Centri civilnih inicijativa - Priče u fokusu http://www.cci.ba Centri civilnih inicijativa - Priče u fokusu Centri civilnih inicijativa - Priče u fokusu 130 80 http://www.cci.ba http://www.cci.ba/images/print_pg.jpg <![CDATA[Reforme fokusirati na ekonomski razvoj]]>http://www.cci.ba/news/1/42/55.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/55.htmlTue, 28 Feb 2017

Centri civilnih inicijativa (CCI) organizirali su u Sarajevu parlamentarnu debatu “Efekti Reformske agende na zapošljavanje, poslovnu klimu i konkurentnost“ s ciljem predstavljanja glavnih nalaza nedavno objavljenog izvještaja CCI-a “Stanje nacije” zakonodavnoj i izvršnoj vlasti Federacije BiH i Sarajevskog kantona, akademskoj zajednici, poslodavcima i sindikatima, kao i drugim relevantnim akterima Federacije BiH, kako bi se otvorio dijalog za doprinos provođenju reformi u Federaciji BiH, posebno u segmentu unaprjeđenja tržišta rada, poslovne klime i konkurentnosti tokom 2017. godine.

Zbog političke nestabilnosti i blokada, provedba Reformske agende je usporena i selektivna, te u većini oblasti još uvijek ne daje očekivane rezultate. Kumulativno posmatrano, za nivo države i entieteta, samo 46% mjera iz Reformske agende je realizirano. Vlada Federacije  realizovala je 22 od planiranih 61 mjeru, ili 36%.Najviše mjera Vlada  je realizovala u oblasti javnih finansija, a najmanje u oblasti poslovne klime. Realizacija kantonalnih akcionih planova u prosjeku je oko 20%, a od približno 50 planiranih mjera, tek nekolicina važnih mjera je realizirana.

 

]]>
<![CDATA[Privremeni socijalni mir na kredit ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/54.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/54.htmlTue, 31 Jan 2017

Politička kriza usporila provođenje reformi, manje od polovine Agende provedeno, efekti u većini oblasti neosjetni, a socijalni mir održava se zahvaljujući zaduživanju

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled efekata reformi u BiH u posljednjih 18 mjeseci, tj. od donošenja Reformske agende i to po njenim oblastima: javne finansije, poslovna klima i konkurentnost, tržište rada, socijalna i penziona politika, javna uprava i vladavina prava, te uticaj svega pobrojanog na životni standard građana.

]]>
<![CDATA[CCI, GRAD BIJELJINA I OPŠTINE TEOČAK, LOPARE, SAPNA I ŠEKOVIĆI PARTNERSKI I PREVENTIVNO PROTIV POPLAVA]]>http://www.cci.ba/news/1/42/53.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/53.htmlThu, 01 Dec 2016

 Centri civilnih inicijativa (CCI) su u Gradskoj upravi u Bijeljini 29. novembra 2016. godine u okviru projekta „Poboljšanje sistema za prevencije i zaštitu od poplava u gradu Bijeljina i opštinama Teočak, Lopare, Sapna i Šekovići“ potpisale  „Memorandum o razumjevanju“  sa navedenim lokalnim zajednicama 

Projekat je podržan od strane Delegacije EU U BiH, koja je, prema riječima menadžera projekta Denisa Telića na ceremoniji potpisivanja memoranduma, prepoznala interes da nesebično podrži projekat pod tim nazivom.

“Posebno što je jedan od njegovih značajnijih ciljeva ja da informišemo preko 50.000 građana o planovima i mjerama u njihovim opštinama i gradu za prevenciju i zaštitu od poplava, ali isto tako aktuelizirajući i prava, odnosno obaveze građana, kada je ova oblast u pitanju. Kroz partnersku saradnju u narednih godinu dana nastojaćemo da doprinesemo jačanju kapaciteta pet pomenutih lokalnih zajednica u sprječavanju i zaštiti građana od potencijalnih prirodnih nepogoda" - rekao je Telić tokom potpisivanja protokola.

]]>
<![CDATA[Pokrenuta peticija za depolitizaciju javnog sektora SPOSOBNIM, A NE PODOBNIM!]]>http://www.cci.ba/news/1/42/52.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/52.htmlWed, 03 Aug 2016

U Sarajevu je 2. avgusta 2016. godine održana prva u nizu uličnih akcija „Sposobnim, a ne podobnim!“ , koju su organizovali Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu istoimene kampanje, s ciljem depolitizacije i departizacije imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.

Tom  akcijom, zvanično je pokrenuta peticija kojom se zahtjeva jasno odvajanje političkih funkcija od profesionalnih pozicija unutar javnog sektora, te pošteno zapošljavanje u državnoj službi, zdravstvu, prosvjeti, javnim preduzećima, itd. Lične sposobnosti, znanje, iskustvo i integritet kandidata moraju biti presudni faktor prilikom imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru. Ne stranačka ili porodična veza.

 Peticiju je moguće potpisati i elektronskim putem na platformi www.sposobnimanepodobnim.ba

 

]]>
<![CDATA["Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije“ ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/51.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/51.htmlFri, 15 Jul 2016

„Reforma javne uprave: meritokratija umjesto partitokratije“, naziv je konferencije koju su organizirali Centri civilnih inicijativa (CCI) u sklopu kampanje Sposobnim, a ne podobnim, čiji je cilj depolitizacija i departizacija imenovanja i zapošljavanja u javnom sektoru u BiH.

