših nivoa, u ovom periodu napravile najveći iskorak do sada kada je u pitanju broj usvojenih zakona.

Sama činjenica da je u I kvartalu planirano usvajanje velikog broja zakona, kako u Vladi, tako i u Skupštini, govori da se i ambiciozno postavljen  plan,  kada je u pitanju realizacija zakona, može maksimalnim angažmanom i ostvariti. Ostao je međutim najvećim dijelom nerealizovan dio programa rada koji se odnosi na ostale planirane mjere, kojih je ujedno i bilo  najviše, što je utjecalo na konačan rezultat.

Drugim riječima, Skupština BPK je od planirane 34 mjere uspjela realizovati svega 7, što  izraženo u procentima iznosi svega  20,5  % realizacije plana za I kvartal. Međutim, ako posmatramo strukturu razmatranih i usvojenih mjera predviđenih programom, kao i mjera koje su razmatrane, a nisu bile planirane programom, nameće se zaključak da je Skupština loše planirala, a dobro radila. U prilog ovoj konstataciji ide činjenica da je od  34 planirane mjere za I kvartal razmatrano 8, a realizovano 7 mjera.  Od toga svih sedam mjera odnosi se na zakone.

Nije puno drugačija slika, posmatramo li ukupan broj razmatranih mjera (i planirane i neplanirane). Od ukupno 29 razmatranih i realizovanih mjera (programskih i neprogramskih), čak 12 se odnosi na zakone, od kojih 5 nije bilo uopšte predviđeno programom rada, što je rezultat lošeg planiranja, odnosno neusaglašenosti prilikom kreiranja Programa rada između zakonodavne i izvršne vlasti i nedovoljne koordinacije među njima.

Vlada BPK je, slično kao i Skupština,  u protekla tri mjeseca statistički gledano, imala veoma lošu realizaciju programa rada. Ukupna realizacija programa rada, izraženo u procentima iznosila svega 13  %. Od 62 mjere koje je Vlada planirala svojim  Programom za I kvartal,  54 mjere nisu uopće razmatrane.

Vlada je u prva tri mjeseca 2013.g.usvojila i u skupštinsku proceduru uputila tek 8 mjera iz programa rada, ali je značajno istaći da se radi o 6 zakona u formi prijedloga i  2 u formi nacrta.

 S druge strane, uočljiv je izuzetno veliki broj neplaniranih mjera koje je Vada utvrdila u ovom periodu, što ukazuje na ozbiljne probleme koje Vlada ima u pristupu planiranja vlastitih obaveza. Ukupan broj mjera (programskih i neprogramskih) koje je Vlada utvrdila na 14 redovnih sjednica je 192, a  obzirom da je Program usvojen tek krajem februara  2013.godine, te da je bilo moguće korigovati termine usvajanja pojedinih mjera,  stiče se dojam da Vlada nema odgovornosti prema realizaciji vlastitog programa rada. Jer kako drugačije komentarisati činjenicu da pojedina ministarstva, odnosno 50 % njih nije usvojilo niti jednu mjeru iz programa rada u I kvartalu?

Budžet je, za razliku od većine drugih nivoa vlasti, usvojen na vrijeme, koncem 2012.godine. U prvom kvartalu, naročito  u martu  je zabilježen jak pad prihoda  od indirektnih poreza za preko 20 %  u odnosu  na isti period prethodne godine, a u odnosu na januar je manji za nekih 35 %. Ukupni prihodi Budžeta  BPK Goražde u prva tri mjeseca iznosili su 6.429.000 KM što je 64 % u odnosu na planiranih 9.980.000 KM. U odnosu na isti period prošle godine, ukupni prihodi manji su za 5 posto.

Postoji opravdana  bojazan  da se Bosansko-podrinjski kanton Goražde u narednom periodu, pored jakog pada prihoda

od indirektnih poreza, suočava sa još jednim ozbiljnim problemom - prispjećem obaveza prema MMF-u. Prema otplatnom planu, u ovoj godini predviđeno je da po ovom osnovu prispije 4.600.000 KM, koje BPK Goražde nije u stanju izmiriti, niti su ta sredstva predviđena u Budžetu za 2013.godinu, o čemu je bilo rasprave i na sjednici Skupštine koja je razmatrala ponuđene alternative Vlade po ovom pitanju. Skupština je prije zaključenja rasprave po ovoj tački usvojila  zaključak i odredila pregovarački tim koji će obaviti razgovore sa Vladom FbiH, kako bi se našlo najbolje ili najmanje bolno  rješenje za  ovaj kanton.

Budžet će i ove godine, kao i prošle, biti dodatno opterećen plaćama koje će biti isplaćivanje smjenjenim ministrima i smjenjenom Premijeru. To znači da će za ove namjene, ako budu koristili svoja prava svih 9 bivših članova Vlade, u ovoj godini biti isplaćeno   oko 230.000 KM- neto ili oko 370.000 KM bruto, dok je u 2012.g. za ove namjene isplaćeno oko 53.000 KM- neto ili 85.000 KM - bruto.

Sve to ukazuje na veliki oprez prilikom donošenja odluka, kako od strane Vlade, tako i Skupštine, pri čemu posebno treba obratiti pažnju kod izvršenja  Budžeta. Naročito je važno uvođenje dodatnih mjera štednje i racionalizacije kako bi se s manje novca postigli veći rezultati i sami efekti.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina