Aktuelni projekti
Isprintaj stranicuPošalji na mail
Delicious Digg Facebook Google bookmarks LinkedIn Stumbleupon Twitter
Projekat "Održivost civilnog društva"


Proces pristupanja EU promoviše aktivno učešće OCD-a u procesima odlučivanja, međutim, vlasti u BiH civilno društvo ne vide kao glavnog partnera, niti civilno društvo smatraju legitimnim predstavnikom građana, koji svoje izabrane predstavnike vlasti drže odgovornim za donošenje i provedbu javnih politika. Glavna pretpostavka je da samo jako i učinkovito civilno društvo, koje zagovara rješavanje problema velikog broja građana donosi povećano učešće građana u procesima odlučivanja. saznaj više

Projekat „Resursni centar za bh. društvo u procesu evropskih integracija u Bosni i Hercegovini“


Ovim projektom želimo doprinijeti povećanju učešća organizacija civilnog društva (OCD) u procesima odlučivanja u Bosni i Hercegovini (BiH), a posebno u procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji (EU).  Naše ciljeve planiramo ostvariti kroz jačanje kapaciteta OCD-a (uključujući i građanske aktiviste) u smislu da postanu kompetentni, nezavisni i sektorski priznati akteri u predstojećim pregovaračkim procesima BiH i EU.  Na taj način neposredno ćemo jačati i poziciju BiH na putu EU integracija.   Kroz čitav proces želimo poboljšati i institucionalni okvir u BiH, specifično govoreći o potrebi daljnjeg razvoja OCD-a u BiH, te efikasnije saradnje istih sa institucijama u BiH. Projekat „Resursni centar za bh. društvo u procesu evropskih integracija u BiH“, Centri civilnih inicijativa (CCI) će implementirati u partnerstvu sa Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), a uz podršku Evropske unije putem Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovinu.  Ukupna vrijednost projekta je 500.000 EUR.  Period implementacije je 10 Oktobar 2018 – 9 Oktobar 2022. godine.   saznaj više

Jačanje integralne poljoprivredne proizvodnje za smanjenje nezaposlenosti i substituciju uvoza u prerađivačkoj industriji


Projekat ima u fokusu povezivanje poljoprivrednih proizvođača i prerađivačke industrije na području Grada Bijeljina. Implementacijom niza aktivnosti povezaćemo poljoprivrednike sa njihovim kupcima, podržavajući ih istovremeno transferom znanja, kvalitetnim sadnim materijalom, sistemom za navodnjavanje i đubrenje usjeva, kao i sredstvima za zaštitu. Projekat će na konkretnom primjeru pokazati da dobre poslovne i prilike za zapošljavanje u poljoprivredi postoje i u našim zajednicama, te da ih je moguće iskoristiti uz saradnju i preduzetnički pristup svih zainteresovanih strana. Projektna dobra praksa će se institucionalizovati  kako bi se sistemski i održivo asistiralo građanima i u budućim poljoprivrednim poslovnim inicijativama, a ne da kao sada, čekaju posao na zavodu za zapošljavanje.Projekat će biti implementiran na teritoriji grada Bijeljine, Pored CCI, koji je vodeći implementator, partneri na projektu su Grad Bijeljina, Zavod za zapošljavanje filijala Bijeljina, Sava Semberija doo. Bijeljina, te Ustanova za obrazovanje odraslih “Dositej” iz Bijeljine. Projekat je podržan od strane ILO (International Labour Organisation), a sufinasira ga Grad Bijeljina. Ukupna vrijednost projekta je 215.914 EUR. Period implementacije je 1. septembar 2017 - 1. januar 2019.  saznaj više

Jačanje odgovornosti vlasti u BiH za provođenje reformi


Iako su politički lideri iskazali punu opredjeljenost za provođenje strukturalnih reformi (kroz Reformsku agendu i obaveze u vezi sa EU integracijama), reforme u Bosni i Hercegovini se provode  presporo i selektivno. Vlasti pokušavaju statistički dokazivati rezultate - prebrojavaju usvojene reformske mjere, propuštajući da primjete društvenu realnost iskazanu u stagnaciji životnog standarda, lošim uslovima poslovanja, padu investicija, rastu siromaštva i sve intenzivnijem napustanju zemlje od strane gradjana (ne samo mladih). Istovremeno, za glavne planirane reforme (opisane u Reformskoj agendi i pratećim Akcionim planovima) ne postoje indikatori za mjerenje kvalitativnih ishoda ili efekata, što onemogucava objektivnu ocjenu napretka i adresiranje odgovornosti nadležnih vlasti (po institucijama, pojedincima i političkim partijama). Bez mjerljivih indikatora i činjenica, javni dijalog o reformama se svodi na statističku formu i političko prepucavanje. Implementacijom ovog projekta CCI želi dati doprinos jačanju odgovornosti vlasti u BiH u provođenju reformi i rješavanju egzostencijalnih problema građana. Period implementacije projekta je 01.08.2017. do 28.02.2019, a donator je Ambasada Kraljevine Holandije u BiH.  Budžet projekta je 152.420 KM. saznaj više

„EKOVIZIJA“ – Informativno-edukativna kampanja i medijska promocija značaja zaštite okoliša u Federaciji Bosne i Hercegovine


Centri civilnih inicijativa će u saradnji sa štampanim i elektronskim medijima, te putem društvenih mreža tokom 2018. provesti sveobuhvatnu medijsku i informativno-edukativnu kampanju usmjerenu prema građanima FBiH, a posebno prema mladima, te putem različitih medijskih alata (info leci, video spotovi, organizovanje nagradnog eko kviza, organizovanje uličnih akcija, i dr) privući pažnju šire zajednice, ali i medija i skrenuti pažnju na važnost zaštite okoliša.  Period implementacije projekta je 7 mjeseci : 03.08.2018.- 03.03.2019. Budžet projekta je 50.000 KM, a projekat sufinansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu od 40.000 KM. saznaj više

„Mapiranje nelegalnih deponija u Federaciji BiH – doprinos remedijaciji tla“


U saradnji sa općinama, nevladinim organizacijama, strukovnim i akademskim institucijama i udruženjima u Federaciji BiH, Centri civilnih inicijativa (CCI) će tokom 2018. i 2019. g. provesti sveobuhvatnu kampanju koja će omogućiti kreiranje preduslova za uspostavu registra nelegalnih/divljih deponija u Federaciji BiH, kao važnog preduslova za efikasnu remedijaciju tla. Period implementacije projekta je 12 mjeseci: 01.06.2018. – 31.05.2019. Budžet projekta je 62.510,00 KM, a projekat sufinansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH u iznosu od 50.000 KM.    saznaj više

Jačanje participativne demokratije I dobrog upravljanja kroz ustavne reforme i snažniju lokalnu samoupravu u Kantonu Sarajevo


U posljednjih 10-ak godina, lokalnoj samoupravi u Kantonu Sarajevo (KS), koju čini devet opština i Grad Sarajevo, jednostranim odlukama kantonanih vlasti oduzete su brojne nadležnosti i izvori finasiranja, čime su princip subsidijarnosti I kvaliteta javnih usluga značajno derogirani. Projekat je usmjeren na otklanjanje ustavnih nedorečenosti, te sukoba nadležnosti između devet sarajevskih općina, Grada Sarajeva i Kantona Sarajevo (KS), što za posljedicu ima lošije javne usluge neusklađene sa potrebama građana. Projekt će biti implementiran u periodu 01.07.2017. do 31.08.2018. Donator projekta je Swiss Agency for Development and Cooperation. Budžet projekta je 96.560 KM. saznaj više

BASE (Building Accountability and Systems in the Election)


Centri civilnih inicijativa (CCI) sa još 5 partnerskih organizacija Centar za građansku suradnju ''CGS'' Livno, Undruženje građana Demokratija-Organizovanje-Napredak ''DON'' Prijedor, Forum građana Tuzle, Omladinska informativna agencija ''OIA'' Sarajevo i Institut za razvoj mladih i zajednice ''Perpetuum mobile'' Banja Luka), u okviru Koalicije za slobodne i poštene izbore – Pod lupom, provodi BASE (Building Accountability and Systems in the Election) projekat.  Projekat traje 36 mjeseci (od 15.11.2015. do 15.11.2018. godine). Ukupan iznos budžeta projekta je 1.675.978 eura, od čega ukupno 1.500.000 eura finansira Evropska unija (EU/EDF)  saznaj više

naslov