Saopštenje za javnost
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

28.05.2013

NASTAVLJEN NERAD I DISKRIMINACIJA GRAĐANA BiH

Rezultati monitoringa rada državne vlasti u prva tri mjeseca 2013. godine ukazuju da je došlo do izvjesne promjene, u nekim segmentima, ali da je ona daleko od radikalne, kakva je potrebna ovoj zemlji. Odnosno da su rezultati tek nešto bolji nego u periodima bezvlašća, blokada i opstrukcija. Pri tome se, po hitnom postupku, a u cilju zaštite političke oligarhije i njenih uskih interesa, koji su u suprotnosti sa interesima građana, donose zakonska rješenja koja vraćaju zemlju unazad. Kao što je to, na skupu stranačkih lidera dogovoreni, a u PS BiH nedavno usvojeni Zakon o sukobu interesa, kojim su političari, otevši ga od nezavisne institucije, sami sebi uzeli pravo da odlučuju o sukobu interesa u svojim redovima. I kao što su to još neki zakoni koji su dogovoreni na sastancima stranačkih lidera, a kojima se unazađuje dostignuti stepen demokratizacije društva i pravne države.

I pored ozbiljnih zaostataka iz prethodnih godina, Vijeće ministara umjesto povećanja obima aktivnosti, za 2013.g. planiralo smanjenje! Ovogodišnjim Programom rada, Vijeće ministara BiH planira realizovati 669 mjera, među kojima 69 zakona, što je u odnosu na treću mandatnu godinu prethodnog saziva (2009. godina) smanjenje za skoro trećinu. Za razliku od prošlogodišnjeg programa rada Vijeća ministara BiH, u Programu za 2013. godinu konačno imamo inkorporirane i planirane mjere Ministarstva vanjskih poslova. Pregledom broja planiranih mjera za tekuću godinu, po ministarstvima, dolazimo do podatka kako je jedino Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa povećalo obim plana u odnosu na prethodnu godinu. Svi drugi su manje planirali (Ministarstvo finansija i trezora smanjenje za 31%, Ministarstvo odbrane za 30%, Ministarstvo prometa i komunikacija za 20%, itd.)

Realizacija planiranih obaveza je porazna. Realizovano je tek 47% onog što je trebalo da se uradi u prva tri mjeseca 2013. godine – 67 od 143 planirane mjere. Na nivou godišnjeg plana – realizovano je tek 10% od planiranog. Niti jedno ministarstvo nije realizovalo u potpunosti svoj tromjesečni program rada, dok su tek Ministarstvo civilnih poslova i Ministarstvo finansija i trezora realizovala preko polovine tromjesečnog plana. U isto vrijeme samo su ova dva ministarstva, uz Ministarstvo vanjskih poslova realizovali preko 10% godišnje planiranih mjera iz Programa rada za 2013. godinu.

Realizacija zakonodavnog dijela programa rada je još lošija. Po isteku marta mjeseca 2013. godine, od 69 planiranih za godinu dana, odnosno 20 za prvi kvartal, utvrđena su svega tri zakona. Pri tome. nije utvrđen niti jedan od planiranih temeljnih zakona (sva tri donešena su tek izmjene i dopune postojećih zakonskih rješenja). Utvđeno je i 6 neplaniranih zakona. Što dodatno ukazuje na neozbiljnost pri planiranju i neodgovornost u realizaciji planiranog. Kada u obzir uzmemo sve zakone koje je aktuelno Vijeće ministara utvrdilo tokom dosadašnjeg mandata (planirane i neplanirane), a zaključno sa 31.03.2013. godine, dolazimo do sramnog podatka od 38 ukupno utvrđena zakona.

Disfunkcionalnost vlasti se nastavlja – broj odbijenih zakona u PS BiH i u prvom kvartalu 2013.g. bio je veći od broja usvojenih. Ono što je prethodnih godina registrirano kao negativna specifičnost PSBiH, a to je usvajanje iznimno malog broja zakona, uz istovremeno obaranje više zakona nego što ih se usvoji, nastavljeno je u 1. kvartalu 2013. godine, jer je na razini Parlamentarne skupštine BiH usvojeno svega 5 zakona, a odbijeno – 6, uz još 3 zakona koja su povučena. Kao i svih dosadašnjih godina većina zakona obara se tzv. entitetskim glasanjem - naime od 6 odbijenih, čak njih 5 odbijeno je zbog nedostatka entitetskih glasova u Zastupničkom domu PSBiH (4 zakona – nedostatak entitetskih glasova iz RS-e, 1 zakon zbog nedostatka entitetskih glasova iz FBiH).