Smatramo da je politizacija rukovodećih pozicija u javnom sektoru, ali i cjelokupnog javnog zapošljavanja zarobljenog interesima pojedinaca i političkih stranaka, dosegla krajnje granice. Politička i stranačka imenovanja i zapošljavanja u vrlo važnim agencijama, institucijama i javnim predzećima dovode do vrlo niske efikasnosti, nerada, izostanka odgovornosti prema zakonu, politizacije službe, jer stranačko zapošljavanje znači odgovornost stranci, a ne instituciji, zakonu i građanima. Zapošljavanjem podobnih, a ne najboljih kandidata trajno se slabe institucije i umanjuju šanse za društveni prosperitet.


 

]]>
<![CDATA[Odgovor na demanti Centralne banke BiH: 55% novčane mase nije konvertibilno, što je samo dio problema]]>http://www.cci.ba/news/1/42/50.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/50.htmlThu, 02 Jun 2016

 

Povodom saopštenjaCentralne banke BiH od 31.05.2016.kojim se pokušava demantirati nalaze iz Izvještaja Stanje nacije, kojeg su Centri civilnih inicijativa (CCI) objavili 30.05.2016., radi potpune, razumljive i istinite interpretacije zvaničnih pokazatelja, ističemo:


 

 

]]>
<![CDATA[STANJE NACIJE II - Nezavisni monitoring provedbe i efektivnosti Reformske agende za BiH za period 2015-2018.]]>http://www.cci.ba/news/1/42/49.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/49.htmlWed, 01 Jun 2016

 

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled provedbe Reformske agende, kaoi stanje u oblastijavnih finansija, javne uprave, vladavine prava, poslovne klime i konkurentnosti, tržišta rada, socijalne i penzione politike, te na kraju uticaj svega pobrojanog na kvalitet života građana.

 

]]>
<![CDATA[Učiniti reforme efektnijim, obuhvatnijim, bržim i transparentnijim; Petina Agende provedena, efekti neosjetni, vladavina prava na kritično niskom nivou ]]>http://www.cci.ba/news/1/42/48.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/48.htmlThu, 28 Jan 2016

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su obuhvatan izvještaj „Stanje nacije“ koji daje precizan pregled provedbe Reformske agende, kao i pregled efekata na poslovnu klimu i konkurentnost, tržište rada, socijalnu i penzionu politiku, javne finansije, javnu upravu i vladavinu prava, te na kraju uticaj svega pobrojanog na kvalitet života građana, prateći petogodišnje trendove.

]]>
<![CDATA[CCI organizovao okrugli sto i predstavio analizu "Efekti zakona - nepoznanica u BiH"]]>http://www.cci.ba/news/1/42/47.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/47.htmlWed, 16 Dec 2015

Sarajevo, 15.12.2015.

U prostorijama hotela “Evropa” danas je održan okrugli stol pod nazivom “Efekti zakona – nepoznanica u BiH”. Tom prilikom su, uz otvorenu diskusiju uglednih predstavnika društvenog i političkog života u Bosni i Hercegovini, predstavljeni rezultati do kojih se došlo tijekom iscrpne analize postojećih zakonodavnih reperkusija na političku praksu i zbilju Bosne i Hercegovine. 

Loša proceduralna zakonodavna praksa

Naime, ukazano je na širokoprisutnu pojavu koja egzistira unutar političkih krugova u BiH, a ta je da je u Bosni i Hercegovini neophodno unaprijediti efikasnost zakonodavnog postupka, a u isto vrijeme osigurati bolju  efektivnost od donesenih zakona. Nadalje,  stanje u kojem se  najvažniji zakona donose po hitnom postupku, bez  uključenja stručne javnosti, u kojem se trećina zakona ne  može provesti jer se kasni sa usvajanjem podzakonskih  akata, u kom se isti zakoni mjenjaju po nekoliko puta u  kratkom razdoblju, nije održivo, nije u skladu sa Europskim  standardima i zahtjeva korjenite promjene. Također, porazna je činjenica minornog broja urađenih analiza efekata zakona koji bivaju prihvaćeni i čiji sadržaj stupa na snagu. Potonje ide na štetu čitavog društva, jer se u Bosni i Hercegovini kvalitet zakona ne procjenjuje (primarno) na osnovu njegovih efekata i stupnja primjene, nego na osnovu kvaliteta pravnog teksta ili same činjenice usvajanja i stupanja na snagu. Neshvatljivo zvuči podatak o preko 2/3 usvojenih temeljnih zakona iz razdoblja 2010 – 2014.godina (69%, ±5%), za koje nije rađena niti osnovna „analiza efekata zakona (ex-post analiza)“ nakon određenog razdoblja implementacije. 

Podzakonski akti – preduvjet za adekvatnu implementaciju zakona 

 
]]>
<![CDATA[CCI organizovao okrugli sto na temu “Poplave u BiH – Elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”]]>http://www.cci.ba/news/1/42/46.htmlhttp://www.cci.ba/news/1/42/46.htmlWed, 25 Feb 2015

BOLJI I EFIKASNIJI SISTEM ZAŠTITE OD POPLAVA JE POTREBA SVIH!

Centri civilnih inicijativa (CCI) su na okruglom stolu,održanom 23.2.2015, na kojem su češće uzeli predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti u BiH, predstavnici institucija nadležnih za problematiku upravljanja vodama, upravljanje sistemom zaštite i spašavanja, predstavnici lokalne zajednice, akademske zajednice, predstavnici međunarodnih i nevladinih organizacija u BiH, ponovo apostrofirali pitanja (preporuke) iz Analize “Poplave u BiH - elementarne nepogode i/ili institucionalna neefikasnost”, a s ciljem da sa najodgovornijim osobama za oblasti koja tretira analiza nastavimo putem konstruktivnog dijaloga do konačnih rješenja. Ništa manje važna tema na ovom događaju neće biti niti implementacija zaključaka sa konferencije za sprječavanje i upravljanje poplavama, na kojoj su učestvovale zemlje regije, u Briselu, 24.11.2014. godine

]]>