Saopštenje za javnost
Page printe-mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter

25.04.2019

MONITORING RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA APELUJU ZA VIŠE SARADNJE IZMEĐU RAZLIČITIH NIVOA VLASTI, IZMEĐU INSTITUCIJA DVA ENTITETA I, U KONAČNICI, IZMEĐU SVIH SUBJEKATA NA POLITIČKOJ SCENI

Postizborni period u Republici Srpskoj obilježili su, s jedne strane, efikasnost u konstituisanju vlasti (na nivou izuzetka od pravila, u BiH) i, s druge strane, građanski protesti i potpuno neprimjerena reakcija vlasti na njih.
Nastavljen je i trend postizborne prevare, odnosno ignorisanja volje građana - glasača na izborima, od strane dijela njihovih izabranih predstavnika. Demokratska nezrelost, neprincipijelnost političkih subjekata, konformizam, koncentrisanje na uskostranačke i lične interese aktera na političkoj sceni, umjesto na interese građana, korupcija, nejaka kritička javnost,... ponovo su, naime, u neposrednom postizbornom periodu, u RS, doveli do promjena stranačke pripadnosti nekih poslanika NS, pa i promjene orijentacije čitavih stranaka (njihovim prelaskom iz opozicije u okrilje vlasti). Radi se o, sa aspekta potrebe razvoja demokratskih vrijednosti u društvu bez demokratske tradicije, ozbiljnom problemu. Jer su jaka opozija, kao i nezavisni, profesionalni, mediji, kritičke nvo i osviješteni, odgovorni i na javno izražavanje svog stava spremni građani, nužni za razvoj demokratskog društva.
NS RS JEDINA JE INSTITUCIJA ZAKONODAVNE VLASTI U BIH KOJA JE KONSTITUISANJE I OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD (ŠTO, DAKLE, PODRAZUMIJEVA I IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE), DOVRŠILA PRIJE ISTEKA 2018. GODINE. Usporedbe radi, nijedan od domova, dvodomnog parlamenta drugog bh. entiteta, nije na vrijeme započeo a ni do kraja 1. kvartala završio svoje konstitutivne sjednice. I nijedan nema kompletirano svoje rukovodstvo. A…
ZA RAZLIKU OD NS RS, KOJA JE DELEGATE ZA DOM NARODA PS BIH, IZABRALA U ZAKONOM PREDVIĐENOM ROKU, DOM NARODA PARLAMENTA FBIH JE ISTI POSAO OBAVIO SA DVOIPOMJESEČNIM KAŠNJENJEM. Što je, istini za volju, rezultat mnogo kompleksnije procedure izbora u Federaciji, u ovom kontekstu, i negativnih uticaja CIK-a i nižih nivoa vlasti na ovaj proces. A ne neodgovorosti samog Parlamenta FBiH.
ZAHVALJUJUĆI UBJEDLJIVOJ IZBORNOJ POBJEDI DOSADAŠNJE VLADAJUĆE KOALICIJE, NS RS JE PRILIČNO BRZO IZVRŠILA I JEDNU OD NAJZNAČAJNIJIH POSTIZBORNIH OBAVEZA SVAKE SKUPŠTINE. Nova Vlada RS imenovana je 17.12.2018. I jedna je od rijetkih u BiH, imenovanih do kraja 2018. godine. Samo su još vlade Unsko-sanskog, Zapadno-hercegovačkog i Kantona Sarajevo imenovane do kraja izborne godine.
ZAVRŠIVŠI PROCES SVOG KONSTITUISANJA I IMENOVANJA VLADE, NS RS SE, U PRVOM KVARTALU 2019. POSVETILA REDOVNOM POSLU. U posmatranom periodu održala je 2 redovne sjednice, u, ukupno, 12 zasjedanja. I na njima razmotrila 43 različite mjere. Od čega je za njih 26 procedura usvajanja u potpunosti završena, dok je 17 prihvaćeno u nacrtu i kraj kvartala dočekalo „u proceduri“.
Intenzitet rada identičan je intenzitetu na početku prve postizborne godine prethodnog saziva, a produktivnost je nešto manja (za 21%).  
ANALIZIRAJUĆI MJERE KOJE JE NS RS RAZMATRALA U OVOM PERIODU, VIDLJIVO JE DA NAJVEĆI BROJ MJERA KOJE SU RAZMATRANE PREDSTAVLJAJU ZAKONI, KOJE ČINE 62% OD UKUPNOG BROJA RAZMATRANIH MJERA. U prvom kvartalu 2019. okončan je rad na ukupno 8 zakona, a još 16 ih je prihvaćeno u nacrtu i poslato u daljnju proceduru. Od svih institucija zakonodavne vlasti, jedino je Predstavnički dom Parlamenta FBiH, u posmatranom periodu, usvojio više prijedlog zakona (11). Ali, pritom, i prihvatio znatno manje nacrta (tek 2).
UPOREĐUJUĆI BROJ REALIZOVANIH ZAKONA U PRVOM KVARTALU 2019., SA ODGOVARAJUĆIM VREMENSKIM PERIODIMA U PRETHODNIM GODINAMA, DOLAZIMO DO ZAKLJUČKA DA REALIZACIJA U PRVOM KVARTALU 2019. SPADA MEĐU NAJBOLJE U POSLJEDNJA 3 MANDATA. Bolji rezultati postignuti su tek u prvim kvartalima 2013. (kada je usvojeno 13 zakona u prijedlogu i prihvaćeno 15 u nacrtu) i 2018. (kada je usvojeno 15 prijedloga i prihvćeno 12 nacrta zakona).
NS RS U KONTINUITETU IMA POGREŠAN ODNOS PREMA PLANIRANJU SVOG RADA. Sve do marta 2017., u poslovniku ove institucije, nije postojao nikakav rok za donošenje godišnjeg programa rada, a od tada usvojenih izmjena Poslovnika, propisano je da program rada treba usvojiti najkasnije do kraja prvog kvartala u godini, za koju se program donosi. No, jedino što je logično je da se Program rada za neki period donosi prije početka tog perioda. A kad se radi o godišnjim programima rada – prije početka godine na koju se odnosi. U tom smislu...
PROGRAM RADA NS RS ZA 2019. GODINU, PONOVO JE DONESEN SA ZAKAŠNJENJEM, MADA U OKVIRU POSLOVNIKOM DEFINISANOG ROKA. Program rada NS RS za 2019. godinu, umjesto prije kraja 2018., usvojen je 12.03.2019. godine.
NEDONOŠENJE PROGRAMA NA VRIJEME, UZ IGNORISANJE ČINJENICE O KAŠNJENJU, PROIZVODI SADRŽAJNU GREŠKU U PROGRAMU. Pa, tako, Program rada NS RS za 2019., iako je usvojen tek sredinom marta, sadrži i plan za 1. kvartal ove godine, od 14 mjera (među kojima je i 7 zakona). A još problematičnije je što sadrži i neke mjere na kojima je procedura usvajanja završena prije usvajanja programa rada. Što, u konačnici, utiče na vjerodostojnost statističkih podataka o realizaciji planiranog.
ZANEMARIMO LI NAVEDENE PROBLEME SA ROKOVIMA I STRUKTUROM PROGRAMA RADA, MOŽEMO KONSTATOVATI DA JE REALIZACIJA PLANIRANIH AKTIVNOSTI, U PRVOM KVARTALU 2019. VRLO SKROMNA. Od 14 mjera Programom planiranih za realizaciju u 1. kvartalu, realizovano je tek njih 4 u potpunosti (u prijedlogu) i 3 djelimično (u nacrtu). Za ostale mjere iz Programa rada NS, koje su, u potpunosti ili djelimično, realizovane u 1. kvartalu 2019. (4 u prijedlogu i 14 u nacrtu), Programom rada je predviđeno da budu realizovane u 2. i 3. kvartalu ove godine. Pa je, u konačnici, godišnji program rada realizovan u potpunosti, u obimu od svega 5% (8 od 153 planirane mjere), a djelimično (u nacrtu) još 11%.
U KONTEKSTU IMPERATIVA VLADAVINE PRAVA, KONSTATUJMO DA JE NS RS PREKRŠILA ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA U BIH IMENUJUĆI VLADU U KOJOJ ŽENE NE ZAUZIMAJU ZAKONOM PROPISANI BROJ MJESTA, ŠTO ZAKON DEFINIŠE KAO DISKRIMINACIJU NA POLNOJ OSNOVI. Takođe, kašnjenjem u odnosu na propisane rokove, prekršen je Zakon o budžetskom sistemu RS. I u jednom i u drugom slučaju vlast koristi činjenicu da ovim zakonima nisu definisane sankcije, u slučaju nepoštovanja zakona, ne obazirući se na generalnu štetu koju u društvu proizvodi činjenica da vlast ne poštuje zakone.
ZA KRAJ,... Na početku novog mandata, kao svojevrsno upozorenje, podsjetimo da je nedostatak međusobnog poštovanja i uvažavanja, između poslanika, te u komunikaciji zakonodavne i izvršne vlasti, u prethodnom mandatu, postao ozbiljan problem, koji je dovodio i do kršenja Poslovnika i Etičkog kodeksa. Nadajmo se da će, u aktuelnom mandatu, poslanici i rukovodstvo NS voditi više računa o dignitetu institucije i potrebi njegove zaštite. I da će predsjedavajući Skupštine odlučnije reagovati u situacijama kada taj dignitet narušavaju predstavnici izvršne vlasti, neprimjerenim odnosom prema poslanicima.
Dodatno… Centri civilnih inicijativa apeluju za više saradnje između različitih nivoa vlasti, između institucija dva entiteta i, u konačnici, između svih subjekata na političkoj sceni, kako bi se izbjegle eventualne pogrešne interpretacije nekih mjera koje se preduzimaju ili donošenje mjera koje izazivaju uznemiravanje i drugih političkih aktera i društva u cjelini i kako bi se izbjeglo stalno dizanje tenzija u društvu i spirale reakcija i kontramjera, sa mogućim ozbiljnim posljedicama.
Sa više međusobnog razumijevanja, otvorenosti, tolerancije i poštovanja, u sferi političkog života, te, naravno, uz poštovanje pravne države, ljudskih prava i građanskih sloboda (što je imperativ), život građana bi, u ovoj zemlji, bio mnogo ugodniji. A redovi, pred ambasadama, onih koji se spremaju za odlazak, mnogo manji.

naslov

Ana Lučić
Koordinator za odnose s medijima

e-mailana at ccibh dot org
telefon055 222 111
adresaKarađorđeva 8, Bijeljina