BiH još uvijek nije kreirala, usaglasila, te usvojila ključni dokument na svom evropskom putu – “Program integrisanja BiH u EU”. Dokument koji bi jasno definirao ko, kada i šta konkretno radi na europskom putu naše zemlje, te ko preuzima odgovornost za svaki od segmenata europskog puta BiH, uz znatno učinkovitiju koordinaciju svih planiranih aktivnosti između državnih i entitetskih institucija, koje imaju primarnu odgovornost za ubrzanje europskog puta naše zemlje. A odgovornost je ključna stvar u čitavoj priči. Odnosno njeno nepostojanje. I neizvršavanje preuzetih obveza. Kao što su obveze iz „Mape puta“, koje su lideri političkih stranaka preuzeli na prošlogodišnjem sastanku na ''visokoj razini'' u Briselu.

Nastavljen je trend poraznih rezultata u usporedbi sa susjedima. Uprvom kvartalu 2013. godine, Skupština Crne Gore je, na 7. održanih sjednica, usvojila ukupno 20 zakona ili 4 puta više od PS BiH u istom razdoblju. Narodna Skupština Republike Srbije je, u istom periodu, u 29 dana zasjedanja, usvojila ukupno 35 zakona ili 7 puta više od PS BiH. Hrvatski sabor je u 25 dana zasjedanja usvojio 60 zakona ili 12 puta više od PS BiH u I kvartalu. Drugim riječima, po rezultatima pokazanim u prvom tromjesečju 2013. godine., za ono za što Hrvatskom saboru treba 3 mjeseca, PS BiH treba 3 godine. Odnosno, za ono što njima treba godinu, nama treba najmanje 12. Ili, za ono za što zastupnicima Hrvatskog sabora treba jedan četverogodišnji mandat, PSBiH treba skoro pola stoljeća. I tu nikakve primjedbe o različitoj organizacionoj strukturi države „ne piju vode“. Jer uvažavanje tih argumenata može tek neznatno ublažiti tragičnost rezultata poređenja.

Aktuelni saziv PSBiH, po rezultatima je i dalje lošiji od prošlog i pretprošlog saziva.  U pogledu zakonodavnih aktivnosti, bivši saziv PSBiH je bio efikasniji od aktualnoga, obzirom da je u prvom kvartalu treće godine svog mandata (01.01.-31.03.2009.) usvojio skoro duplo više zakona od aktualnoga saziva (9), dok je pretprošli saziv PSBiH bio još efikasniji, usvojivši u prvom kvartalu 2005. godine 12 zakona, što je, iako je to relativno skroman učinak, skoro 2,5 puta bolje od učinka aktualnog saziva Parlamentarne skupštine BiH.

Bešćutnost parlamentaraca kulminirala je odnosom prema tek rođenoj djeci. U prvom kvartalu 2013. godine došla je do izražaja sklonost političara da stvarni život i ljudske sudbine žrtvuju zarad apsurdnih političkih igara i nadmudrivanja. U čak dva navrata (14.03. i 26.03.) Zastupnički dom PSBiH odbio je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o jedinstvenom matičnom broju, onemogućivši djeci rođenoj nakon 12. veljače 2013. godine da mogu dobiti matični broj i sve prateće dokumente i tako ostvariti potrebna (i temeljna) ljudska prava.

 

Ukupna primanja zastupnika i delegate PSBiH i dalje su najviša u regiji i u potpunom su neskladu sa ostvarenim rezultatima. Potreba da se primanja poslanika i delegata PSBiH usklade sa evropskim standardom, odnosno svedu u prihvatljiv odnos prema prosječnim primanjima u zemlji je evidentna. Primanja od 4.800 do 7.000 KM, naprosto su odraz nevjerovatne bahatosti i socijalne neosjetljivosti u krajnje teškoj situaciji u kojoj se nalazi većina građana naše zemlje. I to dobar dio zastupnika i sam ističe, a neki od njih taj moralni problem pokušavaju riješiti doniranjem dijela svojih primanja u humanitarne svrhe. No, najveći gubitak nisu plate za, po svim mjerilima, loše rezultate poslanika i delegata PS BiH. Najveći gubici su u posljedicama takvog rada, koji se izražavaju u težini ekonomske situacije u zemlji, broju nezaposlenih, niskom kvalitetu života i zaostajanju na putu euroatlanskih integracija zemlje, sa teškim i trajnim posljedicama po njene građane.

 

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina