Priča u fokusu
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA ZAINTERESOVANIH ZA EKSTERNOG EVALUATORA

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) pruža osnovnu podršku Centrima civilnih inicijativa u trajanju od 18 mjeseci, kao jednoj od istaknutih organizacija civilnog društva u BiH, koja ima za cilj osigurati odgovornost vlade i uskladiti nacionalne politike sa demokratskim principima EU, naglašava važnost javnog zagovaranja i potrebu da građani budu više angažovani i odgovorniji u demokratskim procesima, u cilju jačanja dugotrajnih napora i pristupa u borbi protiv korupcije i uspostavljanju vladavine zakona. 

Opšti cilj institucionalne podrške je podrška u implementaciji strateških ciljeva Centara civilnih inicijativa navedenih u Strateškom planu za period 2022.-2027. godina koji između ostalog, uključuju:

- uspostavljena transparentna, odgovorna, depolitizirana i efikasna javna uprava koja odgovara na potrebe građana i uključuje građane u donošenje odluka

- bh. društvo uspostavlja stopu nulte tolerancije na sve oblike korupcije i zloupotrebe javnih resursa

- unapređenje vladavine prava u BiH i vraćanje povjerenja građana u izborni proces

- državne institucije su uz aktivno učešće civilnog društva preduzele suštinske korake i reforme u oblastima važnim za pristupanje Evropskoj uniji.

- poboljšana perspektiva za održivost organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

U svrhu procjene efikasnosti implementacije strateškog plana organizacije koji je Sida podržala u naznačenom periodu, te koliko dobro podržane aktivnosti unapređuju strateške ciljeve koje je zacrtao CCI, a koji se fokusiraju na dobro upravljanje, antikorupcijske mjere, vladavinu prava, EU integracije i održivost civilnog društva u Bosni i Hercegovini, CCI je objavio javni poziv za angažovanje eksternog evaluatora.

Eksterna evaluacija odnosi se na cijeli period implementacije projekta institucionalne podrške (1. januar 2023 – 30. Juni 2024), a prilikom evaluacije eksterni evaluator trebao bi uzeti u obzir sljedeće kriterije:

- Usklađenost sa strateškim ciljevima

- Implementacija programa i uticaj

- Operativni izazovi i tempo implementacije

- Procjena uticaja procesa

- Preporuke za strateško unapređenje.

Takođe, od eksternog evaluatora se očekuje da identifikuje glavne nalaze i preporuke, kao i najbolje prakse koje se mogu koristiti u budućem radu.  Eksterni evaluator će dostaviti zahtijevane proizvode u skladu sa planom definisanim u prilogu, a svi izvještaji će biti sačinjeni na engleskom jeziku.

Svi kandidati zainteresovani za poziciju eksternog evaluatora moraju posjedovati sljedeće kvalifikacije i vještine:

Univerzitetsku diplomu iz društvenih nauka ili srodnih oblasti.

Najmanje 10 godina profesionalnog radnog iskustva, uključujući iskustvo u provođenju evaluacija.

Iskustvo u sektoru ili tehničkim oblastima koje su relevantne za evaluaciju ili posjeduju sveobuhvatno razumijevanje predmeta koji se evaluira. Ovo uključuje poznavanje međunarodne podrške u procesima demokratizacije i/ili podršku razvoju OCD u zemlji.

Posjeduje osnovne kompetencije u evaluaciji, uključujući sposobnost analize i interpretacije složenih interakcija i društvenih trendova.

Odlične vještine komunikacije i pisanja na BHS i engleskom jeziku.

Svi zainteresovani aplikanti moraju najkasnije do 22. aprila 2024. godine dostaviti sljedeću dokumentaciju na engleskom za prijavu:

Pismo namjere i dostupnost;

Kopija diplome;

CV (EU format);

Najmanje 2 reference za slične angažmane sa kompletnim kontakt podacima;

Kratki opis metodologije;

Finansijska ponuda u formi koja se nalazi u pozivu 

Prijave će se vrednovati uzimajući u obzir opšte i specifične kriterijume iskustva (max 15%), prethodne reference (max 25%), predloženu metodologiju (max 40%) i iznos predložen u finansijskoj ponudi (max 20%). Posvećenost brzom nastavku procesa evaluacije smatrat će se prednošću.

Prijave se zaprimaju najkasnije do 22. aprila 2024. godine do 16:00 sati sa naznakom „Prijava za eksternu evaluaciju“ putem pošte na adresu: Centri civilnih inicijativa, Ludviga Kube 7, 75.000 Tuzla.

Detaljnije informacije na linku:

TOR - CCI externa evaluacija